Inkompetanse i helsebyråkratiet

I sommer ble helseminister Bent Høie intervjuet om det økende antall stillinger i Helsevesenet som følge av økende antall oppgaver. Vi tillater oss å si at mye tyder på at det også har blitt tilført inkompetanse som bidrar til byråkrati.

Seniorsaken mottok nylig et syv siders høringsnotat om utkast til forskrift om legemiddelgjennomgang på sykehjem. I dag har fastlegen ansvar for å foreta en årlig gjennomgang hos pasienter som bruker fire medisiner eller flere per dag, men han/hun har ikke ansvar for sykehjemsbeboerne. Departementets forslag § 2 var: «Kommunen skal sørge for årlig, systematisk legemiddelgjennomgang for beboerne med langtidsplass i sykehjem». Dette skulle sikre god kvalitet ved behandling med legemidler (§1). Men er dette godt nok?

Av sykehjemspasientene har bortimot 70 prosent demens, mange også med depresjon og søvnproblemer. De har kroniske sykdommer som lungesykdom(KOLS), leddplager og reumatisk sykdom, hjertesvikt og atrieflimmer, gjennomgått slag, sukkersyke, kreft, underernæring, trykksår, og inkontinens. Mange får lungebetennelser og urinvegsinfeksjoner som krever kort- eller langvarig behandling.

En av sykehjemslegens viktigste funksjoner ved legevisitten er å justere legemiddelbruken til den aktuelle medisinske tilstand. Dette må gjøres ved hver legevisitt, minst en gang per uke, når pasienten innlegges fra en annen institusjon, når pasientens tilstand endrer seg, og når det oppstår bivirkning av legemiddelet. Dette er et ansvar som påhviler legen i samarbeid med pasientansvarlig sykepleier.

Avsender av høringsnotatet antas å være en gruppe med liten kjennskap til det medisinske miljø på et sykehjem, som aldri har gått en legevisitt der, og som savner forståelse for hvor forskjellig denne situasjonen er i forholdt til en hjemmeboende 70-80 åring.

Etter mange års erfaring fra sykehjem og med geriatriske pasienter tror jeg dessverre ikke forslaget gir økt sikkerhet for sykehjemsbeboeren. Vi tror imidlertid forslaget har gitt arbeidsmuligheter for 1-2 byråkrater i forslagsfasen og ved oppfølging .

Det voksende byråkrati i helsevesenet ble omtalt av prof. Olav Hilmar Iversen allerede i 1977 som «Byråkratitis a slow-virus disease». Han henviste til «Peter principle», hvor alle avanserer til sitt inkompetansenivå der de blir de sittende og bidra til ytterligere byråkrati.

Inkompetanse synes også å være grunnen til at dette høringsnotatet bidrar til byråkrati i HOD og bør bekymre statsråd Bent Høie.

Thomas Bøhmer
Seksjonsoverlege OUS,Aker, prof em.
Seniorsaken, Ressursgruppe for Helse-omsorg