Protokoll Årsmøte 2015 Seniorsaken Vestre Aker

Før åpning av årsmøtet var det foredrag av advokat Audhild Freberg Iversen, Seniorsaken: «Arveloven – hva sier den nye versjonen?» Etter foredraget var det anledning til å stille spørsmål om temaet.

Åpning av årsmøtet

 • Styrets leder, Roar E. Møll, åpnet møtet.
 • Innkalling og dagsorden ble godkjent.
 • Valg av møteleder, referent og underskriver av protokollen
  Møteleder: styreleder Roar E. Møll
  Referent: styremedlem Else Anna Holthe Møll
  Til å undertegne protokollen: Ebbe Ording
 • Årsmeldingen ble gjennomgått og kommentert av Roar E. Møll.
 • Årsmeldingen ble tatt til etterretning og godkjent.
 • Regnskap 2014 m/ revisors bekreftelse ble godkjent, og styret gis ansvarsfrihet.
  Regnskapet er revidert av revisor Gunnar Serck-Hanssen.
  Tilskudd fra Seniorsaken sentralt var  i 2014 på kr 24.264.
  Egenkapital pr 31.12.2014:  kr 42.515
 • Budsjett for 2015 ble tatt til etterretning.
 • Innkomne saker m.v.: Ingen saker var mottatt.

Roar E. Møll redegjorde for en plan for organisering av samarbeid mellom Seniorsaken Vestre Aker og Seniorsaken Ullern. Planen går ut på at de to lokallagene har separate styrer, med en felles overbygning som består av to representanter fra hvert lokallag.

Disse fire skal ha hvert sitt ansvarsområde:

Direkte linje til Seniorsaken sentralt, kontakt med det politiske miljøet, kontakt med media, kommunikasjon med medlemmene. – Planen skal behandles i årsmøtet til Seniorsaken Ullern 26.3.2015.

Valg

 • Leder Roar E. Møll  –  gjenvalg
 • Styremedlem Øystein Pytte – gjenvalg
 • Styremedlem Nina Engelstad – gjenvalg
 • Styremedlem Else Anna Holthe Møll  – gjenvalg
 • Styremedlem:  Brit Opjordsmoen – nyvalg
 • Revisor:  Gunnar Serck-Hanssen – gjenvalg

Møtet hevet.    EHM/ 24.3.2015.

Protokollen godkjennes: Ebbe Ording