Diskriminering på tinget

Norges befolkning har passert fem millioner. Av disse er flere enn 500 000 mellom 67 – 79 år og 220 000 er over 80. Likevel er eldre over 67 år kraftig underrepresentert i våre folkevalgte organer. At aldersgruppen blir stadig større, har høyere valgdeltagelse, og oftere er medlem av et politisk parti enn befolkningen for øvrig, ser ikke ut til å endre samfunnets oppfatning av at gruppen går ut på dato når pensjonsalder nås.

I forbindelse med stortingsvalget 2013 avga 86,3 prosent av alle mellom 60 – 79 år sin stemme. I aldersgruppen fra 30 – 49 var deltakelsen 76,7 til 80,5 prosent. Åtte av ti over 80 år stemte ved stortingsvalget i 2013.

Underrepresentasjonen av eldre i politiske organer utgjør et demokratisk problem. Det er viktig at de eldres stemme blir hørt i samfunnsdebatten. Eldre vil fremover utgjøre en stadig større del av befolkningen. Deres interesser, meninger og erfaringer er viktig kompetanse samfunnet bør dra nytte av.

Det må være et mål å sikre flere eldre plass i folkevalgte organ som Storting, fylkesting og kommunestyrer. I forbindelse med Stortingsvalget i 2017 vil Seniorsaken oppfordre alle politiske partier til å sørge for at aldersgruppen over 67 år blir godt representert og oppført på sikker plass. Kun Ap og Høyre har representanter over 65 år. Tre fra Ap og en fra Høyre. I aldersgruppen 25 – 29 år er det åtte representanter. Det er en forskyvning på Stortinget til fordel for de under 30 år på bekostning av de over 60.

Seniorsaken vil også oppfordre alle eldre til å bruke sitt politiske medlemskap på en aktiv måte, slik at de er med på å fremme eldre kandidater. Det er helt avgjørende at eldre stiller seg til disposisjon for de politiske partiene. De eldre utgjør også innen politikk en betydelig ressurs.