Demenslandsby

Kronikk i RA Stavanger 01.02.16 av Linda Susanne Krüger, bystyrerepresentant (Ap) og medlem av kommunalstyret for levekår.

Har du sett filmen «Still Alice»? Ikke? Gjør det. Filmen følger Alice gjennom forløpet – hun er ikke sykdommen, hun er Alice. Får du en demenssykdom er du ikke sykdommen, du er du. Ikke glem det.
Mennesker med demens er ikke en homogen gruppe. Det er lett å glemme det i diskusjonen om bygging av demenslandsby. En landsby der det bor mennesker med sykdommer på demensspekteret vil ikke passe for alle. Vi har unge mennesker med demens, vi har eldre. Vi har ulike sorter demens med svært ulike symptombilder og omsorgsbehov, og alle med denne sykdommen befinner seg ikke på samme sted i sykdomsutviklingen. Vi trenger mange ulike tiltak for å gi denne pasientgruppen et fullverdig tilbud. Det betyr at vi må tenke helhet i byplanlegging og vi må tenke demensvennlig samfunn. Jeg oppfordrer deg til å lese om dette på Nasjonalforeningen for Folkehelse sine nettsider.

I tillegg må vi ha dagsenterplasser som er direkte tilpasset de ulike forløpene i sykdommen, og interessene til de som skal bruke plassene. I direkte forbindelse med disse dagsenterplassene må vi ha korttidsplasser og senere skjermede enheter, slik at man ikke må forholde seg til mange ulike institusjoner i sykdomsforløpet. Både korttidsenhetene og de skjermede enhetene må ha kompetent personell, nok personell og forutsigbarheten pasientgruppen trenger. Vi trenger kursing, veiledning og støtte til pårørende og ansatte, og fra samfunnet for øvrig. Vi trenger enheter for yngre mennesker med demens – noen får diagnosen i 40- og 50-årene. Og vi trenger en kraftig utvidet hjemmetjeneste. Vi har en lang vei å gå før vi kan si at vi gir alle mennesker med demenssykdom i Stavanger et fullverdig tilbud. Stavanger Arbeiderparti mener at demenslandsby er et av flere tiltak som bør vurderes, men det er slett ikke det eneste! Når det gjelder utvikling av slike tiltak, er vi nødt til å lytte til fagpersoner og andre i miljøet som har et helt annet grunnlag enn mange politikere til å uttale seg om for eksempel lokaliseringen av demenslandsby.

Det ble den 26. januar i kommunalstyret for levekår avgjort at man skal utrede Ramsvigtunet sykehjem og omsorgsboliger med tanke på lokalisering. Dette til tross for at fagpersoner og Eldrerådet fraråder å låse seg til lokasjon allerede nå. Flere partier, inkludert Arbeiderpartiet, tok til orde både for å se på samlokalisering på Blidensol og Bergåstjern, så vel som tomt for nybygg.

Behovet er økende og vi må tenke nytt når det gjelder utforming av boliger, tilnærming til sykdommen og møtene med pasientene og de pårørende. På Blidensol er fagmiljøet innenfor demens ekstra sterkt, og vil kunne fungere som et springbrett inn i en ny hverdag i en demenslandsby med alle mulighetene den vil gi mange i pasientgruppen innenfor demensspekteret. Blidensol har en enorm kompetanse under ett tak, og driver i stor utstrekning kursing og veiledning av ansatte i hele kommunen innenfor området demens.

Samlokalisering Blidensol-Bergåstjern har vært foreslått fra svært kompetente ansatte innenfor demensområdet, man har gjennomtenkte og logiske forslag og tanker om hvordan utforme dette med tanke på lokaliseringen. Det er synd at de ikke blir hørt i denne fasen.

Vi mener at man er nødt til å tenke meget langsiktig her, og istedenfor å kanskje lage en hurtigløsning ved å fikse på Ramsvigstunet, bør vi heller gå bredere ut og se på hva fagfolkene på feltet anbefaler. I tillegg må vi faktisk klare å ha to tanker i hodet samtidig. Demenslandsby kan realiseres, og øvrige sykehjem kan tilpasses og skreddersys – slik at de møter alle de behovene som mennesker i sin demenssykdom trenger. Men dette krever politisk samarbeid og dugnadsånd. Stavanger Arbeiderparti er klar til å brette opp ermene. En by skal inneholde butikk, restaurant, kafé, mye forskjellige aktiviteter og tilpassede lokaler. Her trengs det virkelig en storstilt dugnad der alle må bidra! Da blir det feil å begrense en mulighetsstudie til kun én lokalisering allerede nå. Lokalsamfunnet vårt her i Stavanger er i startgropen til å utvikle seg i demensvennlig retning. La oss starte på dette arbeidet med å lytte til fagfolk og ikke låse oss til smale alternativer fra start.