Årsrapport 2014 Seniorsaken Rogaland

Etter valget i 2014 har styret bestått av:

Elsa Kristiansen, Stavanger
Heinz von Gunten, Stavanger
Aud Klovning Knudsen , Stavanger
Solveig Myrvold, Stavanger
Mai-Liss Sivertsen, Stavanger (Ny)
Olaf Høie, Sandnes
Per Kjølset, Sandnes
Svend Møller, Bryne
Gunvor Engtrø, Hå (Ny)
Aud Klovning Knudsen (lokalt styremedlem Stavangergruppen)

Kontaktpersonene fortsetter som i 2013:

Sigrid Johansen, Karmøy
Venke Hetlelid Sola kommune
Randi Lødemel, Randaberg

Styremøter

Seniorsaken avd. Rogaland har hatt 8 felles styremøter og behandlet 43 saker. I tillegg har både styrets Stavangergruppe og styrets Sandnes og Jærens gruppe hatt separate møter og tatt opp og forberedt de lokale sakene, beskrevet under henholdsvis Stavanger og Sandnes..

Også i 2014 har seniorsakens aktive arbeid vært konsentrert omkring aktuelle problemstillinger i de to større bysamfunnene, Stavanger og Sandnes. Ellers forsøker vi å holde oss orientert om situasjonen i de omkringliggende kommunene.

Arbeid i forhold til kommunale tjenester / politikere

Stavanger

2014 var et år med mye fokus på kommunens ansvar i forbindelse med Samhandlingsreformen: Etter/ ferdigbehandling og rehabilitering etter sykehusopphold og øyeblikkelig hjelp. Våre ønsker har vært: Samling av tjenester som krever høyere kompetanse enn det ordinære sykehjem hittil har hatt som krav. Dette gjelder etter vårt skjønn både etter- og ferdigbehandling etter innleggelse i sykehus pluss rehabilitering og øyeblikkelig hjelp. Vi har også argumentert med at en samling av slike tjenester vil kunne trekke til seg gode fagfolk og kunne utvikles til et godt kompetansesenter i kommunen, det vil si til et solid Samhandlingssenter slik Stortingsmelding 47: 2008-09 anbefaler. Dette kan selvsagt være et sykehjem med forsterkede og tilpassede avdelinger. Dette er gjort gjennom skriftlig kontakt og drøfting med relevante politikere: Sentrale personer i de aller fleste politiske parti samt Eldrerådet og hovedtillitsvalgte for Sykepleieforbundet ((NSF) og Fagforbundet. I tillegg bruk av pressen.

Våre argumenter har dessverre i liten grad blitt hørt av de styrende politikerne.

Kvalitet i Eldreomsorgen med særlig fokus på hjemmetjenestene

Her har vi særlig vært opptatt av organiseringen som i følge New Public Management-modellen som ble innført i landets kommuner tidlig på slutten av 1900 og i begynnelsen av 2000-tallet fører til: Mye spill av tid på grunn av lange avstander mellom «stasjon» og pasienter og mellom pasientene, liten kontinuitet i arbeidet med og for den enkelte pasient, beslutninger tas av andre enn de som utfører behandling og pleie og fører til mye dokumentasjon og mye tid for å få beslutninger om endring m.v. Vi mener denne arbeidsformen også må føre til fokus på oppgaver framfor fokus på mennesket /familien. Det er også signaler vi får.

Lagt fram for politikerne (som over) en modell (Buurzorg oversatt til norsk «Nabolagspleie») fra Nederland som både gir bedre kvalitet og er langt billigere i drift i følge fagfolk og ledere for denne modellen fra Nederland. Største opposisjonsparti tente på saken, men har hittil ikke fått gehør.

Publisert artikkel om saken i Stavanger kommunes magasin som går ut til alle pensjonister. Fortsatt arbeid med denne saken.

Det er avholdt et åpent møte om kvalitet i eldreomsorgen der representanter for politikere, ansatte, tillitsvalgte og eldreråd satt i panelet.

Seniorboliger

Innspill til kommuneplanen 2014- 2029 om denne saken. En seniorpolitikk når det gjelder bolig var ikke nevnt i denne planen.

Kommunebudsjettet

Det er gitt innspill, både skriftlig og muntlig, både til budsjettrevisjon for siste halvår 2014 og budsjett og handlingsplan for 2015. Fikk en (1) time av to (2) i samtale med kommunens største opposisjonsparti om budsjett og handlingsplan 2015- 2018.

Sandnes og Jæren

Sandnes Helsesenter

Sandnesgruppen i styret har fulgt ferdigstillingen av renoveringen/ ombyggingen av Sandnes gamle sykehus til et Samhandlingssenter tett. Det ble ferdigstilt ½ år etter planen, i november 2014 med offisiell åpning den 1. desember. Seniorsaken var invitert til åpningen sammen med «Kånene» som har vært en annen pådrivergruppe i denne saken. Seniorsaken avd Rogaland overrakte et trykk av Stanley Stornes med tittelen Luftslott (noe det var noen år) men også med en vei som fører både inn i bildet og ut av bildet. Symbolikken for oss ble: «Veien ut til et friskere liv» Det offisielle navnet er nå Sandnes Helsesenter. Helsesenteret har fått en avdeling for pasienter som skrives ut fra sykehuset, men som trenger ferdigbehandling og rehabilitering i komunen, en avdelig for kortidsopphold for eldre som bor hjemme, og en rehabiliteringsavdeling for pasienter som har skader etter et hjerneslag (flyttet fra Riskatun). I tillegg er det frisklivsentral der forebygging av sykdom / helsesvikt er i fokus.

En avdeling for øyeblikkelig hjelp (som Samhandlingsreformen krever) er lagt til Klepp kommune og er et samarbeid mellom Sandnes og Jærkommunene, Denne skal seinere flytte til ny legevakt i Sandnes , men fortsatt være et samarbeid mellom Sandnes og Jærkommunene. (Seniorsaken har ikke vært involvert i dette prosjektet, men nevnes for å vise at også denne funksjonen som kommunene nå er pålagt å drive, er på plass for Sandnes sitt vedkommende)

Sykehjemsituasjonen

Sandnesgruppen i styret har fulgt opp planene for bygging av flere sykehjemsplasser tett. Nå er det gode nyheter der også. Reisingen av et sykehjem (i Sandnes kalt «Bo-og behandlingssenter») med plass til 61 brukere er påbegynt. Samtidig er rehabilitering og utvidelse av Riskatun (et tidligere rehabiliteringssenter) påbegynt. Dette skal etter det vi har fått opplyst få totalt 29 plasser. Ventelistene er i mars 2012 på 60 hjemmeboende eldre.

Budsjettrevisjon

Sandnesgruppen i styret la inn protest, både skriftlig og muntlig kontakt til sentrale politikere, og med innlegg i lokalavisen i Sandnes, Sandnesposten, på nedskjæring av 30 stillinger i omsorgssektoren. Det hjalp dessverre ikke.

Kontakt med eldrerådet

Sandnesgruppen i styret har nå meget god kontakt med Eldrerådet i Sandnes. Deltok blant annet på et åpent møte i forbindelse med Eldredagen i oktober, med foredrag om Seniorsaken, og i debatt med politikerpanel.

Felles

Seniorboliger

Styret fortsetter arbeidet med å skape interesse for alternative typer seniorboliger i både Stavanger og Sandnesområdet. Vi har sondert interessen i begge kommunene. Stavangergruppen sendte kommentarer til kommuneplanen 2014-29, der seniorers behov ikke var nevnt.

Professor Reidar Mykletun ved Universitetet i Stavanger informerte om forskning på området i et styremøte høsten 2014. Arbeidet fortsetter i 2015 med det mål å søke å få kommunene til å stille tomter /alternativt rimelige tomter, og utbyggere til å få interesse for saken.

Åpne møter

Åpne møter holdes vanligvis med invitasjon til medlemmer og andre i både Stavanger, Sandnes og øvrige kommuner i Sør- Rogaland. I 2014 har vi avholdt tre åpne møter med følgende tema der det ene hadde fokus på og deltakere spesielt fra Stavanger:

  • Alternative boformer for seniorer,
  • Festmøte for åpning av Sandnes Helsehus
  • Kvalitet i Eldreomsorgen (Stavanger)

Annet

Foredrag om Seniorsaken på Hinna eldresenter, Stavanger.

Artikkel i Stavanger Kommunes Seniormagasin om «En ny og bedre hjemmetjeneste?» med henvisning til den Nederlandske modellen Buurtzorg (på norsk Nabolagspleie) der en gruppe på maks 12 ansatte har det helhetlige ansvaret for 40-50 pasienter.. Trengs kompetanse som ikke finnes i gruppen, kan slik kompetanse trekkes inn. Gruppen har også budsjettansvar for virksomheten i sin gruppe.

Sosiale medier

Facebooksiden for Seniorsaken avd Rogaland har ligget nede i 2014: Det er besluttet at siden skal gjenopprettes som en organisasjonsside, og at hjemmesiden skal legges inn i Seniorsakens sentrale opplegg for sosiale medier, men slik at vi selv skriver på vår egen hjemmeside, og at publikum lett finner den på Seniorsakens hovedside.

Treningsgrupper Mossiges Minde

Seniorsaken avd. Rogaland fortsetter samarbeidet med Mossiges Minde om treningsgruppene ved å bevilge en årlig støtte, også for 2014 på kr 3000.- til fornying av utstyr.

SOS telefon

Vi har ikke fått melding om SOS telefoner fra vårt nedslagsfelt fra Seniorsakens SOS-telefon i 2014.

Vedtatt i årsmøtet, 18. mars 2015