Seniorsaken støtter: Nobelprisvinner Robert C. Merton foreleser om seniorøkonomi i Oslo 9.oktober

Handelshøyskolen BI inviterer i samarbeid med LittExtra til et halvdagsseminar 9. oktober kl. 09:30–13:00 med Nobelprisvinner i økonomi, professor Robert C. Merton i BIs lokaler i Nydalen.

Arrangementet støttes av Seniorsaken – som også har fått reservert noen plasser for egne medlemmer. Pris for deltagelse er kroner 990 ,- inkl. lunsj. Merton er både en dyktig popularisator og en vittig foreleser.

Interesserte kan melde sin interesse til Seniorsakens sekretariat. Påmelding på tlf. 22 12 18 90.

Robert C. Merton er født i 1944 og mottok Nobelprisen i økonomi i 1997. Han er knyttet til MIT Sloan, av mange regnet som verdens ledende handelshøyskole. I de senere år har han særlig forsket på livssyklusfinansiering og det globale problemet knyttet til finansieringen av en stadig lengre levealder. Under seminaret i Nydalen vil han også gi en analyse av det som i Norge er kjent som ”Seniorlånet”; utforming, struktur, markedsføring, finansiering og vurdering av nytte og kundefordel.

Verden står overfor en betydelig utfordring knyttet til finansiering av pensjonsalderen. Årsakene til at dagens ordninger ikke er bærekraftige er flere: Statig økende levealder i USA, Europa, Asia og deler av Latin-Amerika resulterer i en global demografisk endring. Den økende andelen av eldre mennesker er allerede blitt en trussel mot etablerte pensjonssystemer. Det normale har vært pay-as-you-go, et system som innebærer at de som er i arbeid betaler foreldregenerasjonens pensjoner. Forutsetningene for at dette skal fungere, er at den arbeidende befolkningen stadig vokser, at innbetalingene er tilstrekkelige og at avkastningen på investert kapital er akseptabel. I dagens økonomiske virkelighet med lave renter og svak utvikling i aksjemarkedene, er dette ikke tilfelle. Bidragene til pensjonssystemene blir følgelig for lave, med økende risiko og økonomisk ubalanse som resultat. Systemet er ikke bærekraftig.

Etter Robert C. Mertons mening er det fire veier å gå hvis man skal sikre seg økonomisk trygghet som pensjonist:

  • Spare mer til egen pensjon gjennom å redusere forbruket gjennom livet.
  • Arbeide lenger før man pensjoneres.
  • Ta økende økonomisk risiko for investert sparekapital (og ta konsekvensen hvis investeringen viser seg å bli negativ).
  • Forbedre inntektene ved å ta i bruk opparbeidede verdier, for eksempel boligkapitalen.

Forelesningen munner ut i en analyse av denne muligheten. På engelsk kalles det ”reverse mortage”, på norsk kjenner vi det som ”Seniorlånet”. Professor Merton vil analysere hvordan boligkapitalen best kan tas i bruk og bidra til å løse en alvorlig global finansiell utfordring.