Krenkelser mot sykehjemsbeboere

Tirsdag 11. august var Frps stortings­representant, Per Sandberg på valgkampturné i Harstad. Ettersom eldreomsorgen er en av partiets hjertesaker, ønsket han å møte representanter for Eldrerådet og Seniorsaken for å få innspill fra dem.

av Ruth Haugland leder Seniorsaken Harstad

Seniorsakens representant, Sigurd Stenersen, kunne blant annet berette at eldre blir lagt tidlig på kvelden mot sin vilje for at pleierne skal være ferdig med kveldsstellet til nattevakta kommer på.

At noen sykehjemsbeboere ønsker å gå tidlig til sengs er en sak, men å beordre andre beboere til å gjøre det samme, er krenkelse av et menneskes rettigheter.

Informasjonsfoldere

Etter å ha lest igjennom samtlige sykehjems informasjonsfoldere, opplyses det ikke at man må være i seng til bestemt tid. At Verdighetsgarantien er fundamentet i eldreomsorgen tar man som en selvfølge, men det er kun informasjonsfolderen til Bergsodden sykehjem som understreker at sykehjemmet følger opp retningslinjene i henhold til gjeldende verdighetsgaranti.

Her kommer noen smakebiter:

  • De kommunale pleie- og omsorgstjenestene skal legge til rette for en eldreomsorg som sikrer den enkelte tjenestemottaker et verdig og så langt som mulig meningsfylt liv i samsvar med individuelle behov. Tjenestetilbudet skal innrettes i respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel.
  • Tjenestetilbudet skal legge til rette for at følgende hensyn blir ivaretatt: Et mest mulig normalt liv, med normal døgnrytme og adgang til å komme ut…

Valg

Igjen er det kommunevalg, og nok en gang rettes fokus mot eldreomsorgen. Politikere taler inderlig og varmt om viktigheten av en god eldreomsorg i kommunen vår. Politikere som tidligere har vedtatt å nedbygge sykehjemskapasiteten for å erstatte den med hjemmesykepleie. Politikere som bruker pleie- og omsorgssektoren som salderingspost i en anstrengt kommuneøkonomi og reduserer antall pleiere.

I Harstad Tidende fra lørdag 15. august kunne vi lese at kommunen vår bruker vel 50 millioner kroner mer på eldreomsorg enn sammenliknbare kommuner. Den største utgiftsposten innen pleie- og omsorgssektoren er lønnsutgiftene. Det er her man må svinge sparekniven. Pr dags dato er det kronisk underbemanning i sektoren og utstrakt bruk av ikke-kvalifisert arbeidskraft.

Bekymringsmeldinger fra pårørende om kritikkverdige forhold blir møtt med taushet, eller bagatellisert gjennom bortforklaringer.

Det må bli en knivskjærende hodepine for de nyvalgte politikerne å få valgkampløftene til å stemme overens med den harde virkelighet.

Hvilke politiske partier tør love sykehjemsbeboerne at de skal få legge seg når de selv vil, og ikke når systemet bestemmer det?

Å gå til sengs når man selv ønsker det er en menneskerett. Å beordre voksne mennesker til sengs oppleves som umyndiggjørelse.

  • Hvem skal man tro på?
  • Hva skal man tro på?