Eldrerådene – flopp eller råd med politisk innflytelse?

Dette var den litt provoserende overskrift for møtet Seniorsaken Østfold avholdt i Glenghuset i Sarpsborg den 6.januar.

Eldrerådene oppfattes fortsatt som et nytt og relativt ukjent element på den politiske arena. De er etablert i samsvar med lov av 8.november 1991 i alle kommuner.

Innlegg av Finn Åsmund Johnsbråten, Nestleder Seniorsaken Østfold, publisert i Smaalenenes Avis 08.01.16, Fredrikstad Blad 18.01.16, Halden Arbeiderblad 13.01.16 og Moss Avis 12.01.16.

Leder for eldrerådet i Sarpsborg, Tor Minge, hadde møtets hovedinnlegg. Han redegjorde for eldrerådenes etablering, og erfaringer med eldrerådets virksomhet i Sarpsborg. En velfylt sal med et lydhørt publikum bekreftet stor interesse for møtets tema.

Formålet med eldrerådene er å sikre de eldre innflytelse i saker som gjelder levekårene for eldre. Eldrerådene skal velges av kommunestyret  Pensjonistforeninger har rett til å komme med forslag til medlemmer i Eldrerådet. Flertallet av rådsmedlemmene skal være alderspensjonister i kommunen.

Saksdokumenter i saker som vedrører eldre, skal forelegges Eldrerådet i god tid før kommunestyret behandler sakene.

Tor Minge bekrefter i sitt innlegg at Eldrerådet i Sarpsborg fungerer etter hensikten, og at forholdet til administrasjon og politikere er bra. Evnen til å få gjennomslag for synspunkter varierer imidlertid fra sak til sak. Vanskeligst er det i kapitalkrevende saker.

Eldrerådet i Sarpsborg har blant annet vært engasjert i spørsmål vedrørende sykehjemsutbygging, kravet om enerom på sykehjem, traséer for lokale busssruter, plassering av Post i butikk, støltte til trygghetsalarm og parkeringsforhold ved krematoriet. Tor Minge er fornøyd med den innflytelse Eldrerådet har hatt i slike saker, og med oppmerksomhet sakene har fått.

Det var en livlig debatt etter Tor Minges innlegg. Stort engasjement fra de tilstedeværende, blant annet fra representanter fra Eldreråd i andre kommuner og fra Pensjonistpartiet. Det ble uttrykt ønske om at Eldrerådene etter hvert befester sin posisjon slik at de kan fremstå med større autoritet. Rådet fra salen var å ha tålmodighet og å stå på!

Stor honnør til Tor Minge for et lettfattelig og særdeles engasjerende innlegg.