Pasientrettigheter en av Seniorsakens merkesaker innen Helse og omsorg

Pasientrettigheter

Loven opererer med at befolkningen i visse tilfeller har krav på helsehjelp. I hvilke tilfeller gjelder det, og hva består den individuelle retten i?

Pasientens krav kan etter loven tenkes å være rettet mot helsepersonellet, mot kommunen eller mot staten. Spørsmålet er hvem som har plikter overfor hvem og når.

Kravene pasientene har mot kommunene og staten, følger av pasient- og brukerrettighetslovens  kapittel 2 og er formulert som rettigheter. Kravene mot helsepersonellet er ikke direkte formulert som det, men følger indirekte av plikter som helsepersonellet er pålagt i helsepersonelloven.

Pasientenes rettigheter til helsehjelp i henhold til lovgivningen kan følgelig grovt klassifiseres på følgende måte:

  • Rett til vurdering
  • Rett til fornyet vurdering
  • Rett til nødvendig helsehjelp
  • Rett til helsehjelp som er påtrengende nødvendig
  • Rett til valg av sykehus
  • Rett til individuell plan
  • Rett til syketransport.

Denne saken er også publisert på seniorportalen.no under juss og økonomi.