Seniorsaken Østfold takker for svar på debattinnlegg

Før valget skrev vi et åpent brev til lokalpartienes ledere i Østfold. Formålet med dette var å sikre oppmerksomhet på en del forhold vedrørende eldreomsorgen som vi tror ikke er godt nok ivaretatt. Vårt håp var å få en tilbakemelding fra lokalpartienes ledere på hvordan de forholder seg til spørsmål vi stilte, og hvordan dette var ivaretatt i partiprogrammene.

Fredrikstad, 15.09.2015 Seniorsaken Østfold Finn Åsmund Johnsbråten, Nestleder

Debattsvar til lokalpartiledere i Østfold!

Vi har mottatt svar fra lokalpartiledere fra hele Østfold. Noen svar er tatt inn i avisene, og andre svar har vi mottatt pr. E-post. Vi takker for den oppmerksomhet vårt debattinnlegg har fått og for grundige besvarelser.

Vårt inntrykk er at alle partiene har et genuint engasjement omkring eldreomsorgen og et ønske om å kunne gi den høyeste prioritet. Likevel er det forhold i eldreomsorgen som ikke synes godt nok ivaretatt. Intensjonene og viljen mangler ikke, men det er kanskje heller et spørsmål om kapasitet og evne til å gjennomføre.

Det vi synes er mest påtagelig, er at eldre på våre sykehjem ikke alltid får den omsorg og pleie de fortjener. Ikke fordi sykehjemspersonalet ikke vil, men fordi kapasiteten ikke strekker til. De har rett og slett ikke tid til å gjøre den jobben som er den primære – gi pleie og omsorg. Det synes åpenbart at grunnbemanningen generelt er for lav. Dette sliter ut personalet, forårsaker flukt fra yrket, og gjør at yrket blir mindre attraktivt – og ikke minst at de eldre     ikke får omsorg av den kvalitet de fortjener!

Omsorgsbehovet vil øke i årene som kommer. Antallet pasienter lar seg enkelt beregne, og dette tror vi gjeldende myndigheter har god oversikt over. Men vi tror det er sterkt under-vurdert at pasientene i gjennomsnitt blir vesentlig eldre, og at hver pasient krever mer stell og omsorg. Vi tror at nøkkelen til fullgod eldreomsorg ligger i økt grunnbemanning på sykehjemmene. Personalet må gis forutsetninger for å kunne gjøre en fullgod jobb – gi god pleie og omsorg!

Mye er utvilsomt bra i vår eldreomsorg, men mye kan bli bedre!