Aldersdiskriminering - en senior som jobber med elektronisk utstyr

Aldersgrenser – diskriminering?

Oppnådd aldersgrense medfører etter arbeidsmiljøloven ikke at arbeidsforholdet opphører av seg selv. For ansatte i staten som omfattes av Statens Pensjonskasse gjelder imidlertid det motsatte.

Når arbeidstaker fyller 70 år kan et arbeidsforhold bringes til opphør etter arbeidsmiljøloven gjennom skriftlig varsel med tidspunkt for fratredelse. Slik fratredelse kan tidligst kreves 6 måneder etter at varselet er kommet frem til arbeidstaker. Er det arbeidstaker som ønsker å fratre er varslingsfristen 1 måned. Det er imidlertid viktig å peke på at før slikt varsel avgis, skal arbeidsgiver så vidt mulig innkalle arbeidstaker til en samtale. Et varsel om opphør regnes ikke som oppsigelse i forhold til reglene om oppsigelsesvern m.v. Arbeidstaker har derfor ikke rett til å fortsette i stillingen dersom det oppstår tvist om rettmessigheten av det varsel som er gitt.

Dersom slikt varsel som nevnt ikke gis av arbeidsgiver kan arbeidstakeren i utgangspunktet fortsette i sin stilling. For ansatte som omfattes av Statens Pensjonskasse opphører ansettelsesforholdet 1 måned etter oppnådd aldersgrense.

Lavere aldersgrenser, fastsatt i tariffavtale eller i arbeidsreglement må være saklig begrunnet og ikke representere en uforholdsmessig inngripen. Etter Høyesteretts praksis er en bedriftsintern aldersgrense på 67 år med god tjenestepensjon godtatt i forhold til disse kravene, mens dette ikke gjaldt en aldersgrense på 60 år med god tjenestepensjon. En lavere aldergrense må også holdes innen de rammer som følger av rådsdirektiv 2000/78 om likebehandling i arbeidslivet. Dette direktivet er gjennomført i norsk lov selv om direktivet ikke er omfattet av EØS avtalen.

Spørsmål om aldersdiskriminering har vært tatt opp av ansatte i staten som en følge av de statlige ansattes spesielle avslutningsforhold. Likeledes arbeides det med å gjøre mulighetene til å fortsette i arbeidslivet lettere for den enkelte arbeidstaker også i de tilfeller der arbeidsgiver ikke samtykker i det forlengede arbeidsforholdet.