Årsberetning 2014 for Seniorsaken Harstad

Seniorsaken Harstad har i løpet av 2014 avholdt 7 styremøter.

Styret

Styret har bestått av:

Leder Ruth Haugland
Nestleder Astrid Nygård
Styremedlem Eldbjørg Brun
Styremedlem Ørjan Johansen
Styremedlem Sigurd Stenersen
Varamedlem Magnus Mikkelsen

 

Ruth Haugland har fungert som sekretær og kasserer i tillegg til leder.

Ved årsslutt hadde laget 118 medlemmer.

Laget har avholdt 5 åpne møter. I tillegg årsmøte med bevertning for medlemmer og andre interesserte.

Aktiviteter

  1. Mimre-tedans. Forfatter Bjørn Hall-Hofsø i nostalgisk samtale med «Sakkus», Sakkarias Stordahl billettør og kinomaskinist gjennom flere generasjoner. Vågsfjord trio spilte opp til dans.
  2. Åpent møte. Foredrag med livsmot som tema. Hva løfter oss? Hva bryter oss ned? Foredragsholder Aase Johanne Aune hadde med gitar og inviterte til allsang etter foredraget. Kunstnerisk innslag ved Kine Hellebust.
  3. Årsmøte. Sosialt samvær og underholdning av visegruppa «Folk» etter årsmøtesakene.
  4. Mimre-tedans. «Botnbælgan» spilte opp til dans. Allsang og muntre fortellinger.
  5. Etiske verdier som et grunnleggende hensyn i pleiearbeid og ved organisatorisk tilrettelegging for omsorg. Foredrag ved Bjørg Balteskard, førstelektor ved Sykelpeierutdanninga, Høgskolen i Harstad.

I tiden etter at det nye sykehjemmet på Bergsodden ble tatt i bruk, fikk Seniorsaken mange henvendelser fra bekymrede pårørende og pleiere angående redusert bemanning og utstrakt bruk av vikarer som i liten grad behersker norsk. Foreningen engasjerte seg spesielt i denne saken og stilte spørsmål til ordføreren både angående bemanning, låste dører og kameraovervåking i kommunestyremøtet 27. november.

Seniorsaken Harstad, sammen med Espen Ludviksen, tidligere leder for kommunens omsorgsutvalg, sendte bekymringsmelding til Fylkesmannen i Troms angående de ovennevnte sakene.

Seniorsaken Harstad har hatt flere innlegg i Harstad Tidende angående aktuelle saker innen eldreomsorgen og pleie- og omsorgssektoren.

Seniorsaken Harstad er representert i ei referansegruppe til et treårig prosjekt ved Høgskolen i Harstad:

Et hverdagsperspektiv på fallulykker

Prosjektet har til hensikt å frembringe kunnskap om fallulykker og finne fram til helsefremmende og forebyggende tiltak som kan redusere antall fallulykker med personskader blant gruppen eldre. Prosjektet har også til hensikt å få kunnskap om mestringsstrategier eldre tar i bruk, og få en bedre forståelse for faktorer i deres liv som relaterer seg til fallskader, og fallforebyggelse.

To oppsatte åpne møter måtte dessverre gå ut. Møtet i mars på grunn av sykdom, septembermøtet på grunn av renovering av kjøkkenet på Sama akktivitetssenter.

Seniorsaken Harstad har også gitt økonomisk bidrag til helsestasjon for eldre og Eldrerådets kronerulling til innkjøp av piano til Bergsodden sykehjem, og til renoveringen av kjøkkenet på Sama aktivitetssenter.

2014 har vært et positivt år mht interessante og sosialt anlagte temamøter som har ført til større interesse for Seniorsaken og hva foreningen står for, selv om medlemstallet ikke har økt. Seniorsaken har satset på å få til en viss tematisk spredning. De forskjellige arrangementene har bidratt til å bedre lagets økonomi, og man går inn i det nye året med et rimelig bra overskudd.

Harstad 3. mars 2015

Ruth Haugland
leder Seniorsaken Harstad