Urettferdig reduksjon av alderspensjonen

I forslag til statsbudsjett for 2016 foreslår regjeringen å redusere den uretten som er påført samboende pensjonister ved at grunnbeløpet i pensjonene for samboende blir avkortet. Nåværende ordning fører til at samboende bare får 85 % av grunnpensjonen. I forslaget til statsbudsjett er avkortingen foreslått endret slik at samboende får 90 %. Det innebærer at samboende pensjonister hver får i størrelsesorden kr 4.000 mer i året. Statens kostnad ved endringen er beregnet til 2,7 milliarder. Regjeringen forbereder nå gjennomføring av endringen ved nødvendige lovendringer.

Argumentasjonen bak avkortningen er at samboende lever billigere enn enslige. Uretten vises tydelig ved at det bare er alderspensjonen som reduseres med denne begrunnelsen, mens andre ytelser som ulike trygder og for eksempel studielån ikke avkortes for samboende. Dermed synes ikke ordningen med avkorting å være motivert av annet enn å plukke noen kroner fra gruppen pensjonister.

Pensjonistfiendtlige politikere prøver å forsvare uretten ved å hevde at mange pensjonister er velstående. Disse politikerne må ha en merkelig forestilling om at det er akkurat de samboende som er de mest velstående, og at nettopp disse derfor skal fratas en del av pensjonen. Det at velstående skal være med på å bidra til fellesskapet, høres rimelig ut, men det har ikke bare med pensjonister å gjøre. Den rettferdige løsningen må være at alle er med på å betale gildet, helt uavhengig av alder/pensjon.

Noen politikere argumenterer med at på grunn av de store kostnadene som innvandringen fører med seg, er det ikke rom for å redusere den uretten samboende pensjonister er utsatt for. Det innebærer at pensjonistene tildeles et spesielt ansvar for å finansiere innvandringen. Men politikerne bør tenke seg nøye om før de sender en uforholdsmessig stor del av regningen til bare en del av befolkningen. Skal vi klare den store utfordringen innvandringen er, kreves en dugnad som alle er med på.

Jørgen Hoel
Seniorsaken Vestfold