FNs prinsipper for eldre i verden

1. oktober er FNs internasjonale eldredag. Da feires eldre over hele verden.

Til grunn for feiringen og FNs prinsipper for eldre i verden ligger mottoet:

«Å legge liv til de årene som har blitt lagt til livet»

Resolusjon 46/91 vedtatt av FNs generalforsamling 16. des. 1991

Uavhengighet

Eldre skal:

 • ha adgang til tilstrekkelig med mat, vann, husly, klær og helsetjenester
 • gjennom inntekt, familie, selvhjelp og offentlige tiltak ha anledning til å arbeide eller ha adgang til andre inntekter
 • ha muligheter for å delta i avgjørelsen om, når og på hvilken måte en skal trekke seg tilbake og tre ut av arbeidslivet
 • ha adgang til å ta del i utdanning og kursvirksomhet
 • ha mulighet for å leve i omgivelser som er trygge og tilpasset personlige behov
 • til enhver tid ha anledning til å bo hjemme så lenge som mulig.

Deltakelse

Eldre skal:

 • forbli integrert i samfunnet, delta aktivt i utforming og gjennomføring av politikken som direkte angår deres velferd, og dele sine kunnskaper, ferdigheter og erfaringer med yngre generasjoner
 • ha anledning til å se på muligheter til å yte tjenester og hjelp til samfunnet og å yte frivillig hjelp på områder eldre har interesse for og er skikket til
 • ha mulighet for å opprette foreninger og organisasjoner for eldre.

Omsorg

Eldre skal:

 • få støtte fra familien og samfunnet ved behov for omsorg og beskyttelse i overensstemmelse med det enkelte samfunns system og kulturelle verdier.
 • ha adgang til helsetjenester som hjelp til å opprettholde eller gjenvinne fysisk, psykisk og sjelelig velvære og forebygge eller utsette sykdom.
 • ha adgang til sosiale og lovmessige tjenester som ivaretar selvstendighet, trygghet og omsorg.
 • ha mulighet for å utnytte tilfredsstillende nivå på institusjonsomsorg som tilbyr.
 • trygghet, rehabilitering og sosial og mental stimulering i et menneskelig og trygt miljø.
 • ha mulighet for å omfattes av menneskerettigheter og grunnleggende frihet.
 • når de bor i institusjon, mottar annen form for omsorg eller får behandling, – inkludert full respekt til å ta beslutninger om egen omsorg og kvaliteten av eget liv.

Selvutfoldelse

Eldre skal:

 • ha mulighet for å utvikle sitt eget potensiale.
 • ha adgang til å delta i utdanning, kulturelle, åndelig og rekreasjonsrettede.
 • tilbud.

Verdighet

Eldre skal:

 • ha mulighet for å leve i verdighet og trygghet, uten å bli utnyttet eller utsatt for, fysiske eller mentale overgrep.
 • bli behandlet rettferdig uavhengig av alder, kjønn, rase eller etnisk bakgrunn, funksjonshemming eller annen situasjon, og bli verdsatt uavhengig av sin økonomiske situasjon.