Eldreomsorg – Et virkelighetsfjernt forslag

Innlegg i Romerikes Blad14.11.16

Skedsmo kommune vil legge ned 25 av 55 korttidsplasser på sykehjem.

Må vi bare se på at det skjer?

Det var sjokkerende å lese i RB 8.november. Hvor truende og virkelighetsfjernt er ikke et slikt forslag! Ord og handling står i grell kontrast.

Kommunen trenger flere sykehjemsplasser. Folk med sammensatte diagnoser og alvorlige sykdommer skal bo på sykehjem. At ”alle” vil bo hjemme, er en myte. Hjemmesykepleien er støttende, men spesialsykepleie er enklere og billigere å levere når de som trenger det, bor nær hverandre.

Korttidsplassene i Skedsmo blir stadig anvendt for langtidspasienter.

Mange blir henvist, kanskje hensatt, til Bøhn sykehjem, langt ”hjemmefra”.

Vi har et stort antall overliggerdøgn på A-hus. Det er dyrt.

18 plasser i Kjerulfsgate, bygd som omsorgsboliger, er nå omgjort til langtidsplasser. Behovet øker årlig. De få som blir boende, blir omgitt av sykehjemskultur.

Konklusjon: kommunen er på etterskudd med sykehjemsplasser.

 

Kommunen trenger også demensboliger. Det er galt når friske under rehabilitering etter et lårbeinsbrudd plasseres sammen med personer med utviklet demens, eller at unge personer med demensutviklende sykdom plasseres blant gamle på sykehjem. Det er respektløst.

 

Innholdet i demensomsorgen er svært omfattende.

Hvordan kan det ha seg at mennesker med forskjellig grad av demenssykdommer automatisk blir fratatt dagsentertilbudet, når eget hjem må byttes ut med omsorgsbolig?

Kommunen kan ikke gi to tilbud i dag. Blir det lettere å gi dagsentertilbud når den nye skisserte omstruktureringen i kommunen trår i kraft?

 

Forebygge demens?

Skedsmo kommune trenger omsorgsboliger.

Dette er løsningen for personer med lettere sykdommer som trenger medisinsk hjelp, eller som føler seg utrygge og trenger hjelp.

Hjelpebehovet kan ha varierende årsaker.

Den enkelte betaler husleie selv. Husleien trenger ikke være så høy som nå, så høy at beboeren må få støtte fra Nav og Husbanken. Se til Ullensaker kommune på dette punkt. Seniorsaken har snakket med eksordfører Harald Espelund. Han har andre løsninger.

 

Forsvarstalen for dagens forslag inneholder argumenter som ”dreining av tjenesten” slik at effektiv behandling sammen med forebyggende tiltak blir det essensielle.

Hvordan vil dere forebygge demensutvikling med aktivitet? Hvordan kan det forbygges? Vet vi nok om det i dag?

Aktivitet og fysisk og psykisk stimulering sammen med næringsrik mat er viktig og gir bedret livskvalitet. Friske mennesker, unge, gamle, skrøpelige og ensomme, alle trenger vi frisk luft og stimulans. Da kvikner vi til.

Men friskisopplegg og større effektivitet i hjemmene holder ikke hr. Alzheimer borte!

Tror dere på dette selv?

Anna Marie Vereide, Seniorsaken Skedsmo, styreleder.