Ingen overraskelser i statsbudsjettet

Etter en første gjennomgang  av statsbudsjettet mener leder av Seniorsakens ressursgruppe for juss og økonomi at Seniorsaken må si seg relativt fornøyd hvis dette budsjettet blir vedtatt slik det er foreslått. Slik ser det ut:

1) Gifte og samboende får reduksjon i trekket på grunnpensjon fra 15 til 10 %

2) Skatten på inntekter går ned med 2%

3) Øvre grensen for minstefradraget øker med 1 400 kroner. det øker med 2 400 kroner for lønnstakere. Prosentsatsen er den samme både for pensjonister og lønnstakere.

4) Trygdeavgiften er som før – 5,1 % for pensjonsinntekter. Kunne gjerne ha vært redusert.

5) Bunnfradraget for formueskatten øker med 200 000 kroner til 1,4 mill. 0,05 % reduksjon i skatten ellers.

6) Sekundærbolig blir noe høyere skattlagt fra 50 til 70 % av markedsverdien. Fritidsboliger vil bli taksert med 10 % høyere ligningsverdi.

7) Fradrag for store sykdomsutgifter videreføres slik de er inneværende år.

8) Vi beholder «Den kulturelle spaserstokken».

9) Det bevilges 30,7 mill kroner til etterutdanning av omsorgpersonell

10) 3 mill kroner til frivillige som arbeider med bekjempelse av ensomhet blant eldre.

11) 205 mill som investeringstilskudd for nye omsorgsboliger /sykehjemsplasser – skal rekke til  2 500 boliger.

12 ) 156 mill kroner til forsøksordning for statlig finansiering av omsorgstjenestene i 20 kommuner.

13) 205 mill kroner til oppfølging av rettighetsfestingen av brukerstøttet personlig assistanse BPA.

14) Realvekst i kommunenes frie inntekter med 7,3 miljarder kroner.

 

Alt i alt ser ikke dette så ille ut. Vi kunne godt ha tenkt oss redusert trygdeavgift for pensjonistene. Videre burde sykehjemsplasser vært spesifisert. Vi føler en stor uro for den sammenblanding som man nå gjør mellom sykehjemsplasser og omsorgsboliger med heldøgns service. Vi ser også at fradrag for store helseutgifter i realiteten fases ut og vil forsvinne over tid.