Årsmelding lokallagene 2014

Ved utgangen av 2014 hadde Seniorsaken 16 aktive lokallag lokalisert i:

 1. Arendal,
 2. Asker
 3. Bergen/Hordaland,
 4. Eidsvoll og Hurdal,
 5. Frogner (Oslo),
 6. Harstad,
 7. Kristiansand,
 8. Oslo Nord,
 9. Rogaland,
 10. Sarpsborg/Østfold,
 11. Skedsmo,
 12. Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum,
 13. Ullern (Oslo),
 14. Vestfold,
 15. Vestre Aker (Oslo),
 16. Øst-Finnmark

Seniorsakens ressursgruppe ”Etablering av nye lokallag” arbeider med å etablere nye lokallag på steder med tilstrekkelig medlemsgrunnlag, og/eller på steder hvor det fra lokalt hold blir uttrykt ønske og interesse for etablering.

Ressursgruppen gir også støtte til nye lokallag, både administrativt, faglig og praktisk i forbindelse med etablering.

Arendal (155 medlemmer)

Laget har i 2014 fokusert på hovedområdene helse/omsorg, seniorøkonomi og alders- diskriminering. Representanter fra lokallagsstyret har deltatt på møter i regi av «Arendal i våre hjerter» – en sammenslutning av lag som støtter vanskeligstilte i Arendal. Laget har også støttet sommerfestivalen – hvor mennesker med psykiske utfordringer tilbys en ukes ferie med hyggelige opplevelser.

Asker (270 medlemmer)

Lokallaget ble etablert høsten 2014. Laget har avholdt åpne møter med temaer ”Alternative boformer for seniorer” og ”Alderisme”. Laget har fokus på seniorboliger og tilrettelagte boformer, slik at eldre kan bli boende hjemme så lenge som de mestrer og ønsker. Askers ordfører, Lene Conradi, deltok i et åpent møte hvor hun presenterte omsorgstjenestene i Asker kommune.

Bergen/Hordaland (866 medlemmer)

Det nye styret som ble valgt på årsmøtet i 2014, hadde i løpet av året ni styremøter. Det er arrangert vellykkede og interessante medlemsmøter i Rådhuset i Bergen. Et møte med temaet ”Eldreboliger og muligheter for og tilrettelegging av slike boliger i Bergen” samlet hele 95 deltakere. Et senere møte med temaet ”Terje Vigen – i lys av 200-års-jubiléet” med den kunnskapsrike ”allviterkjendisen” Tryggve Fett, ga 55 frammøtte en fantastisk opplevelse..

Styret har mottatt en del saker fra medlemmene. Videre er det planlagt aktiviteter i forbindelse med kommunevalget 2015. Det arbeides med rekruttering av nye medlemmer.

Styremedlemmene har gjennom året møtt som tilhørere i Eldrerådet i Bergen, og det er etablert god kontakt med den nye sekretæren for byens Eldreråd.

Eidsvoll og Hurdal (89 medlemmer)

Laget har i 2014 gjennomført årsmøte, 14 styremøter og ett medlemsmøte.

Frogner (524 medlemmer)

I 2014 har laget samarbeidet med Vestre Aker og Ullern lokallag. Senior-magasinet har blitt distribuert til eldresentrene i Frogner-området. Det har vært avholdt årsmøte og fem styremøter.

Harstad (118 medlemmer)

Laget har i løpet av året avholdt årsmøte, 7 styremøter og 4 åpne møter for medlemmer og andre interesserte. To møter er avholdt under temaet ”Mimre-tedans”; med nostalgiske samtaler med gamle harstadværinger, gode historier, allsang og dans. Ett møte ble avholdt med foredrag om livsmot ”Hva løfter oss, og hva bryter oss ned?”, samt kunstnerisk innslag v/Kine Hellebust. Ett åpent møte er avholdt under temaet ”Etiske verdier som et grunnleggende hensyn i pleiearbeid og ved organisatorisk tilrettelegging for omsorg”, etterfulgt av kunstnerisk innslag og allsang.

Seniorsaken Harstad stiller løpende spørsmål til kommunestyret og ordfører rundt aktuelle saker innenfor eldreomsorgen, og har, sammen med en tidligere leder for kommunens omsorgsutvalg, sendt bekymringsmelding til fylkesmannen i Troms vedrørende omsorgssvikten ved Bergsodden sykehjem.

Laget samarbeider med Høgskolen i Harstad, Institutt for helse- og sosialfag, når det gjelder livskvalitet i sykehjem, og er representert i referansegruppen til et treårig prosjekt ved høyskolen under temaet ”Et hverdagsperspektiv på fallulykker”.

Laget har hatt flere innlegg i Harstad Tidende om aktuelle saker innenfor eldreomsorgen og pleie- og omsorgssektoren.

Kristiansand (221 medlemmer)

Laget har i 2014 avholdt årsmøte og 7 styremøter – det siste med deltakere fra sentralt hold, samt åpne møter og juleavslutning.

Oslo Nord (1.041 medlemmer)

Laget har i løpet av året arrangert 4 medlemsmøter og årsmøte. Temaer har bl.a. vært demonstrasjon av hjelpemidler fra ”Et Enklere Liv” i regi av Norsk Folkehjelp mht. hva man bør gjøre i krisesituasjoner. Geriatrix har underholdt, blant annet på julemøtet. Laget har arrangert 3 turer til henholdsvis Skagen med Peer Gynt Tours og 30 deltakere, til Eidsvoll med Tormod Karlsens Busser med 37 deltakere og julecruise til Kiel med 30 deltakere. Turene har vært vellykkede og ført til nye medlemmer. Laget hadde i 2014 ett medlem og ett varamedlem i Eldrerådet i Grorud bydel.

Rogaland (746 medlemmer)

Laget i Stavanger har i 2014 hatt særlig fokus på samhandlingsreformen og kvaliteten i eldreomsorgen.

Når det gjelder samhandlingsreformen, har laget vært opptatt av nye oppgaver i etter- og ferdigbehandling etter sykehusopphold. Laget ønsker å få samlet tjenestene i et nyopprettet kompetansesenter som kan yte gode tjenester og trekke til seg fagfolk. Forslaget er blitt fremmet overfor politikere og sentrale personer i de fleste politiske partiene, i Eldrerådet, overfor hovedtillitsvalgte for NSF (Sykepleieforbundet og Fagforbundet) og via pressen.

Mht. kvaliteten i eldreomsorgen har laget arrangert åpent møte med representanter for politikerne, ansatte, tillitsvalgte og eldreråd. Politikerne har blitt presentert en modell fra Nederland (Buurzorg) som, ifølge nederlandske fagfolk, gir bedre kvalitet og billigere drift enn organiseringen kommunen har i dag. Det er publisert en artikkel om dette i Stavanger kommunes magasin som distribueres til alle pensjonister. Det er også distribuert artikler om samme sak til alle politiske partier, kombinert med samtale med de mest sentrale levevilkårspolitikerne. Ett parti har tatt saken opp i Utvalg for levekår uten å få gjennomslag. Arbeidet fortsetter.

Laget har gitt innspill med forslag til kommunens budsjettrevisjon for siste halvår 2014 og budsjett/handlingsplan for 2015.

Laget har også holdt foredrag om Seniorsaken på Hinna eldresenter.

I Sandnes har laget hatt innlegg i Sandnesposten og kommentert nedskjæring av 30 omsorgsstillinger og fulgt opp ferdigstillelsen av Sandnes Helsesenter som ble åpnet i desember med Seniorsaken sentralt blant de inviterte gjestene.

Arbeid er igangsatt med alternative boformer for seniorer, og et åpent møte er avholdt med en forsker fra Danmark samt utbyggere og politikere. Det er knyttet kontakt med forskningsmiljøet på Universitetet i Stavanger. Dette arbeidet videreføres i 2015. Det er også arrangert åpne møter om alternative boformer for seniorer og kvaliteten i eldreomsorgen, samt et festmøte for åpning av Sandnes Helsehus.

Sarpsborg/Østfold (736 medlemmer)

Laget har i 2014 avholdt 11 styremøter, samt medlemsmøter og åpne temamøter med stor oppslutning.  Temaene har vært mange og varierte.

Laget har samarbeidet med Cora Care, en reiselivsorganisasjon med base i Spania, hvor lederen har holdt foredrag om organiserte turer.

Huseiernes Landsforbund har orientert om sin virksomhet og medlemsfordeler, og Barbro Værnes fra Fredrikstad kommune har kåsert om Brukerombudets hverdag og utfordringer. Laget har hatt besøk av Knut Chr. Høvik, generalsekretær i Seniorsaken, som fortalte om Seniorsakens utfordringer og strategi frem mot år 2020; Seniorferden 2020, og Christin Engelstad, kommunikasjonssjef i Seniorsaken, med foredrag om den digitale hverdagen for seniorer, samt de fordeler, ulemper og overraskelser man her kan bli utsatt for.

Jens Bakke kåserte på et høstmøte om Østfolds skjebne rundt 1814.

Årets høydepunkt var besøk av statsråd Robert Eriksson, en engasjert statsråd, som etter sitt innlegg tok seg tid til å svare på spørsmål fra salen. Han orienterte om Regjeringens arbeid så langt i inneværende stortingsperiode, hva den har oppnådd, og hva som gjenstår i perioden av viktige saker som gjelder seniorer og pensjonister.

Det er arrangert hyggemøter med musikk og annen underholdning.

Fra høsten 2014 er referater fra temamøter sendt til alle aviser i Østfold fylke og til medlemmer med e-post.

Forøvrig har 2014 vært preget av flere store markeringer. Under Eldreuken i Sarpsborg i september hadde laget egen stand på Sarpsborg Scene. I forbindelse med samme arrangement kåret Seniorsaken Sarpsborg/Østfold fylkets Hederssenior for 2014. Hedersprisen ble tildelt Tor Minge fra Sarpsborg som, etter innkomne forslag og avstemning, fikk overrakt diplom og gratis medlemskap i Seniorsaken. Kåringen ble gjennomført i samarbeid med Byavisa som har et opplag på 20.000, med god mediedekning både forut for og etter kåringen.

Lagets helse- og omsorgskomité besøker ukentlig syke og demente på helsehuset i Sarpsborg (Kurland Sykehjem), noe helsehuset setter stor pris på.

Skedsmo (501 medlemmer)

Laget har i 2014 avholdt seks styremøter, hvorav et konstituerende møte for det nye styret, og fem åpne møter med temaene Claus Dahl: «Terje Vigen», Knut Chr. Høvik: «Nytt Lys på Seniorsaken», Odd G. Murud: «Alf Prøysen» og Dr. Hesla: «Nyere syn på søvn». På julemøtet underholdt mannskoret «Over enga».

Laget har arrangert datakurs og kurs i slektsforskning med to samlinger. Laget samarbeider også med Pusk (Pensjonistuniversitetet i Skedsmo) om gåturer, teater og film.

I Romerike Blad har laget hatt 7 innlegg under temaene: «Ja, vi elsker honnørbillett», «Planlegges det for alle grupper?», «Hvordan vil vi ha vår omsorg?», «Tør vi tro på løftene denne gangen?», «Det var ikke dette han lovet!» og «Den vanskelige eldreomsorgen» samt ”Spaserstokken og opplevelsene”.

Prosjektet Bofellesskap har medført intensivt arbeid fra april til november for å skaffe tilsagn om å kjøpe tomt fra Skedsmo kommune. Anmodningen gikk enstemmig gjennom i Formannskapet i kommunen 11. november 2014. Et profesjonelt utbyggerselskap er valgt.

I juni ble sommerturen 2014 avholdt som dagstur på Mjøsa med m/s Skibladner.

Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum (170 medlemmer)

Det er i 2014 avholdt 9 ordinære styremøter, årsmøte og 2 åpne møter med god oppslutning.

Emnet på det første åpne møtet var «Hva skjer i eldreomsorgen i kommunene våre?» med ordførerne Harald Espelund fra Ullensaker og Anders Østensen fra Gjerdrum, samt kommunalplanlegger Kai Krog Halse fra Nannestad. Temaene på det andre møtet var «Forslaget til endringer i arveloven» v/advokat Audhild Freberg Iversen fra Seniorsaken sentralt og «Statsbudsjettet 2015» v/Stig Klingstedt fra Seniorsaken sentralt, hvor også koret Con Vita underholdt.

I mai ble det arrangert en sommertur til Rød Herregård ved Halden med omvisning og besøk på Fredriksten festning. Som tidligere år hadde laget stand på Nannestadfestivalen, hvor lagets leder presenterte Seniorsakens hjertesaker for ordføreren og lederen av Bistands- og omsorgsutvalget.

Avisoppslag om for lav bemanning ved hjemmehjelpstjenesten i Nannestad resulterte i at representanter fra lagets styre kontaktet ansvarlige etatsledere og fikk bekreftet at tjenesten ville være tilstrekkelig bemannet i forbindelse med ferieavviklingen sommeren 2014.

Styremedlemmene har besøkt to av sykehjemmene i Ullensaker og bl.a. delt ut informasjons-materiell.

Laget hadde stand på Eldredagen i Nannestad.

Ullern (292 medlemmer)

Laget har i 2014 avholdt årsmøte og 3 styremøter. Laget fokuserer særlig på demenssaken og har fått etablert et hukommelsesteam som nå står på Ullern bydels budsjett. Likeledes har laget engasjert seg i spørsmålet om seniorboliger på Lysaker-lokket. Et av styremedlemmene representerer lokallaget i Eldrerådet i Ullern bydel. Det har vært avholdt 4 åpne møter med temaer om hørsel og seniorveileder i bydelen.

Vestre Aker (356 medlemmer)

På årsmøtet kåserte Karl O. Bogevold fra Forsvarets Seniorforbund over temaet «Er pensjonen reell, eller leker noen med tall på vår bekostning?».

Pga. lokal nærhet og for å samkjøre aktiviteter på Oslo vest, har laget inngått avtale med lokallagene Frogner og Ullern om å koordinerte aktiviteter overfor alle lagenes medlemmene. Første resultat var et møte i Auditoriet på Diakonhjemmet Sykehus hvor foredragsholder Odd Grann tok opp temaet «Alderisme» m/lydkulisser med Rolv Wesenlund.

Laget deltok i et fellesarrangement i regi av 100-års-jubiléet for Røa Vel.

Lokallagslederen har på vegne av Seniorsaken sentralt deltatt i flere møter i Oslo med tre politiske partier samt med Helse- og sosialkomitéen.

Vestfold (603 medlemmer)

Seniorsaken Vestfold er i 2014 blitt revitalisert med Tønsberg som utgangspunkt. Laget har vært uten styre siden Landsmøtet i mai 2014. Hovedoppgaven i 2014 har vært etableringen av nytt styre. I januar 2015 ble det avholdt åpent møte i Tønsberg med god oppslutning. Møtet ble åpnet av generalsekretær Knut Christian Høvik, etterfulgt av et spennende foredrag av statssekretær i Helse- og Omsorgsdepartementet, Astrid Nøklebye Heiberg, og av ordføreren i Nøtterøy kommune, Roar Jonstang. Den musikalske underholdningen var ved Lars Martin Myhre. Interimsstyret arbeider frem mot årsmøtet i mars 2015.

Øst-Finnmark (36 medlemmer)

Laget ble etablert i oktober med Kåre Breivik som leder og 3 styremedlemmer.

Alta (12 medlemmer)

Laget ble etablert i november 2014 med et interimsstyre under ledelse av Bjørnar S. Simensen. Det er arrangert ett åpent møte. Det tas sikte på formell etablering av lokallaget i løpet av 2015.

Bærum (575 medlemmer)

Bærumsområdet har et meget godt medlemsgrunnlag, og det er blitt arbeidet med å engasjere medlemmer til et interimsstyre. Formell etablering skjer i 2015.

Lagene Gjøvik, Land og Toten (464 medlemmer) og Drammen (501 medlemmer)

Eer temporært uten styrer, og det arbeides med å etablere nye styrer.

I 2015 er målet å etablere nye lokallag i Trondheim, på Lillehammer, i Kongsberg/ Notodden/ Hvittingfoss og Mørebyene (Ålesund, Molde og/eller Kristiansund). Det planlegges en kombinert medlems- og rekrutteringstur med Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes høsten 2015. Formålet er, i tillegg til å være en tur for medlemmer (betalt av deltakerne), å benytte anledningen til å markere Seniorsaken samt etablere grunnlag for nye lokallag på steder som Trondheim, Bodø, Tromsø, Honningsvåg og Kirkenes.