Fredrikstad blad logo

Den norske modellen – kriminalomsorg som virker

Innlegg i Fredrikstad Blad 14.04.16, i Byavisa Fredrikstad 20.4.16 og i Byavisa Sarpsborg 27.4.16

Den norske kriminalomsorgen er et tema som mange har en mening om, men som få har inngående kjennskap til. Det siste ville vi gjerne gjøre noe med.

Onsdag 6. april avholdt Seniorsaken Østfold åpent møte i Arena møtelokaler i Moss. Som foredragsholder hadde vi fått en virkelig “insider», Jan Strømnes, som er nestleder i Halden Fengsel. Han har vært med i planlegging av fengselet og har hatt et hovedansvar for rekruttering og oppbygging av fengselets organisasjon.

Retningslinjer for den norske kriminalomsorgen er nedfelt i Stortingsmelding nr. 37(2007-2008)

Med unntak for de få som har forvaringsdom, og utenlandske borgere som skal ut av landet etter soning, skal alle andre tilbake til samfunnet etter endt soning. Et hovedmål for den norske kriminalomsorgen er at de innsatte skal være best mulig forberedt til et normalt liv utenfor murene når de forlater fengselet.

En av grunnpilarene i den norske kriminalomsorgen er at det er frihetsberøvelsen som er straffen. Ingen andre rettigheter er tatt fra de innsatte. Hevn har ingen plass i norsk kriminalomsorg. Livet i fengsleet skal ligne livet i samfunnet for øvrig i størst mulig grad.

Halden Fengsel er planlagt og bygd med utgangspunkt i retningslinjene for den norske kriminalomsorgen. Det er landets nyeste og mest moderne fengsel. Det er bygget i et naturområdet med skog og grønt så vel utenfor som innenfor fengselet. Andre fengslet er mer preget av betong enn skog og grønt. Bygningsmassen er oppdelt i flere seksjoner for å kunne etterligne hverdagens normale forflytninger.

Livet innenfor murene kan fremstå som et parallellsamfunn med normale aktiviteter. Stå opp om morgenen, gå til frokost, derfra til skole eller arbeid, delta i fritidsaktiviteter.

Når tiden blir vurdert som riktig, blir innsatte innvilget forskjellige former for permisjoner. Dette har sin risiko, og det finnes uheldige tilfeller, men de er få. Statistikken viser at det i 2013 i Norge ble innvilget 33.435 permisjoner, kun 58 returnerte ikke som avtalt. 99,83% returnerte – i distrikt øst 99,93%.

Den norske modellen for kriminalomsorg og Halden Fengsel vekker stor internasjonal oppmerksomhet. Fengselet har jevnlige besøk av fengselsmyndigheter fra andre land og gir utvilsomt de besøkende noe å tenke på. Spesielt interessant er det at amerikanske myndigheter begynner å stille spørsmål om deres egen kriminalpolitikk er tjenelig, og om den i det hele tatt gir ønskede resultater.

Det er sikkert fortsatt forbedringsmuligheter i den norske kriminalomsorgen, men det arbeides etter fornuftige retningslinjer som gir positive resultater – som vi alle er tjent med.

Seniorsaken Østfold
Finn Åsmund Johnsbråten
Leder