Handlingsplan 2015 Seniorsaken Rogaland

Styret har vedtatt følgende plan for det lokale arbeidet for seniorsaken Rogaland for 2015.

Styret ser på oppgaven som ”vaktbikkje” når det gjelder eldreomsorgen som viktig, og kommer med konstruktive innspill i forhold til saker som vedgår eldre i vårt område.

Oppgaver overfor kommuner / politikere

Konsentrerer oss i første omgang fortsatt om Sandnes og Stavanger. Andre kommuner etter henvendelse fra medlemmer:

Sykehjemsutbyggingen

Stavanger

 • Framdrift Lervig sykehjem , holdes løftene?
 • Pådrivere for utbygging Øyane som planlagt.
 • Alternativt botilbud mellom sykehjem og hjemmet (aldershjem/alderspensjonat) for de som ikke bor bo på sykehjem, men som heller ikke er trygge nok hjemme.
 • Seniorboliger (etter modell fra Danmark, Jåttåvågen / Breivik, el.l.)
Hvordan:
 • Personlig kontakt med sentrale politikere og kommuneadministrasjonene
 • Forsøke å vekke interessen hos kommuner og utbyggere for prikkpunkt 3 og 4 over
 • Bruk av pressen

Sandnes

 • Oppfølging av framdriften av sykehjemsutbyggingen på Lura
 • Oppfølging av utbygging / rehabilitering på Riska
 • Det ser allerede ut til å være kapasitetsproblemer på Sandnes Helsehus, spesielt på ferdigbehandling  g rehabiliteringsavdelingen . Følge dette opp videre

Kvalitet i Helse og Omsorg

Stavanger: Organisering av hjemmetjenestene

Hva:
 • Arbeide for en hjemmetjeneste ut fra prinsippene i den Nederlandske modellen: Heerzorg (på norsk: Nabolagspleie (En modell som gir en mindre gruppe helse og omsorgsarbeidere et helhetlig ansvar for en mindre gruppe pasienter innenfor et mindre geografisk område. Dette har vist seg å gi både bedre kvalitet i helse-og omsorgsarbeidet, være en rimeligere løsning enn den nåværende New Public Management inspirerte modellen, og mer miljøvennlig (langt mindre bilkjøring).
Hvordan:
 • Fortsette informasjon til og samtaler med sentrale politikere
 • Utfordre Universitetet i Stavanger: Forskning / utprøving av alt. modeller både i åpen omsorg og sykehjem
 • Bidra om mulig med kartlegging av antall personer som kommer for å utføre behandlings- og pleieoppgaver og generelle hjemmetjenester i løpet av for eks 1 måned
 • Personlig kontakt med sentrale politikere og kommuneadministrasjonen
 • Bruk av pressen

 Sandnes: Kvalitet i hjemmetjenester og sykehjem

Hva:
 • Følge utviklingen på bemanningssiden i hjemmetjenestene og sykehjemmene
Hvordan:
 • Kontakt med eldreråd og politikere
 • Fokusere på denne problemstillingen i valgkampen v/ samtale med politikere i både posisjon og opposisjon

Bruker/pårørendeutvalg ved sykehjemmene

Arbeide for at det opprettes bruker/pårørendeutvalg ved alle kommunens sykehjem

Hvordan:
 • Søke samarbeide med direktør levekår, sykehjemsstyrere, politikere og eldreråd og pårørende om mulig

Alternative bo-og tjenestetilbud for Seniorer

Fortsette arbeidet med denne saken

Hvordan:
 • Nytt åpent møte med utbyggere og utbyggingsansvarlige i kommunene
 • Videre oppfølging
 • Bruk av pressen og lokale seniormagasin / blader

Forsøk på å styrke aktiviteten i flere kommuner

 • Invitere de tre kommunene med kontaktpersoner til et styremøte for å drøfte situasjonen
 • Invitere ledere for frivillighetssentralene på Jæren

Medlemsverving:

 • Personlig kontakt med venner og kjente
 • Stand: Langgaten Sandnes og Torvet ved filmteatret, Stavanger

Fokus: «Dette jobber vi med» Stor plakat og «flygeblad»

Gå gjennom medlemslistene og kontakte medlemmer som er i ferd med å falle ut p.g.a manglende innbetaling

Vi setter et mål for medlemsverving for 2015 på netto 50 nye medlemmer

Vedtatt i årsmøtet 18. mars 2015