Høringer

Seniorsaken har levert høringssvar om forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Seniorsaken gir sin fulle støtte til departementets uttalelse om at et generelt forbud mot aldersdiskriminering kan bidra til å endre holdninger knyttet til eldre, og at det kan føre til større bevissthet rundt det å sette aldersgrenser.