Seniorsaken Skedsmo – Årsberetning 2014

Avholdte møter 2014

 • 6 styremøter, hvorav ett konstituerende møte etter årsmøtet
 • 2 ekstra møter for julekomiteen
 • 5 åpne møter (tidligere kalt medlemsmøter)
  • 12.02.14 Claus Dahl: Terje Viigen
  • 02.04.14 Knut Chr. Høvik: Lys på Seniorsaken
  • 17.09.14 Odd G Murud: Alf Prøysen
  • 05.11.14 Dr. Hesla: Nyere syn på søvn
  • 10.12.14 Julemøte: Mannskoret ”Over enga”
 • Årsmøte Seniorsaken Skedsmo avholdt 12.03.14
 • Vanlige årsmøtesaker
  Medlemsmøte etter avsluttet årsmøte.
 • Ledermøte, Seniorsaken sentralt.
  • 26.03.14: Representant: Sekretær
  • 02-03. 09.14. Representant: Leder
 • Landsmøte 21.05.14: 3 delegater og 1 observatør.

Medlemsantall

Etter Zubarus nedtegnelse desember 2014:

392 medlemskap. Hvorav 109 familiemedlemskap

501 medlemmer. Tilgang: 17, avgang 60, totalt minus 43.

Mål for 2014 var 20 nye medlemmer. Avgangen ikke ønskelig.

Zubarus: Opplæringskurs 26. og 27. februar

To deltakere: leder og vara.

Presse

7 innlegg i Romerike Blad:

 • 15.04 Ja, vi elsker honnørbillett.
 • 19.06 Planlegges det for alle grupper?
 • 11.07 Hvordan vil vi ha vår omsorg?
 • 09.09 Tør vi tro på løftene denne gangen?
 • (Det kom så stort oppslag om hvor gøy det er for politikerne å innfri valgløfter!)
 • 16.09 Det var ikke dette han lovet.
 • (18.09 Svar fra ordføreren.)
 • 25.09 Den vanskelige eldreomsorgen.
 • 04.11 Spaserstokken og opplevelsene.

TV-aksjonen 2014

Ansvarlig for 2014: Kirkens Nødhjelp.

Motto: ”Vann forandrer alt”.

Vi bisto med å skaffe bøssebærere, også fra egne rekker, og laget kafé for deltakerne etter innsatsen. W. B. Samson ga oss kaker så det holdt, også i år med spesiallaget kake designet for aksjonen.

Strømmen, Lillestrøm, Skedsmokorset, Holt Vestvollen og Skjetten var rodefordelingen i vårt område. Tils. kr. 609.884,-

Rekord for Akershus med 26.mill. i år!

Sommertur 2014

Dagstur m/ Skibladner 11. juni.

Stålende dag i strålende vær! Alle ble ønsket velkommen med håndhilsen. Maten var fortreffelig og fra øvre dekk kunne vi i solskinn nyte Mjøsas bredder.

Gjennomførte aktiviteter og tilbud

2 Datakurs

Kurs 1. vår 25.02. – 08.04, kurs 2. høst 19.09 til 22.10

1) innføring, 2) e-post. 3) internett 4) to dager med bildebehandling.

Hvert tema utgjør ett dagskurs à 3 timer.

Ansvarlig: Håvard Jernskau

Slektsforskning

Oppstart 5.februar, Grendehuset Skjetten.

Formål: hjelp til selvhjelp.

Ansvarlig: Odd Haave

Vi hadde to samlinger med seks deltakere.

Stands

Vi har hatt 2 stands.

En på Strømmen storsenter i kombinasjon for Seniorsaken og TV-aksjonen 2014, og en i samarbeid med ”Kulturmix” der vi sammen med andre foreninger og lag, informerte om Seniorsaken sentralt og lokalt.

Eldrerådet. Seniorsaken Skedsmo har nå et medlem som står på valgkomiteens liste for Eldrerådet, Håvard Jernskau.

Ikke gjennomførte tilbud

Kjørekurs

Dette har i år vært tilbud som individuelle kjøretimer med Atle Bødtker som instruktør. Felleskurs på Hellerudsletta lot seg ikke gjøre.

Bowling

Tilbudet står ved lag da bowlingen foregår på Strømmen Storsenter.

Ingen medlemmer har deltatt eller meldt seg som deltakere til disse aktivitetene, derfor er de ikke gjennomført.

Tilbudene opprettholdes.

Bofellesskapet

Året 2014 fremstår som et jubelår, vi er kommet til semifinalen!

På nyåret 2014 hadde vi tro på at samarbeidet med Frost Utvikling skulle gi resultater. Det kunne av forskjellige årsaker ikke videreføres, noe som kan betegnes som en stor nedtur for oss.

11.juni kom det i stand møte mellom Bori Utbygging, arkitekt Klaus Lange og Seniorsaken Skedsmo.

Tilstede: Representanter fra Bori Utb.: Ole Johnny Bråten, prosjektleder/ prosjektutvikler og Victor Malmqvist, utbyggingssjef, Klaus Lange. Solveig Granberg og Anna Marie Vereide.

Bori Utvikling var positive, og vi startet samarbeidet.

Vedtekter for bofellesskapet

På dette tidspunkt ble også generalsekretær Knut Chr Høvik med i våre forhandlinger. Han startet umiddelbart arbeidet med vedtektene.  Det var tidkrevende, men nødvendig, da kommunen forlangte vedtekter for å kunne ta en avgjørelse. De ble ikke helt ferdige, men gir en god pekepinn på hvordan borettslaget skal driftes. Knut Chr, Høviks engasjement har i tillegg til Bori vært avgjørende for framgangen.

I vedtekter kommer juridiske forhold inn. For å sikre denne siden, har advokat Audhild Iversen fulgt prosessen og gitt råd. I tillegg har vi forbindelse med Amy Berg, tidligere eiendomsmegler.

Husebyjordet Boligklubb, (midlertidig benevnelse)

Det vedtatt å etablere en boligklubb.

En slik interesseforening vil bli stiftet for å sikre et godt bofellesskap. Interesserte inviteres til å tegne medlemskap i klubben.

Det vil bli opprettet en hjemmeside hvor all informasjon skal formidles.

Status 31. oktober

 • Opsjonsavtale mellom Skedsmo kommune og Bori Utbygging er inngått.
 • Intensjonsavtale mellom partene, Bori Utvikling AS og

Seniorsaken AS er inngått.

 • Bori tar på seg ansvaret som total byggherre, dvs. ansvarshavende for både det økonomiske, juridiske og bygningsmessige.
 • Seniorsaken fremstår kun som pådriver for prosjektet.

Seniorsaken har ingen forpliktelser økonomisk eller juridisk.

31.10.14. Formell anmodning om kjøp av tomt sendt kommunen.

Vedlagt: vedtekter og intensjonsavtale.

26.11.14. Enstemmig vedtak i Formannskapet

”Skedsmo kommune stiller seg positive til å fremforhandle avtale med Seniorsaken Skedsmo/alternativt med selskap som inngår avtale med Seniorsaken Skedsmo, om salg av gnr. 37 bnr. 834, eller del av tomten, for bygging av seniorboliger, til pris fastsatt med takst.”

Samarbeidet mellom Seniorsaken lokalt, Seniorsaken sentralt, Bori Utbygging og arkitekt Klaus Lange fortsetter.

04.12.14. Første forhandlingsmøte med kommunen om tomtepris.

Per Gunnar Plassen utarbeider et avtaleutkast i løpet av januar 2015.

20.12.14 Agenda/møteplan i januar/februar 2015.

Planlegging for informasjon til de interesserte i bofellesskapet.

Utarbeidelse av prosjektforslag

Løpende informasjon gis gjennom hjemmesiden.

(Klaus, Solveig og Anna Marie. )

Skjetten, 14.01.15

Seniorsaken Skedsmo, v/ Anna Marie Vereide, leder.