Medlemsbrev

Seniorsaken Frogner har hatt medlemsmøte med innlagt årsmøte den 28. april. Møtet var meget vellykket, og vi ønsker derfor å gi en kort orientering om hva som fant sted.

Innledningsvis fikk Seniorsakens generalsekretær, Knut Christian Høvik, ordet til en presentasjon av seg selv og noen få minutter til å gi noen stikkord om status.

Han kunne fortelle om en fin driv i utviklingen av Seniorsaken etter et år med mye planlegging og omorganisering. Dette har vært nødvendig for å gjøre foreningen i stand til å håndtere de mange store oppgavene som nå blir foreningens satningsområder:

Disse omfatter 4 hovedområder:

  1. Helse og omsorg
  2. Seniorøkonomi
  3. Alders- og yrkesdiskriminering
  4. Seniorboliger

Vi kommer tilbake på et senere tidspunkt med utfyllende informasjon om hvert av disse områdene. Allerede her vil vi nevne at Seniorsaken fra nå av er invitert til å drøfte direkte med regjeringen innspill som har med seniorene å gjøre som ledd i arbeidet med å lage statsbudsjettene. Det er for Seniorsaken et stort skritt fremover.

Som lokalforening er vi heldige som har foreningens hovedkontor i “vårt” område. Det er fra vår side hyggelig å kunne observere en flott stemning på kontoret.

Vi vil invitere Knut Christian tilbake til et annet medlemsmøte der dere vil få en mer omfattende redegjørelse for foreningens satsninger og resultater.

Kveldens innledning var om temaet Ensomhet ved Synnøve Minde. Hun er fagkoordinator for psykisk helse og eldre for hele Oslo, og er ansatt i Oslo kommune. Synnøve kunne fortelle om et tema som nok har store mørketall. Antallet ensomme er sannsynligvis langt høyere enn vi er klar over. Det er en tematikk som nok omfatter en del skambelagte følelser – og kanskje enda mer i Norge enn i mange land. Det finnes undersøkelser som kan indikere dette. For mange er redde for å dele sin situasjon med omverdenen.

Den vonde ensomheten er noe man altfor ofte ikke fortelle om til andre. Det føles ubehagelig. Er jeg ikke god nok? Når man har det slik, er det ofte at man ikke har lyst å vise det utad. Synnøve Minde ga oss flere eksempler på hvordan dette kunne arte seg.

Finnes det hjelp å få – én å prate med? Det beste er når den ensomme selv tør å kontakte en annen for å få noen å snakke med. Her er terskelen høy for mange, men heldigvis ikke for alle. Det finnes også en god del frivillige organisasjoner som har fokusert på Ensomhet som et område der de gjør en flott innsats. Én av disse organisasjonene er Røde Kors.

Oslo kommune har også folk som er ansatt for å gjøre en innsats her, men dessverre for “oss” som er seniorer, er de fleste av disse fokusert på ungdom. Nesten ingen er fokusert på seniorer eller voksne generelt. Synnøve Minde mente dette kunne være en god sak for Seniorsaken å fokusere på. I en storby som Oslo er antakelig problemet med Ensomhet voksende snarere enn det motsatte.

Til slutt: Ensomhet kan også være et gode. Den “valgte” ensomheten der man søker ro og ettertanke. De fleste som tenker over det, vet utmerket godt forskjellen på disse to begrepene.

De tilstedeværende takket Synnøve Minde for foredraget og for en ivrig spørsmålsrunde etterpå.

Den tredje bolken på Medlemsmøtet var Årsmøtet til Seniorsaken Frogner. Regnskap og årsberetning ble gjennomgått, opplest og enstemmig bifalt. Årsmøtet syntes det er mange positive aktiviteter.

Foreningens økonomi er tilfredsstillende, og laget har ca. 520 medlemmer. Antallet er nå igjen voksende.

Som nytt styre ble gjenvalgt Lasse Aarnæs, Ingegerd Espaas og vara Arne Bruusgaard. Styret velger selv leder. Årsmøtet ga Styret fullmakt til å supplere med nye medlemmer i løpet av året.

OBS

Medlemsmøte 3. juni klokken 18:00. Vi ber dere alle notere denne datoen. Seniorsaken Frogner vil sammen med våre søsterforeninger Ullern og Vestre Aker arrangere et politikermøte på Diakonhjemmet. Vi har invitert de fremste politiske lederne i Oslo (kommunevalg), og av temaer som vil bli berørt, er Seniorer på institusjoner og personlig økonomi (skatt og nye skatter som er varslet). Det kommer en separat invitasjon senere, men dette er i det minste et forvarsel. Vi venter godt fremmøte. Det vil bli lett servering.

I tillegg til politikere vil det også komme en institusjonslege som vil “snakke fra lever’n” fra sitt ståsted. Vi har et utvalg som vil arbeide med konkrete forventninger som vi kommer til å presentere.