Nærhet og helhet

I den ferske stortingsmeldingen; Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, presenterer regjeringen en plan som skal skape en helhetlig helse- og omsorgstjeneste i kommunen.

Utgangspunktet er at det er mange kommunale helse- og omsorgstjenester som er gode hver for seg. Men tjenestene er for oppstykket og helheten mangler. Det rammer særlig dem med sammensatte behov.

Det er ikke vanskelig for Seniorsaken å si seg enig i denne analysen. Under presenterer vi utdrag fra planen som Seniorsakens ressursgruppe Helse og omsorg vil kommentere og evaluere i løpet av kort tid.

Stortingsmeldingen trekker særlig frem tre satsningsområder: Økt kompetanse, bedre ledelse og teamorganisering.

Kompetanse

De kommunale helse- og omsorgstjenestene står overfor utfordringer med å tiltrekke seg nok personell med riktig kompetanse. Stadig mer komplekse helse- og omsorgs­tjenester skal ytes i kommunene. Pasienter og brukere har sammensatte behov. Disse må møtes med sammensatt kompetanse. Det er behov for flere med høyere kompetanse og bredere kompetanse.

Viktige tiltak:

 • Lovfeste en liste over profesjoner som kommunene må ha for å gi innbyggerne tjenestene de trenger.
 • Alle allmennleger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal være spesialister eller under spesialisering i allmennmedisin.
 • Utvikle en handlingsplan for rekruttering og kompetanseheving i hele den kommunale helse- og omsorgssektoren.
 • Utrede om det skal etableres nye brede kliniske videreutdanninger på mastergradsnivå.

Ledelse

Tilsyn viser at det flere steder er mangler i ledelsen av helse- og omsorgstjenestene. For at brukerne og pasientene skal få koordinerte helse- og omsorgstjenester av god kvalitet kreves god ledelse. Dagens komplekse helse- og omsorgstjenester stiller høye krav til ledelse. Det gjelder ikke bare i den enkelte deltjeneste, men på øverste nivå i kommunen.

Viktige tiltak:

 • Gi Helsedirektoratet i oppdrag å etablere en lederutdanning i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. «Rektorskolen».
 • Legge til rette for at plasser på Nasjonalt topplederprogram i regi av Nasjonal ledelsesutvikling stilles til disposisjon for ledere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
 • Videreføre arbeidet med ledelse i kvalitetsavtalen med KS.

Teamorganisering

Mange brukere opplever helse- og omsorgstjenestene som dårlig koordinerte og lite tilgjengelige. Det gjelder særlig for personer med store behov. Mange av disse kunne hatt en lettere hverdag og færre sykehusinnleggelser dersom tjenestene var bedre organisert.  Helsetjenestene må i større grad utvikles ut fra pasientens behov og ikke ut fra diagnoser og profesjoner. Meldingen beskriver hvordan det kan legges til rette for bedre koordinerte tjenester hvor helsepersonell arbeider i flerfaglige team.

Viktige tiltak:

 • Stimulere til samlokalisering av helse- og omsorgstjenester i kommunene.
 • Legge til rette for etablering av primærhelseteam gjennom endringer i regelverk og finansieringsordninger. Endringer skal utredes først.
 • Legge til rette for etablering av oppfølgingsteam for brukere med store og sammensatte behov.

Eldreomsorg

Stortingsmeldingen inneholder nye og forsterkede tiltak i regjeringens plan for omsorgsfeltet, Omsorg 2020. I tillegg beskriver meldingen hvordan det kan legges til rette for mer teambaserte helse- og omsorgstjenester og en mer strukturert oppfølging av den enkelte. På den måten skal det medisinske og helsefaglige tilbudet bedre sikres i hjemmetjenesten og på sykehjem

Viktige tiltak:

 • Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenestene
 • Lovfeste rett til heldøgns pleie og omsorg og vurdere om det bør fastsettes kriterier for heldøgns omsorgsplasser

Utarbeide en plan i samarbeid med KS som bygger på en forutsetning om netto tilvekst av heldøgns omsorgsplasser.