Forslag til forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialist­helsetjeneste mot betaling fra staten

Høringssvar fra Seniorsaken

Seniorsaken takker for invitasjonen til å levere høringssvar. Svaret er utarbeidet av Seniorsakens Ressursgrupper for Helse og omsorg og for Juss og økonomi.

Generelt

Helse- omsorgsdepartementet har presentert et notat omhandlende forskrifter for virksomheten beskrevet i høringen. Dette har sin bakgrunn i Prop. 56 L(2014-2015), der det er fremmet forslag om å lovfeste pasientenes rett til å velge og motta helsehjelp hos en fritt valgt behandlingsleverandør.

Seniorsaken vil understreke at myndighetenes intensjon med å åpne for også å bruke private helseinstitusjoner uten tidligere avtale med helseforetakene er positivt, dette vil gi mulighet for raskere og effektiv behandling av pasientene. I det alt vesentlige er også Seniorsaken enig i forslaget til forskrift.

Seniorsaken mener imidlertid at det i forskriften må understrekes at institusjonen som skal ha godkjenning må ha en forsvarlig bemanning med tilstrekkelig kompetanse. Både kvantitet og kvalitet er helt vesentlig for at en institusjon skal kunne utøve den virksomhet som en godkjenning vil innebære. Seniorsaken vil derfor foreslå at det i forskriften tas inn et punkt om forsvarlig bemanning.

I utgangspunktet planlegges tjenesten å omfatte psykisk helsevern og rusbehandling, samt noen somatiske tjenester. Begrunnelsen for dette har blant annet vært å redusere ventetiden som har vært uforandret innen de ulike sektorer siden 2009 (52-74 dager).

Etter at taket for hvor mange pasienter sykehusene kunne behandle ble fjernet i 2014, kan man se slik omlegging som en mulig stimulans til å gjøre offentlige sykehus mere effektive. Det forutsetter stadig at behandlingen kan gjennomføres med innsatsstyrt finansiering. Kjøp av private tjenester utgjorde i 2013 vel 3,2 milliarder kr.

I notatet diskuterer man det avtalerettslige aspektet for innføring av en slik rett og hvordan denne skal tilpasses det offentliges system. Det er hentet erfaringer fra Danmark og Sverige som innførte dette i 2002 og 2009. En viktig forutsetning er at brukere/pårørende gjøres tilstrekkelig kjent med ordningen og de valgmuligheter som foreligger. I Danmark ble ordningen pr kvartal brukt i 2002 av 4916, i 2007 av 12514, og i 2013 av 16467 personer.

Forskriften går inn på rent juridiske avtalemessige forhold for institusjonene som skal godkjennes, det vil si rapportering, kontroll, veiledningsplikt, opptreden ved hendelser osv. men har liten medisinsk konsekvens for oss som brukere.

Særlig innfasing av psykisk helsevern og rus

Prioritert innfasing av psykisk helsevern og rus gjennomføres i henhold til Prop L 56 (2014-2015).

I Prioriteringsutvalgets innstilling understreker at man krever dokumentert nytteeffekt for at slike tilbud kan prioriteres. Innen kardiologi og onkologi foreligger det svært mange studier av god kvalitet. Andre fagområder som psykiatri og spesialisert rusbehandling kan ikke vise til studier av tilsvarende kvalitet.

Innfasing av psykiatri og rus uten tilfredsstillende registre og adekvate forsøksordninger vil bryte Prioriteringsutvalgets forutsetninger.

Innfasing av somatiske tjenester med særlig interesse for eldre

I forslaget er det angitt en rekke spesifikke tilstander som er aktuelle for de eldre:

Hjerteutredning, arbeids-EKG og ultralyd av hjerte – Kommentar

Henvises en pasient for hjerteundersøkelser vil det ofte vært langt mere avanserte undersøkelser som også er aktuelle som ekko-doppler, CT med kontrast, MR osv. Henvises en pasient uten at de mere kompliserte undersøkelser kan gjennomføres på bakgrunn av samme henvisning, vil det oppfattes som unødig belastende.

Enkelte ortopediske prosedyrer, hofte og kneleddsoperasjoner –  Kommentar

Forutsetning for operativ behandling er preoperativ vurdering av artrosens grad og utbredning, CT med aksebedømmelse, videre almen pasientvurdering osv. Disse undersøkelsene må da være inkludert.

Utredning og behandling av godartede tilstander, eksempel prostata – Kommentar

I aldersklassen over 65 år har 65 prosent eller mer, cancer prostata i vevsprøve og enn flere med økende alder. Ved påvisning av slik kanser hos en 65 åring er det 1 prosent som dør av denne cancer, 99 prosent dør med. Er cancer prostata da å betrakte som en «godartet tilstand» som skal kunne undersøkes?

Det er også vesentlig at Rtg/CT-undersøkelser blir prioritert så man kan avkorte tiden frem til faglig vurdering og evt. operasjon

Informasjonstjenesten

Seniorsaken er opptatt av at pasientrettighetene sikres ved behandling i institusjoner med godkjenning på lik linje med behandling i RHF’s institusjoner og institusjoner med avtale. Ved eventuelle brudd på pasientrettighetene bør det være en særskilt oppgave for HELFO som godkjenningsmyndighet og tilsynsmyndigheten å bistå pasientene.

Innstillingen anbefaler en rådgivningstjeneste som betjenes av helsefaglig utdannet personell i de regionale helseforetak. Disse skal gi individuell veiledning og informasjon og opplyse om ventetider og konsekvenser til pasienter og pårørende. Alle disse ordninger skal samles på helsenorge.no

De eldre pasienter er i høy grad avhengig av at informasjonstjenesten legges til rette på en god måte slik at også de kan nyttiggjøre seg denne. Dette innebærer at det i tilligg til informasjon på nett må tilbys informasjon via telefon/postalt.