Møte med statsråd Robert Eriksson

I går, 2. oktober, møtte generalsekretær; Knut Chr. Høvik, og Stig Klingstedt, leder i Seniorsakens ressursgruppe for juss og økonomi og i Seniorenes Fellesorganisasjon, arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Statsråden hadde satt av en time for å lytte til Seniorsakens og SF vedrørende utviklingen av pensjonene.(SF er en paraplyorganisasjon for Seniorsaken, Forsvarets Seniorforbund og Avinor.) Eriksson uttrykte forståelse for SFs krav om å sløyfe underreguleringen av pensjonene, ikke minst når vi påpekte hvordan pensjonen over tid blir nedskrevet betydelig sammenlignet med lønnsutviklingen.

Statsråden mente imidlertid at det på nåværende tidspunkt ikke er stemning på Stortinget for å fjerne underreguleringen. Han lovet imidlertid å få utredet enkelte justeringer av pensjonssystemet slik at vi ikke risikerer at pensjonistene i det enkelte år skal miste kjøpekraft.

Departementet planlegger å ha et opplegg klart like over nyttår, altså i god tid før neste års revisjon av pensjonene. Han lovet også at pensjonistorganisasjonene vil få anledning til å uttale seg om forslaget før det vedtas.

SF tok også opp spørsmålet om arbeidet med å tilpasse de offentlige tjenestepensjonene til det nye pensjonssystemet. Vi pekte spesielt på at organisasjonene må få innsyn og medbestemmelse i den prosessen.