Seniorene kan selv sørge for å få innflytelse

Det er ca. 1 000 000 seniorer – dvs. personer over 60 år – i Norge. Det er ca. 30 prosent av deltakerne i årets kommunevalg. Disse har alle et langt liv bak seg, fullt av kunnskap og livserfaring, et utrolig godt grunnlag for å delta i politikk og annen samfunnsvirksomhet. Men dette er solid kompetanse som samfunnet ikke vet å sette pris på, eller å dra nytte av. På Stortinget er det kun 21 personer over 60 år og på listene til kommunevalget er det langt mellom seniorene – og de som er der er, stort sett, på en beskjeden plass.

Innlegg i Bergensavisen 08.09.2015 v/Kaare Høy Müller og Odd Himle, Seniorsaken Hordaland.

Kommunevalget 2015

I forbindelse med årets kommunevalg utfordrer Seniorsaken de politiske partiene. Organisasjonen vil vite hvilke holdninger partiene har i forhold til seniorer/pensjonister og i hvilken grad deres politiske program ivaretar denne gruppen.

På en rekke områder har seniorene og pensjonistene vært systematisk nedprioritert både i mange kommuner, og hos sentrale myndigheter. Dette har skapt urettferdigheter for denne store samfunnsgruppen. En samfunnsgruppe som de fleste mennesker en gang havner i! Viktige saksområder for alle seniorer er bl. a. følgende:

Helsesystemet

Mange eldre opplever at de i sine siste leveår blir en kasteball i et helsesystem – som kan oppleves som om eldre er en salderingspost i samfunnet. Stikkord her er manglende sykehjemsplasser ved behov, ufrivillige dobbeltrom og korridorplasser, for tidlig utskrivning fra sykehus uten tilfredsstillende mottak i hjem, på sykehjem, etc.

Videre mangelfull oppfølging fra helsetjeneste/hjemmehjelp når ønsket er å bo hjemme eller når pasient må bo i sitt eget hjem. Mange erfarer at samhandlingsreformen ikke fungerer godt nok alltid.

Videre hevdes det at 60 % av eldre på institusjoner er underernærte – i det som fortsatt kalles verdens rikeste land! Er det noe politisk parti som har programfestede planer om å gjøre noe med dette i sine kommuner?

Seniorboliger

Altfor mange av dagens boliger er ikke egnet til å bli gammel i, og nye mht. nye boliger er hensyn til de unge som prioriteres.

Videre bygges det for få boliger – ikke minst boliger tilpasset eldre. For at eldre skal kunne bo lengre i egen bolig er det også viktig at boliger oppgraderes og tilpasses. Samtidig er det stor mangel på tilbud/muligheter i aldersinstitusjoner for de som har behov for det.

Er det noe politisk parti som har noen planer når det gjelder seniorboliger/tilpasset boliger/plass på institusjoner for eldre i sine kommuner?

Forurensning

Forurensning er et av vår tids viktigste miljøproblemer og Bergen, f. eks, er til tider, en av Norges mest luftforurensede byer. Forurensing generer alle og påvirker mange svært negativt i hverdagen mht. bl. a. med helseplager. I de plagede gruppene er det overvekt av eldre mennesker.

Hvordan tenker partiene seg at forurensing fra trafikk og andre kilder kan reduseres, eller samfunnet endres, slik at innbyggerne kan få et akseptabelt klima – som er til å leve med?

Eldreråd

Kommuner og fylkeskommuner er pålagt å ha eldreråd, ref. eldrerådsloven. Kandidater rekrutteres, stort sett, fra politiske partiene og det kan gjerne stilles spørsmål om hvor interessert og engasjert disse er i sine oppgaver.

Seniorsaken er av den oppfatning at eldrerådene i langt større grad bør bemannes med seniorer som er opptatt av aktiv seniorpolitikk og pensjonister sin hverdag.

Det finnes mange seniorer som både har god innsikt, kompetanse og i tillegg er interesserte. Det kan være kandidater fra aktive pensjonistlag, eldreorganisasjoner (Seniorsaken), etc.

Er det noe politisk parti som har programfestede planer mht. eldrepolitikk og aktivt bruk av eldrerådet i sine kommuner?

Stå på – seniorer og pensjonister

I kampen om ressursene blir pensjonister klart nedprioritert i forhold til andre interessegrupper. Gjennom de politiske partiene/det politiske systemet må dette kunne endres. Men seniorene oppfordres til selv å engasjere seg og ta ansvar, for det ser ut som om det bare er seniorene selv som kan endre politiske ”eldreholdninger”.

I første omgang bør partiprogrammene leses og vurderes, og pensjonister bør, bevisst, stemme på partier som de mener ivaretar seniorenes sak – partier som også evner å gjøre noe for denne store gruppen.

Alle seniorer bør engasjere seg sterkere i samfunnsdebatten og, ikke minst, delta i politiske organ for selv å være med på å forme sin egen hverdag. Stemmene til 1 000 000 seniorer, bør ved valg, ha langt større innflytelse enn de har i dag.

Det er mange ”sterke stemmer” og solide ressurser i denne gruppen. Seniorsaken oppfordrer derfor pensjonister/seniorene til å utfordre de politiske partiene på sine kjernesaker og til å engasjere seg sterkere i alle former for politisk arbeid.

Tenk om seniorer/pensjonister til stortingsvalget 2017 kunne klare å samles/engasjere seg i et politisk parti som ”sitt parti”. Da kunne denne gruppen, med sin uoverkommelige og solide kompetanse, hatt vesentlig makt og innflytelse på stortinget! Og med den politiske styringen landet både har hatt og har, hadde det, høyst sannsynlig, ikke vært noen bakdel å få inn flere oppegående, «voksne» politikere, med erfaring og en kompetanse som yngre mennesker ikke er i nærheten av!!!