Fremtidsfullmakter - Juss og arv er viktig for seniorer

Fremtidsfullmakt – annen form for representasjon

En fremtidsfullmakt er en fullmakt som kan gis til en eller flere personer om å representere en fullmaktsgiver etter at denne på grunn av sinnslidelse, herunder demens eller alvorlig svekket helbred, ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områder som omfattes av fullmakten. Fremtidsfullmakten er følgelig en frivillig privatrettslig ordning og er et alternativ til vergemål for den som ønsker å ordne sine fremtidige forhold. En slik fullmakt kan kreves stadfestet av fylkesmannen.

Dette er en juridisk nyvinning og en fremtidsfullmakt kan opprettes av alle som har fylt 18 år og er i stand til å forstå fullmaktens betydning. I klartekst betyr dette at en slik fullmakt må opprettes med sikte på en mulig fremtidig eller begynnende svekkelse som nevnt ovenfor.

Hjemmel for en fremtidsfullmakt finnes i vergemålslovens kapittel 10. Loven inneholder rammer for fullmaktens innhold og omfang, jfr. vergemålslovens § 80. I samme lovs § 81 gis det også klare formkrav som går på opprettelsen av en fremtidsfullmakt. Disse formkravene har klare likhetstrekk med de formkrav som gjelder ved opprettelsen av et testament. Er formkravene ikke fulgt er dokumentet ugyldig som fremtidsfullmakt.

I vergemålslovens § 94 er det innført en rett for nærstående til å representere et familiemedlems økonomiske interesser, først og fremst bolig og daglig underhold. Etter loven er nærstående definert som en person som har fylt 18 år og ikke er satt under vergemål og som er ektefelle eller samboer, barn, barnebarn eller foreldre. Representasjonsretten gjelder ikke dersom forholdet er omfattet av en fremtidsfullmakt eller hvis det er oppnevnt verge for familiemedlemmet. En nærstående har også bare representasjonsrett dersom samtlige medlemmer med høyere prioritet etter rekkefølgen som følger av ovennevnte oppregning skriftlig har frasagt seg retten til å representere familiemedlemmet. Ut over dette trenger den som har representasjonsrett ikke noe skriftlig grunnlag for retten.

Denne saken er også publisert på seniorportalen.no under juss og økonomi