Verdighet for de eldre/gamle!

Etterlyser en ensomhetsplan for eldre/gamle i de 3 nabokommuner Nannestad, Ullensaker og Gjerdrum tidlig vår 2015. Bistand og omsorg, de hjemmebaserte tjenester og andre ansvarlige i de 3 nabokommuner.

Innlegg i Eidsvoll Ullensaker Blad 15.juli 2015 av Jane Juul Kutzbach, samfunnsengasjert styremedlem i Seniorsaken Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum.

På vegne av undertegnede samt Seniorsaken rettet jeg følgende henvendelse med spørsmål:

 • Har kommunen en ensomhetsplan for de eldre/gamle innbyggere i dag?
 • Eller har man planer om å fremskaffe en slik oversikt i den nærmeste fremtid?
 • Eller er det allerede en plan med tiltak i funksjon? Et av de nødvendige etiske løft for eldreomsorgen!

Da ensomheten i dag er et stort samfunnsproblem for mange mennesker, og spesielt de eldre/gamle, som rammes over tid, når de mister mye av sitt nettverk.

Ensomhet er fortsatt et skambelagt begrep. Derfor er der ikke mange som står frem og vedkjenner seg problemet! Audun Lysbakken SV etterlyste en ensomhetsplan i de enkelte kommuner fram mot kommunevalget 2015 i artikkel 23/12 2013. Han beskrev ensomhet blant den stadig økende eldrebefolkningen i Norge som et samfunnsproblem og en skyggeside av velstandsutviklingen.

Ensomheten er både et samfunnsproblem og et helseproblem. Over 60 000 eldre som mottar hjemmetjenester, bor alene. Mange av de eldre her kommer seg ikke ut, men sitter alene mer eller mindre isolerte i sine hjem.

Ensomhet blant eldre er en stor utfordring i dag, og den kan bli større i fremtiden. Flere eldre trenger daglige/ukentlige nære kontakter, sosiale settinger og meningsfylte aktiviteter for en langt bedre livskvalitet! Ser frem til at det er mer enn frivilligheten man satser med her.

Håper at de ensomme eldre i hjemmetjenesten får tilgang til støttekontakter i dag på lik fot med andre aldersklasser og de funksjonshemmede.  Håper videre at samhandlingsplanen fungerer i praksis for å bedre den enkelte eldres livskvalitet nå og på sikt. De eldre/gamle fortjener at bli prioritert med et verdig liv i den siste fase i livet!

Takker og ser frem til et snarlig svar.

Mottatte svar

Vi fikk svar fra Nannestad Kommune og Ullensaker Kommune.

Gjerdrum Kommune svarte ikke på 2 skriftlige henvendelser.

Ullensaker kommune v/enhetsleder Kløfta/Jessheim, Torill Veiden,svarte at de pr. i dag ikke hadde en egen ensomhetsplan for eldre/ gamle i kommunen. De hadde imidlertid tiltak/aktiviteter for eldre på deres 3 bo- og aktivitetssentre. Her var der tilbud om aktiviteter for både de som bor på institusjonene, og for hjemmeboende. Frivillighetssentralen hadde mange tilbud for eldre. Det ble nevnt at jeg berørte flere viktige temaer(ensomhet, støttekontakter, samhandlingsreformen, et verdig liv i siste fase i livet) i henvendelsen min. Vi ble foreslått et møte der de ville informere om tjenestene ,og om hvordan de jobbet med disse temaene.

Vi takker for svaret, og tar gjerne et møte i den nærmeste fremtid.

Svaret fremkaller hos meg følgende spørsmål :

 • Bruker dere støttekontakter til de eldre i dag som er brukere av hjemmetjenesten?
 • Mange eldre kunne få hevet livskvaliteten betydelig ved å få tildelt en støttekontakt?
 • Her kan man satse noe med frivilligheten, men det er ikke tilstrekkelig. Jeg mener det offentlige ansvar må tydeligere inn her.
 • Hvor mange ganger i uken får de eldre som er brukere av hjemmetjenesten, tilbud om aktiviteter, menneskelig varme, godhet og verbal kontakt på de 3 bo- og aktivitetssentrene?

Jeg forstår videre, at man heller ikke har et særskilt eldresenter eller et samhandlingshus.

Jeg vil påstå, at det fortsatt er mange mørketall på dette ensomhetsområdet når det gjelder de eldre. De eldre/gamle blir isolert av forskjellige grunner,for eksempel med fravær av familie og venner. Da sitter de bare der alene, da hjemmetjenesten gjennomgående har for liten tid til å dekke opp sosiale behov. Dette gjelder spesielt for de eldre,som har vanskelig for å gå, og derfor ikke kommer seg ut for ”egen maskin.” Denne isolasjon kan ytterligere være medvirkende til sykdom – fysisk som psykisk.(sistnevnte demens).

Nannestad Kommunev/virksomhetsleder Ingrun Nordengen svarte at de ikke hadde noen særskilt ensomhetsplan. Men de hadde valgt å implementere alle utfordringer i en Omsorgsplan. Dessuten hadde de et dagsenter og dagaktivitetstilbud. I tillegg hadde Nannestad Kommune gjennomført frivillig ”forebyggende hjemmebesøk” til alle over 75 år i løpet av de siste par årene for å kartlegge eventuelle behov hos dem som sliter med ensomhetsfølelse, og evt. sette i gang tiltak.

Omsorgsplanen skal rulleres i løpet av 2016 ,og dette synes de kunne være nyttige innspill til hva som kan tas med i den forbindelse. Disse og flere tiltak kan systematiseres ytterligere for å nå en målsetting om å motvirke ensomhetsfølelse hos både eldre og yngre innbyggere i Nannestad.

Det var bra. Vi fikk svar og jeg har følgende kommentarer:

Alle eldre som er brukere av hjemmetjenesten, får idag ikke bruke støttekontaktordningen. Det blir flere eldre ikke mindre ensomme av!

At Nannestad kommune foreløpig ikke ser seg i stand til at satse på et eldresenter(tross nylige utredninger) eller et samhandlingshus, er ikke spesielt inkluderende og forebyggende for de eldre som virkelig trenger å bli møtt og bekreftet med et allsidig aktivitetstiltak. De eldre som ikke selv kan komme seg ut, blir gjennomgående for mye isolert! De trenger en støttekontakt for samtale, komme seg ut, aktivitet og sanseinntrykk!

Anbefalte løsninger

 • Et samhandlingsløft for kvalitet og mer verdighet for de eldre/gamle trengs i dag i flere av våre kommuner i Norge!
 • Lovpålagte eldresentre og støttekontakter hjelper langt på vei flere av de eldre/gamle ut av ensomheten!
 • Med vilje til kloke avgjørelser, handling og medvirkning i samfunnets kjerneoppgaver, øremerkede midler og lovpålagte eldresenter kommer vi langt mot et varmere samfunn!
 • Fokus på verdighet og kvaliteter er god investering for et samfunn på det humanetiske plan!

Ser frem til at de ulike politiske partier, fagforeninger og organisasjoner viser vilje til samhandling for å heve verdigheten og kvaliteten i eldreomsorgen! Spesielt etter kommunevalget 14.september 2015.