Demenslandsby modell fra Nederland

Svar fra kommunen av 7.3.16

Vi har mottatt brev fra Seniorsaken om demenslandsby etter modell fra Nederland datert 18.02.2016. I dette brevet stiller Seniorsaken en del spørsmål knyttet til lokaliseringen av demenslandsbyen i Ramsvig.

I september i fjor, i sak 152/15, ba bystyret rådmannen fremlegge en sak om lokalisering av en demenslandsby. Denne saken ble lagt frem for kommunalstyret for levekår 26. januar i år. Kommunalstyret fattet da følgende vedtak :

  1. Rådmannen utarbeider en mulighetsstudie for etablering av en demenslandsby på området som i dag inkluderer Ramsvigtunet sykehjem, bofellesskapet og trygghetsboligene. Det understrekes at mulighetsstudien må gjøre grundig rede for hvor de beboere som har dette området som sitt hjem i dag, og som ikke er aktuelle for å bli en del av en demenslandsby, kan få et godt alternativt tilbud.
  2. Det engasjeres en prosjektleder for å arbeide med mulighetsstudien
  3. Rådmannen legger fram en sak til politisk behandling når mulighetsstudien er klar innen utgangen av 2016.

Rådmannen vil i løpet av våren engasjere en prosjektleder som skal arbeide med denne mulighetsstudien. Mulighetsstudien skal kartlegge hvordan områdene kan tilrettelegges, avklare hvor mange sykehjemsplasser det gir, og hva prosjektet vil koste. Den vil også inneholde en mulig framdriftsplan og gjøre rede for konsekvensene som en omlegging av driften på Ramsvigtunet vil få for de som bor der i dag, og hvordan det kan løses.

De spørsmålene Seniorsaken stiller, som ikke allerede er redegjort for i saken til kommunalstyret for levekår i januar, vil bli belyst i denne mulighetsstudien.

Med hilsen
Per Haarr, direktør
Eli Karin Fosse, levekårsjef
Anne Kjersti Medhus, saksbehandler