Livsgledesykehjem i Nord-Norge etableres i 2016

Av Ruth Haugland,
leder Seniorsaken Harstad.

Stadige nedskjæringer innen pleie- og omsorgssektoren handler først og fremst om å reduserer antall pleiere, noe som har medført få muligheter for aktiviteter for sykehjemsbeboerne. Dette medfører redusert livskvaliteten for sykehjemsbeboere over hele landet.

Første by i Nord-Norge

Det gjør Katrine Edvardsen noe med! Som første by i Nord-Norge, sammen med Fauske og Bodø, starter et spennende prosjekt, ”livsgledesykehjem”.
Sykepleier Edvardsen er lederen for prosjektet. Hun har jobbet i Harstad kommune siden 2004, og er nå livsgledekonsulent i kommunen. Hun er også kontaktleddet mellom sykehjemmene og stiftelsen Livsglede for eldre.

 

Livsglede for eldre

Stiftelsen Livsglede for eldre ble opprettet i 2006 av sykepleierstudenter som så behovet for å skape mer aktivitet og glede i eldreomsorgen. De ønsket å gjøre hverdagen for sykehjemsbeboere mer meningsfull med fokus på enkeltindividet. Stiftelsens visjon er livsglede for alle eldre: Lev livet livet ut, med gode opplevelser for den enkelte. Siden den gang har Livsglede for eldre utviklet seg til å bli en nasjonal folkehelseorganisasjon som jobber med eldreomsorg, utvikling og innovasjon innenfor tre områder: frivillighet, utdanning og tjenesteutvikling.

 

Livsgledekriteriene

Livsgledekriteriene gjenspeiler det som i Stortingsmelding 29 Morgendagens omsorg (2012 – 2013) skisseres som grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud. I samme stortingsmelding presenteres sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem som et nasjonalt tilbud, og som en av fem hovedstrategier for økt frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet. Sertifiseringsordningen kan knyttes til punkter i flere lover og forskrifter, blant annet Verdighetsgarantien og Kvalitetsforskriften. For å bli sertifisert som Livsgledesykehjem, må ni livsgledekriterier oppfylles:. Alle ansatte på sykehjemmet skal vite hva sertifiseringsordningen er, og hva det innebærer.

 

Virksomheten skal legge til rette for …

 

  1. … samarbeid med skoler, barnehager eller ande organisasjoner.

 

  1. … at beboeren får komme ut i frisk luft en gang per uke.

 

  1. … kontakt med dyr.

 

  1. … at beboerne får muligheter til å opprettholde sine hobbyer og fritidssysler.

 

  1. … sang, musikk og kultur i hverdagen.

 

  1. … å skape en hyggelig ramme rundt måltidet.

 

  1. … god kommunikasjon med pårørende.

 

  1. … å trekke årstidene inn som en naturlig del av sykehjemmets hverdag.

 

Livsgledekommune

Kravet til kommunen for å delta i en slik sertifiseringsordning er at minst to sykehjem må være med. Bergsodden og Stangnes sykehjem er pilotene i Harstad. Prosessen for å innfri de ovenstående kriteriene tar mellom ett og to år. Målet på sikt er at Harstad skal bli en livsgledekommune, og at de andre sykehjemmene etter hvert skal komme med. Primærkontaktene for den enkelte beboer har en nøkkelrolle ved livsgledesykehjemmene, og en god rollebeskrivelse for primærkontaktene må være på plass dersom man ønsker å bli med i ordningen.

 

Samspill

Gode opplevelser for den enkelte sykehjemsbeboer og samspill på tvers av generasjonene står i fokus. Det er allerede en del barnehagebesøk på sykehjemmene, men disse er ennå ikke organisert i faste former. Stangnes videregående skole, som nå er livsgledeskole og tilbyr helsefaglig utdanning, er det naturlig å ha et samarbeid med. Likeså UiT, Campus Harstad, som utdanner sykepleiere og vernepleiere. På Hagebyen skole har man valgfaget Innsats for andre. Disse elevene er blant annet på Bergsodden en gang i uka med aktiviteter alle kan være med på. Stiftelsen Livsglede for eldre skal bidra til å inspirere og motivere til videre engasjement innen eldreomsorgen. Gjennom positivt fokus, livsgledeaktivitet og kompetanseheving i arbeid med eldre, vil stiftelsen bidra til at flere helsefagarbeidere velger eldreomsorgen som arbeidsplass etter endt utdannelse. Organisasjonen har også som mål at Livsglede for eldre i utdanningsinstitusjoner skal bidra til at flere elever og studenter skal velge å jobbe innen eldreomsorgen etter endt utdannelse

 

Lokalforeninger

I flere byer der Livsgledesykehjem er etablert, har man dannet lokalforeninger. Livsgledegruppersom består av ansatte, er allerede etablert både på Stangnes og Bergsodden sykehjem. Disse gruppene er overordnet ansvarlige for livsgledearbeidet på enheten, samt planlegging av aktiviteter for sykehjemsbeboerne. Dette formes som månedsplaner, og individuelle livsgledekalendere blir utarbeidet ut i fra dette.

 

Sertifiseringen

Konseptet Livsgledesykehjem handler om at sykehjemmet skal lage et system for å oppfylle de 9 ovenstående Livsgledekriteriene som ivaretar beboernes sosiale, kulturelle og åndelige behov. Metoden gjør det lettere for de ansatte å jobbe systematisk med å skape et meningsfullt innhold i beboernes hverdag. Ved at systemet legges til virksomhetens internkontroll, vil de ulike aktivitetene knyttet opp mot livsgledekriteriene bli ivaretatt uavhengig av hvem som er på jobb. Livsgledesykehjem kan også brukes som et systemverktøy for å oppfylle lovpålagte krav fra myndighetene. Prosessen frem mot sertifiseringen er krevende, men gjennom Livsgledesertifisering av sykehjem og institusjoner for eldreomsorg, lykkes man å skape nye rutiner og rytmer i hverdagen både for eldre og ansatte.