Sunn seksualitet

Helsedirektoratet jobber med ny strategi for seksuell helse. Et omfattende rapport skal bidra til en god seksuell helse i Norge. Seniorsaken har levert innspill til rapporten som omhandler hele befolkningen, fra små barnehagebarn til eldre på sykehjem. På tross av at eldre og seksualitet er et av de største tabuer i samfunnsdebatten er kun fire av 72 sider viet seniorer og eldre i strategidokumentet.  Men uansett omfanget av omtale av eldre seksualitet og helse er Seniorsaken fornøyd med at eldre er en del av strategien.

Under et utdrag av vårt innspill til Helsedirektoratet. Innspillet, er i stor grad, ført i pennen av Thomas Bøhmer, prof. em, seksjonsoverlege og leder for Seniorsakens ressursgruppe for helse og omsorg.
Bhømer påpeker at en rekke organisasjoner har deltatt i arbeidet med rapporten om ny strategi for seksuell helse, Men hverken eldre som gruppe eller Seniorsaken, har  vært bragt inn i saksbehandlingen på et tidlig tidspunkt. Det er synes som de foreliggende dokumenter representerer et orienteringsdokument om hvor langt saken er kommet og som forberedelse til ett høringsdokument.

Dokumentet har anlagt et livsløpsperspektiv, og det har blitt sett på problemer innen ulike aldersgrupper og med forskjellig seksuell utfoldelse. Det er vist til en rekke referanser til forholdet mellom seksualitet og helse, mye med henvisning til psykisk helse. Den hormonelle sammenheng mellom berøring og orgasme er ikke tatt opp. Den frigjørr hormonet oxytocin som påvirker smertesentret, demper migrene og angst og skaper en følelse av samhørighet.

Strategiidokumentet refererer til en rekke vitenskapelige undersøkelser og understreker av vi er seksuelle vesener så lenge vi lever.
Uten at en spesifik aldersgruppe har blitt angitt rapporteres det om at halvparten av alle menn og 1/3 av kvinner skulle ønske de hadde sex oftere.

Når det gjelder de eldste kommer det det frem at på tross av at institusjonspasienter er svært skrøpelige, er seksuelle lengsler og savn fortsatt til stede. Når dette kommer til uttrykk utløser det ofte negative reaksjoner fra personalet.
Redusert drift og ereksjonssvikt øker med alderen, men over halvparten rapporterer ikke om dette. Kvinner rapporterer at de manglende partner, menn rapporterer manglende helse.
Tilfredsstillelse blir mindre med alderen. Mange savner forspill. Kvinners manglende partner påvirker og reduserer, seksuell interesse, ikke slik for menn.

Viktige faktorer for tilfredshet i høy alder:
Personlig mest helse ,men også tankene om seksualitet i høy alder.
Interpersonlig frekvens og partners interesse er viktig.
Kulturelle rammer for gamle og samfunnets forventninger.
Likestilling er relevant.
Som del av strategi for moderne eldrepolitikk ønsker myndighetene å tilrettelegge for seksuelt samliv for beboere og bruker på offentlige institusjoner, alene eller med partner. Kommunale hjemmetjenester og sykehjem må besitte adekvat kompetanse.
Eldre/par må ikke skilles på sykehjem.

Seniorsakens synspunkter:
Mange eldre er ofte kronisk og alvorlig syke i varierende grad.
Medikamenter kan redusere muligheter og evne for seksuell utfoldelse (betablokker).
Vi har et økende antall eldre som lever med brystkreft, eller prostatakraft som blir gitt hormonell behandling eller cellegift som dels kan gi tretthetsfenomen, «fatigue» med sviktende lyst hos kvinner, eller sviktende ereksjonsevne hos menn.
Mens man ofte knytter seksualfunksjon til hormonnivå hvor testosteronnivå kan være bestemmende for ereksjonsevne, synes det også å være avvik hvor det for eksempel ved hormonbehandling av prostatakreft inntrer den «mannlige overgangsalder» med reduksjon av serumtestosteronnivå og bortfall av ereksjonsevne men stadig et ønske tilstede om fysisk samliv,» som sitter i hodet». Andre kroniske sykdommer hos eldre kan være hjertesvikt, leddgikt som krever toleranse også hos den annen part.

Det finnes miljøer hvor man har etablert et pasienttilbud for dette som på Radiumhospitalets seksualpoliklinikk, eller androlog Kennet Purvis som behandler både kvinner og menn. Det kommer ikke frem i rapporten at deres, eller annen, spesialistkompetanse er trukket inn.
I yngre dager og i ekteskap fokuseres det mest på det tette samliv med samleie en til flere ganger per uke. I mere voksen alder og hos eldre utfoldes samliv/seksualitet i en større ramme med basis som vennskap, trygghet og nærhet i tillegg til fysisk appell.

Det er vel klart at vellykket samliv også er med på å gi nærhet, trygghet, toleranse, motvirke depresjon, redusere muskelspenning og bedre søvnkvalitet. For de ensligboende som i mindre grad finner den samme utfoldelsesmulighet settes det større krav for å finne løsning på helseperspektivet for den enkelte.
Det er meget positivt at departementet erkjenner at på feltet seksuell aktivitet blant eldre er det både mange tabuforestillinger og mye manglende kunnskap. Bedret kunnskap som inkluderes også i annen medisinsk behandling vil kunne bedre den generelle helsetilstand. Man har erkjent at det i når det gjelder seksualitet hos eldre er det viktig å øke bevisstheten om seksualitet.

Det synes riktig at man tar sikte på å bygge opp kompetanse og behandllingstilbud hos fastlegen evt. med støtte fra annet helsepersonale sykepleiere, psykologer, sosionomer som er blitt kvalifisert for en slik oppgave. Det skal finnes 200 sexologer i Norge som naturlig burde trekkes inn i undervisning og behandlingstilbud. De eldre er ofte prisgitt andres kunnskap og holdninger, og på institusjon er det ennå mere et offentlig ansvar hvor det offentlige er «på soverommet»
Det hadde vært spennende å utfordre et sykehjem til å bli mangfoldighets sykehjem slik som Peder Lykke Centeret i København . Kunnskap om hvordan de nærmer seg dette område ville sikkert ha overføringsverdi.

Når det foreslås tiltak på sykehjem er Seniorsaken ambivalent til å prioritere seksuell utfoldelse i forhold til de andre behov som adekvat kost, utetid, sengetid, stimulans, fysisk trening og kulturelle aktiviteter.
Når det gjelder tilbud om seksuell utfoldelse på sykehjem ser vi også at det vil kunne opptre ytterst vanskelige konflikter både blant sykehjemsbeboerne så vel som ansatte.