Alderismen skal stoppes!

Seniorsaken har levert høringssvar om forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Vi anser det som særlig viktig at også alder bør inngå som et diskrimineringsgrunnlag i en felles likestillings- og diskrimineringslov. Norge har fått en ny grunnlovsbestemmelse som stadfester at alle er like for loven, og at ingen må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.

Seniorsaken mener også at bestemmelsen i den norske menneskerettsloven, i form av FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, som skal forby enhver form for diskriminering, er sentral. Likeså anser vi tilleggsprotokoll 12 til Den europeiske menneskerettskonvensjonen, som skal sikre et generelt vern mot diskriminering, som viktig.

Les mer under høringer og aldersdiskriminering.