Regulering av grunnbeløpet og pensjonene fra 1.mai 2014

Pensjonistforbundets rolle

Tallgrunnlaget for årets regulering av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner er drøftet mellom regjeringen og organisasjonene.
Partene er enige om tallgrunnlaget som er hentet fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørenes rapport for inntektsoppgjørene i 2014 og Revidert nasjonalbudsjett for 2014.
Det er syv organisasjoner som deltar i drøftingene. Det kan synes som Pensjonistforbundet, som en av disse syv organisasjonene, påberoper seg en rolle de ikke har. Pensjonistforbundet hevder at de drøfter på vegne av landets pensjonister. Pensjonistforbundet representerer ca ¼ av landets alderspensjonister og bør forholde seg til dette. I demokratiske prosesser så vil organisasjonene arbeide ut i fra sine medlemmers interesser og føringer.
Seniorsaken, som er en del av Seniorenes fellesorganisasjon, vil ha seg frabedt å bli tatt med i Pensjonistforbundets politiske vurderinger og synspunkter. De er i flere sammenhenger ikke sammenfallende. Seniorsaken styrer selv sine synspunkter, innspill og prosesser.

Seniorsaken har sammenfallende synspunkter med Pensjonistforbundet når det gjelder den uverdige underregulering av de løpende pensjoner. Men vi er uenige i at Pensjonistforbundet gjør dette til en sak i trygdedrøftingene. Seniorsaken vil påpeke at dette er en lovregulert ordning og skal formelt ikke løses gjennom drøftinger. Seniorsaken arbeider derfor i andre kanaler for å synliggjøre sine medlemmers interesser i denne sammenheng. At det er bred politisk enighet på Stortinget om at løpende pensjoner skal underreguleres vanskeliggjør arbeidet, og er en sak alle pensjonister burde bekymre seg over og arbeide mot.  

Les mer om reguleringen: regjeringen.no/arbeids- og sosialdepartementet/pressesenter/pressemeldinger