Protokoll fra Seniorsakens landsmøte 2015.

Seniorsakens landsmøte 2015 ble avholdt på Gardermoen Airport Hotel, Gardermoen, 27.mai 2015.

 

Styreleder Ingrid Kløve ønsket velkommen til Seniorsakens 13.landsmøte og ønsket spesielt de to nye lokallag, Asker og Bærum, samt Vestfold velkommen.

Seniorsaken ble etablert i et møte 21.mai 2002. Et intensivt telefonsalg førte den gang til ca. 50.000 medlemmer. Medlemstallet avtok imidlertid de kommende årene.

Ved årsskiftet 2012/2013 var tallet ca. 15.000,-, og ved årsskiftet 2014/15 ca. 13.500. Det er derfor av aller største viktighet å øke medlemstallet. Seniorsaken har engasjert verveselskapet Direct House som viser positive resultater, men det er alles ansvar å verve nye og ivareta eksisterende medlemmer.

 

Seniorsaken har nå en stabil administrasjon, engasjerte frivillige og et godt styre, og har på kort tid utrettet mye. Ny kommunikasjonsplattform er på plass med utsendelse av nyhetsbrev til alle medlemmer seks – åtte ganger i året. BA5-nytt sendes jevnlig til alle lokallagenes styrerepresentanter, og ny hjemmeside er etablert. Representanter fra Seniorsakens har deltatt i mange møter med offentlige instanser, levert høringer og vært synlige i media. Seniorsaken ønsker å være konstruktiv og proaktiv.

 

Generalsekretæren redegjorde deretter for hvorfor Seniorsaken hadde undertegnet protokollen fra Pensjonsoppgjørets drøftelser. Viktig å få med at dette var drøftelser, ikke forhandlinger. Hans Power Point-presentasjon er sendt ut til alle landsmøtets deltakere.

 

Da vedtektenes § 5-3 presiserer at «Regions-/ lokallag som sender delegater til Landsmøtet, må være formelt etablert med stiftelsesmøte og et lovlig valgt styre innen 31.desember året før landsmøtet holdes, ble det stilt spørsmål ved lovligheten av lokallaget Vestfolds representasjon på Landsmøtet. Her kom nytt styre på plass først i mars 2015. Et interimstyre var imidlertid etablert før årsskiftet. Administrasjonen oppga at de hadde ansett dette for tilstrekkelig, og beklaget at vedtektenes ordlyd var uklar. Et forslag om å godta Vestfolds representasjon ut fra dette, ble fremlagt og akseptert.

 

Deretter holdt Ingegerd Espås fra Frogner lokallag og medlem i Seniorsakens ressursgruppe Helse og omsorg et engasjerende innlegg med tittelen ”Vold mot eldre”.

 

1. Godkjenning av innkalling

 

Vedtak:             Innkallingen ble godkjent.

 

2. Navneopprop (samt eventuelle fullmakter)

 

Det var 30 frammøtte delegater som stilte med 35 stemmer.

 

Vedtak:             Delegatlisten og antall stemmer ble godkjent.

 

3. Valg av møteleder

 

Sentralstyret foreslo Tom Rømer Svendsen som møteleder

 

Vedtak:             Tom Rømer Svendsen ble valgt som møteleder.

 

4. Godkjenning av dagsorden

 

4.1           Valg av tellekorps

 

Kontrollkomitéens medlemmer ble foreslått.

 

Vedtak: Reidar Quande og Gunnar Serck-Hanssen i Kontrollkomitéen ble valgt.

 

4.2            Valg av minst én person til å undertegne protokollen i tillegg til møteleder.

 

Kåre Voldum fra lokallag Rogaland ble foreslått.

 

Vedtak:             Kåre Voldum ble valgt.

 

4.3                Valg av referent

 

Britt Selig fra administrasjonen ble foreslått.

 

Vedtak:             Britt Selig ble valgt som referent.

 

 

5. Godkjenning av forretningsorden

 

Vedtak:             Forretningsorden ble godkjent.

 

 

6. Årsregnskapet 2014

 

6.1           Årsberetning og regnskap 2014

 

Olav Reiersølmoen fra Arendal stilte spørsmål ved posten Quest Back under note 5. Generalsekretæren bekreftet at utførte spørreundersøkelser har gitt verdifulle opplysninger.

 

Per-Arne Polsrud fra Seniorsaken Østfold ba administrasjonen sjekke behovet for en ansvarsforsikring for styret.

 

Vedtak: Sentralstyrets årsberetning og årsregnskapet for 2014 godkjennes, og sentralstyret innrømmes ansvarsfrihet.

 

6.2            Revisjonsberetning for 2014

 

Vedtak: Revisors beretning for 2014 ble tatt til etterretning.

 

 

6.3            Kontrollkomitéens beretning for 2014

 

Vedtak:       Kontrollkomiteens beretning for 2014 ble tatt til etterretning.

 

6.4            Fastsettelse av revisors honorar 2014

 

Vedtak:             Revisors honorar for 2014 dekkes etter regning.

 

 

6.5             Valg av revisor

 

Vedtak:            Statsautorisert revisor Sven D. Flattum gjenvelges som revisor.

 

 

7. Fastsettelse av Strategi- og handlingsplan og Budsjett for 2015 – 2016

 

Generalsekretæren gjennomgikk hovedtrekkene i strategi- og handlingsplanen samt budsjettet for 2015-2016.

 

Vedtak:             1. Strategi- og handlingsplanen for2015-2016 fastsettes.

                         2. Budsjettet for 2015 – 2016 fastsettes.

 

8. Innkomne forslag

 

 8.1.            Sak fra Seniorsaken Eidsvoll og Hurdal

 

Under henvisning til Seniorsaken Eidsvoll og Hurdals fremlegg med administrasjonens kommentarer hevdet Arne Bruusgaard, Seniorsaken Frogner, og Roar Møll, Seniorsaken Vestre Aker, at dette ikke var en landsmøtesak, og at den derfor ikke burde behandles.

 

Vedtak: Landsmøtet tar sentralstyrets/administrasjonens svar på spørsmål fra Seniorsaken Eidsvoll og Hurdal til etterretning.

 

8.2.            Forslag til demokratisering av Seniorsakens styringssett utarbeidet av utvalg ledet av Elsa Kristiansen, Seniorsaken Rogaland

 

Elsa Kristiansen redegjorde for utvalgets innstilling – se vedlegg til protokollen. Styrelederen takket for arbeid nedlagt, men mente at Seniorsaken – av praktiske og økonomiske grunner – var best tjent med nåværende organisering.

 

Odd Gunnar Olsen fra Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum foreslo at lokallagene fikk større ansvar for tilrettelegging av ledermøtene.

 

Ove R. Methlie, Seniorsaken Hordaland, mente at det var behov for å tenke seg mer om og prøve å finne andre løsninger på spørsmålet om utvidet demokrati. Han fremmet et forslag om at det nye styret kommer med forslag til justeringer av det fremlagte forslag.

 

Ved stemmegiving fikk Methlies forslag klart flertall.

 

Vedtak: Saken sendes tilbake til nytt sentralstyre.

 

8.3             Forslag til driftsstøtteordning for lokallagene utarbeidet av utvalg ledet av Arne Bruusgaard, Seniorsaken Frogner

 

Arne Bruusgaard redegjorde for utvalgets arbeid som konkluderer med at det anbefales uendrede beløp for tildeling av tilskudd for 2015. Utvalget anbefaler også prosjektstøtte for oppgaver det ikke er mulig å dekke innenfor de eksisterende lokale tilskuddsrammer ut fra skriftlig avtale om ytelser, leveranser og økonomiske vilkår.

 

Vedtak: Landsmøtet støtter forslaget.

 

 9. Vedtektsendringer utarbeidet av Ressursgruppen Juss/Økonomi

           

Leder for ressursgruppen, Stig Klingstedt, gikk igjennom alle foreslåtte vedtektsendringer. Delegatene kom med forslag til mindre avklaringer/endringer.

 

Vedtak: De fremlagte endringer og presiseringer av vedtektene godkjennes med mindre avklaringer/korreksjoner.

 

10. Fastsettelse av medlemskontingenten 2015 og driftsstøtten til lokallagene for 2015.

 

10.1            Medlemskontingenten

 

Vedtak: Medlemskontingenten for 2015 fastlegges til kr. 390 for enkeltmedlemskap og kr. 490 for familiemedlemskap, som for 2014.

 

10.2            Driftsstøtte til lokallagene

 

Vedtak: Lokallagene får for 2015 et årlig fast tilskudd på kr. 10.000 pluss et tilskudd på kr. 40 pr. registrert medlem pr. 31.desember 2014, som tidligere.

 

11. Valg

 

Valgkomitéens leder, Bernt Krabberød, redegjorde for hvilke tillitsvalgte som var på valg, og for valgkomitéens innstillinger.

 

Sittende styre:

Ingrid Kløve                                   Hordaland                        leder                ikke på valg

Erik Rekdal                                    Oslo (ønsker å fratre)       nestleder          på valg

Håvard Jernskau                           Skedsmo                         medlem            ikke på valg

Tordis Aavatsmark                         Oslo                                medlem            på valg

Bitten Linge                                    Molde                             medlem                 «

Thomas Bøhmer                            Oslo                                varamedlem           «

Per Kjølset                                     Rogaland                               «                       «

 

 

Valgkomiteens innstilling til sentralstyre

 

Ingrid Kløve                                    Hordaland                        leder                       ikke på valg
Håvard Jernskau                            Skedsmo                         medlem                   ikke på valg
Tordis Aavatsmark                          Frogner                           medlem                   på valg

Liv Espeland                                   Kristiansand                    medlem                   ny
Per Kjølset                                      Rogaland                         medlem                  opp fra varaplass

Thomas Bøhmer                             Vestre Aker                     varamedlem            på valg

Bitten Linge                                    Molde                             varamedlem           på valg

Det ble fremmet forslag om at Thomas Bøhmer og Liv Espeland bytter plass, dvs. at Thomas Bøhmer rykker opp som medlem, og Liv Espeland foreslås valgt som varamedlem. Delegatene støttet forslaget.

 

Arne Bruusgaard, Frogner, foreslo Roar Møll, Vestre Aker, som kandidat som nytt varamedlem. Det var således foreslått 3 kandidater til de to ledige plassene som varamedlemmer i sentralstyret.

 

Valgresultat varamedlemmer:

 

Roar Møll                                    34 stemmer

Liv Espeland                               24 stemmer

Bitten Linge                                  8 stemmer.

 

Seniorsaken har etter dette følgende tillitsvalgte:

 

Sentralstyret:

 

Ingrid Kløve                                styreleder                        Hordaland

Håvard Jernskau                        medlem                           Skedsmo
Tordis Aavatsmark                      medlem                           Frogner            gj.v.
Thomas Bøhmer                         medlem                           Vestre Aker      ny

Per Kjølset                                  medlem                            Rogaland        ny

 

Roar Møll                                    varamedlem                      Vestre Aker     ny

Liv Espeland                               varamedlem                      Kristiansand    (ny valgt for 1 år)

 

 

Valgkomitéens innstilling til kontrollkomite:

 

Ove R. Methlie                            leder                                   Hordaland                       ny

Marit Lian                                    medlem                              Eidsvoll ogHurdal            ny

Gunnar Serck-Hanssen              medlem                               Vestre Aker                     på valg
Arne Gausel, Ullern, foreslo Ruth Haugland, Harstad, som nytt medlem i kontrollkomitéen.

Odd Gunnar Olsen, Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum, foreslo Reidar Quande som varamedlem.

 

 

Valgresultat etter 2 stemmerunder:

 

Gunnar Serck-Hanssen                      27 stemmer

Ove R. Methlie                                    23 stemmer

Ruth Haugland                                    21 stemmer

Reidar Quande                                    18 stemmer

Marit Lian                                            15 stemmer

 

Seniorsaken har etter dette følgende kontrollkomité:

 

Ove R. Methlie                          leder                             Hordaland            ny

Gunnar Serck-Hanssen            medlem                        Vestre Aker            gj.v

Ruth Haugland                          medlem                        Harstad (valgt for 1 år)

Reidar Quande                          varamedlem                 Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum

 

 

Valgkomitéens innstilling til valgkomité:

 

Per Walter Jensen                    leder                             Vestre Aker                   på valg
Elsa Kristiansen                        medlem                        Rogaland                      ikke på valg

Else Marie Aarum                     medlem                        Frogner                         ny

Arne Vestergaard Larsen          varamedlem                 Sarpsborg/Østfold        på valg

Oddveig G. Klinkenberg           varamedlem                  Asker                            ny

 

Anna Marie Vereide, Skedsmo, foreslo Arne Bruusgaard, Frogner, som ny leder i valgkomitéen.  Ved stemmeavgiving fikk Arne Bruusgaard stort flertall som ny leder i valgkomitéen. Per Walter Jensen fikk 12 stemmer.

 

Seniorsaken har etter dette følgende valgkomité:

 

Arne Bruusgaard                      leder                                    Frogner            ny

Elsa Kristiansen                        medlem                               Rogaland

Else Marie Aarum                     medlem                                Frogner            ny

Arne Vestergaard Larsen          varamedlem                        Sarpsborg/Østfold, gj.v. (valgt for 1 år)

Oddveig G. Klinkenberg           varamedlem                        Asker                 ny

 

 

 

———- o ———

 

Oslo/Rogaland……………………….

 

 

_____sign.____________________                                    ____sign__________________           

Tom Rømer Svendsen                                                         Kåre Voldum