Protokoll fra Seniorsakens landsmøte 2014.

Seniorsakens landsmøte 2014 ble avholdt ved Forsvarets Flysamling, Gardermoen 22. mai 2014.

 

Styreleder Stig Klingstedt ønsket velkommen og innledet møtet med en beskrivelse av Seniorsakens samfunnsansvar for seniorers sentrale plass i samfunnet i dag. Status er at Seniorsaken har både innpass og innflytelse i maktens korridorer. Seniorsaken har også fått positive signaler om samarbeidsmuligheter på nye og spennende arenaer. Styrelederen avsluttet med et budskap om at det nå er opp til oss om vi skal lykkes.

 

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet og tidligere hederssenior i Seniorsaken, Astrid Nøklebye Heiberg, hilste landsmøtet med et innlegg om hvordan eldrebølgen kunne gjøres til en eldrebølgekraft. Hun oppfordret også Seniorsaken til å styrke organisasjonens viktige rolle som nasjonalt ombud ytterligere.

 

 1. Godkjenning av innkalling

Wenche Jacobsen i Seniorsaken Vestfold hevdet hun ikke hadde mottatt innkalling til landsmøtet. Administrasjonen informerte om at landsmøtedokumentene ble distribuert pr. e-post til lokallagsledere med henstilling om å videreformidle all informasjon til delegater uten e-postadresse. Det ble også sendt innkalling med dokumenter pr. post til Wenche Jacobsen.

 

Vedtak:             Innkallingen ble godkjent.

 

 1. Navneopprop (samt eventuelle fullmakter)

 

Det var 28 frammøtte delegater som stilte med 38 stemmer.

 

Vedtak:             Delegatlisten og antall stemmer ble godkjent.

 

 1. Valg av møteleder

Sentralstyret foreslo Ingrid Kløve som møteleder

 

Vedtak:             Ingrid Kløve ble valgt som møteleder.

 

 4.Godkjenning av dagsorden m/vedlegg

Etter forslag fra møteleder ble pkt. a, b og c, som ikke var oppført på dagsorden lagt inn under pkt.4

 

 1. Valg av tellekorps

 

Kontrollkomitéens medlemmer ble foreslått

 

Vedtak:             Reidar Quande, Gunnar Serck-Hanssen og Tom Rømer Svendsen i Kontrollkomitéen ble valgt.

 

 1. Valg av to personer til å undertegne protokollen

 

Arne Vestergaard Larsen, Seniorsaken Sarpsborg/Østfold, og Marit Lian, Seniorsaken Eidsvoll og Hurdal, ble foreslått.

 

Vedtak:             Arne Vestergaard Larsen og Marit Lian ble valgt.

 

 1. Valg av referent

 

Informasjonssjef og redaktør Christin Engelstad ble foreslått.

 

Vedtak:             Christin Engelstad ble valgt som referent.

 

Seniorsaken Arendal foreslo at styret skulle trekke sak nr. 6; Seniorsaken Vestfold, eventuelt sette den sist på dagsorden før valg av styreleder/sentralstyre.

Styret avviste å flytte eller trekke saken ettersom den ble ansett som en anke fra Seniorsaken Vestfolds side..

 

Vedtak:             Forslaget om trekk/utsettelse av sak nr. 6 falt mot 8 stemmer.

 

 1. Forretningsorden

 

Det var ikke foreslått endringer i den etablerte forretningsordenen. Møteleder opplyste at det var en trykkfeil i pkt. 15, siste ord hvor «Landsstyret» byttes med «Landsmøtet».

Det ble gjort oppmerksom på at Østlands-Posten var til stede for å dekke landsmøtets behandling av sak 6.

 

Vedtak:             Forretningsorden ble godkjent.

 

 1. Seniorsaken Vestfold

 

Styret i Seniorsaken Vestfold hadde bedt landsmøtet kjenne følgende sentralstyrevedtak datert 25. mars 2014 ugyldig:
«Alf Bjarne Thomassen, Halvor Syvertsen, Wenche Jacobsen, Torbjørg Betten, Grethe Eskelund Kristiansen, Aage Thor Hestnes og Liv Else Lundervold ekskluderes som medlemmer av Seniorsaken»

 

(Det har vist seg i ettertid at Halvor Syvertsen og Liv Else Lundervold ikke er medlemmer i Seniorsaken, og eksklusjonen angår derfor ikke dem.)

 

Møteleder gjorde det klart at det kun var sentralstyrets vedtak om eksklusjon av Seniorsaken Vestfolds nevnte medlemmer som skulle behandles slik saken var belyst i sakspapirene med vedlagte brev og rapporter.

 

De to partene i saken, Seniorsaken Vestfold og sentralstyret, ville få holde hvert sitt innlegg, og det ville bli åpnet for noen replikker fra delegatene. Forøvrig ville delegatene få anledning til å uttrykke sitt syn gjennom votering.

 

Ettersom en situasjon der styremedlemmer blir ekskludert, ikke eksplisitt omtales i vedtektene, kunne det reises tvil om hvordan dette skulle tolkes.

 

Seniorsaken Vestfold fikk talerett, men ikke stemmerett.

 

Seniorsaken Vestfold ved Aage Thor Hestnes sammenfattet sitt syn på situasjonen, og på bakgrunn av dette trakk han seg fra sine verv i Seniorsaken.

Forslag til vedtak vedrørende «Vestfoldsaken» ble foreslått trukket og erstattet med forslag om tillitsvekkende samarbeid uten ham som styreleder.

 

Styreleder Stig Klingstedt beklaget at det ikke har vært mulig å finne en annen løsning enn eksklusjon, og gjennomgikk kort bakgrunnen for det som er beskrevet i sakspapirene. «Vestfoldsaken» har vært meget ressurskrevende og påført Seniorsaken store omkostninger. I tillegg har situasjonen vært til hinder for å gå videre i samtaler med næringslivet om samarbeids- og sponsoravtaler som kunne bidra til vekst økonomisk og i medlemsmassen.

 

Seniorsaken Vestfold har diskreditert og skadet Seniorsakens omdømme og spredt usannheter om tillitsvalgte og ansatte. Samtidig som Seniorsaken Vestfold har bedt landsmøtet anke eksklusjonsvedtaket, går de ut i pressen og skaper splid i organisasjonen. Styret oppfatter at Seniorsaken Vestfold har gjort seg skyldig i illojal og utilbørlig aktivitet som ifølge vedtektene gir grunn til eksklusjon.

 

Styreleder Stig Klingstedt og generalsekretær Knut Chr. Høvik ba landsmøtet godkjenne sentralstyrets forslag om å opprettholde eksklusjonsvedtaket av 25. mars 2014.

 

Kontrollkomitéen uttrykte sin fulle støtte til sentralstyrets beslutning, og ba landsmøtet avslutte saken før den ville skade organisasjonen ytterligere.

 

Flere av delegatene mente det ikke fantes dekning for eksklusjon i vedtektene, og ønsket sentralstyrets eksklusjonsvedtak kjent ugyldig. Det ble også stilt spørsmål ved Kontrollkomitéens rapport.

 

Seniorsaken Vestfolds endring av opprinnelig forslag ble ansett som benkeforslag.

Seniorsaken Eidsvoll og Hurdal og Seniorsaken Rogaland ba landsmøtet om ikke å godkjenne eksklusjonsvedtaket.

 

Marit Lian, leder i Seniorsaken Eidsvoll/Hurdal, foreslo å kjenne eksklusjonen ugyldig ut i fra sin tolkning av vedtektene:
Premisser for evt. eksklusjon av styremedlemmer i Seniorsaken Vestfold.
Min Påstand: (Marit Lian)

§ 2-4 omhandler ikke eksklusjon av styreleder eller medlemmer i et lokalstyre, den omhandler kun det som står skrevet i denne paragrafen.
Det eksisterer ingen vedtekt om overprøving av eksklusjonen.

Konklusjon: ugyldig eksklusjon.
Forslaget falt da landsmøtet godkjente sentralstyrets vedtak om eksklusjon.
Vedtak: Sentralstyrets vedtak om eksklusjon ble godkjent med 24 mot 11 stemmer.

 

Etter at vedtaket var fattet trakk Marit Lian, Eidsvoll og Hurdal og Olav Reiersølmoen, Arendal, seg som kandidater til valg av nytt sentralstyre i Seniorsaken.

 

Tre av de ekskluderte medlemmene som også var delegater fra Seniorsaken Vestfold, forlot landsmøtet.

 

 

 1. Godkjenning av:

 

 1. Årsberetning og regnskap 2013

 

Årsberetningen ble gjennomgått punkt for punkt.

 

Seniorsaken Rogaland foreslo å omarbeide avsnittet «Aktiviteter i 2013» i årsberetningen slik at hvert lokallags virksomhet kommer frem i korthet.

 

Det ble enighet om å lage et rapporteringsformular for å sikre at alle lokallagenes aktiviteter blir synliggjort i årsberetningen fra og med neste år.

 

Årsregnskapets hovedpunkter ble gjennomgått. Generalsekretæren forklarte at den regnskapstekniske dekningen av årets underskudd på kr 449.257 fremkommer som en resultatdisponering, hvorav kr 400.000 er overført fra øremerkede midler avsatt pr. 31.12.2012 til finansiering av vervekostnader i 2013. Generalsekretæren opplyste videre at resultatregnskapet for 2013 ikke er satt opp som et aktivitetsregnskap men iht. norsk regnskapsstandard. Aktivitetsregnskapet fremkommer imidlertid som egen note 9. Tallene i note 9 for 2012 og 2013 er ikke sammenlignbare.

 

Det ble uttrykt stor bekymring for medlemsutviklingen som også i 2013 har vært synkende.

 

Det ble stilt spørsmål om effekten av å benytte eksternt rekrutteringsfirma kontra personlig verving.
Arne Vestergaard Larsen, Sarpsborg/Østfold, stilte spørsmål om legater og gaver blir ført i egne poster med legatregnskap.

 

Det ble stilt spørsmål ved om Zubarus ville være like kostnadskrevende fremover som løsningen er i dag.

 

Det kom innspill om å legge ut årsberetningen på Seniorsakens hjemmesider.

 

Vedtak: Årsberetning og regnskap for 2013 ble godkjent med forannevnte kommentarer

 

 1. Revisjonsberetning for 2013

 

Møteleder leste opp konklusjonen av revisjonsberetningen for landsmøtet.

 

Vedtak: Revisjonsberetningen for 2013 ble tatt til etterretning.

 

 1. Kontrollkomitéens beretning for 2013

 

Reidar Quande gjennomgikk Kontrollkomitéens rapport. Komiteen har lagt ned mye arbeid rundt Seniorsaken Vestfold, og støtter sentralstyrets og administrasjonens håndtering og avgjørelse i denne krevende saken.

 

Komitéen håper Seniorsaken sentralt og lokalt nå vil få ro til å drive positiv påvirkning i og utenfor egne rekker.

 

Seniorsaken Rogaland fremsatte forslag om at 2. avsnitt, linje 3, 4 og 5 i Kontrollkomiteens beretning ikke kunne aksepteres.

 

Vedtak:       Kontrollkomiteens beretning ble godkjent med foranstående merknad.

 

 1. Revisors honorar

 

Generalsekretæren informerte om praksis for kostnadsføring av revisjonshonorar, og hvor kostnadsført revisjonshonorar i 2013 regnskapet vedrører revisjonen for 2012. Revisjonshonoraret for 2013 blir følgelig kostnadsført i 2014 regnskapet.

 

Vedtak:             Revisors honorar for 2013 godkjennes etter regning.

 

 1. Til orientering

 

Generalsekretærens stillingsinstruks og ansettelsesvilkår jfr. vedtektene § 4-1, 1. ledd ble gjennomgått og tatt til etterretning.

 

 1. Godkjenning av:

 

9.1.            Strategi og tiltaksplan 2014 – 2016

 

Generalsekretæren orienterte om omleggingen av planarbeidet og gjennomgikk deretter hovedtrekkene i strategi- og tiltaksplanen for 2014-2016.Den varfor øvrig presentert i detalj for styrelederne i lokallagene under ledermøtet i mars 2014. Det ble uttrykt bekymring for tap av medlemmer. Flere mener Seniorsaken må bli tydeligere i sitt budskap og ha flere ben å stå på enn saken om lovfestet rett til sykehjemsplass.

 

Vedtak:             Strategi- og tiltaksplanen for 2014-2016 ble godkjent.

 

9.2.            Budsjett 2014 – 2015

 

Generalsekretæren gjennomgikk budsjettet for 2014 og 2015.

Marit Lian kommenterte manglende avsatte midler til knoppskyting – utenom bussgruppa. Etableringsutvalget har budsjett og ansvar for etablering av nye lokallag.
 

Vedtak:             Budsjettet for 2014 og 2015 ble godkjent.

 

9.3.            Samhandlingsregler (orienteringssak)

 

Generalsekretæren gjennomgikk hovedtrekkene i de foreslåtte samhandlingsreglene som for øvrig også var blitt presentert i detalj under ledermøtet i mars 2014.

 

Lokallagene ble invitert til å gi sine innspill til en forenklet versjon.

 

 

Vedtak:            De foreslåtte samhandlingsregler ble tatt til etterretning.

 

 1. Fastsettelse av:

 

10.1.            Medlemskontingenter

 

Vedtak:            Nåværende medlemskontingenter opprettholdes.

 

10.2.            Driftsstøtte til lokallag

 

Sentralstyret/sekretariatet foreslår å vurdere innspillene fra Arne Bruusgaard, Frogner, og Seniorsaken Arendal, sett i sammenheng med totalfinansiering av lokallagene samt størrelsen på medlemskontingentene. Forslag legges frem på neste landsmøte.

 

Vedtak:             Sentralstyrets/sekretariatets forslag ble godkjent.

 

 1. Valg:

 

Det ble gitt en oversikt over hvilke tillitsvalgte som var på valg.

 

Møteleder Ingrid Kløve overlot oppgaven til valgkomiteens leder, Bernt Krabberød, under styreledervalget ettersom hun var innstilt som kandidat til styrets leder.

 

Valgkomiteens innstilling

 

Valgkomiteens leder, Bernt Krabberød, informerte om at komiteen var splittet i forslaget på sammensetningen av det nye sentralstyret. Flertallet i valgkomiteen, Erik Rekdal og Bernt Krabberød (samt Liv Clemens som vara for Erik Rekdal), foreslo følgende medlemmer til styret:

 

Ingrid Kløve                                   styrets leder
Erik Rekdal                                    medlem
Bitten Linge                                   ikke på valg
Tordis Aavatsmark                         ikke på valg
Håvard Jernskau                           gjenvalg

 

Thomas Bøhmer                           ikke på valg

Per Kjølset                                    ikke på valg

Valgkomiteens mindretall, Per Walter Jensen, hadde følgende forslag til sammensetning av styret:

 

Odd Himle                                    styrets leder
Marit Lian
Bitten Linge                                  ikke på valg
Tordis Aavatsmark                        ikke på valg
Olav Reiersølmoen

 

Thomas Bøhmer                           ikke på valg

Per Kjølset                                    ikke på valg

 

Ettersom Marit Lian og Olav Reiersølmoen trakk sine kandidatur under pkt. 6, Seniorsaken Vestfold, var det kun Odd Himle som stilte som mindretallets forslag til styreleder.

 

Valgresultat sentralstyreleder:           

 

Ingrid Kløve ble valgt til ny sentralstyreleder med 27 stemmer mot Odd Himles 8 stemmer.

 

Valg av øvrig sentralstyre:

 

Odd Himle ble forespurt om å stille som styremedlem. Han aksepterte dette.

Valgresultat sentralstyre:

 

Håvard Jernskau                        35 stemmer

Odd Himle                                  14 stemmer

Erik Rekdal                                 21 stemmer

 

Seniorsaken har etter dette følgende tillitsvalgte:

 

Sentralstyret:

 

Ingrid Kløve                                    styreleder                        Bergen/Hordaland
Erik Rekdal                                     nestleder                         Ullern
Bitten Linge                                    medlem                           Molde
Tordis Aavatsmark                          medlem                           Frogner
Håvard Jernskau                            medlem                           Skedsmo

 

Thomas Bøhmer                           varamedlem                      Vestre Aker

Per Kjølset                                    varamedlem                      Rogaland

 

Kontrollkomite:

 

Reidar Quande                            leder                                    Ullensaker, Nannestad og
Gjerdrum

Gunnar Serck-Hanssen            medlem                                   Vestre Aker
Tom Rømer Svendsen              medlem                                   Ullern
Valgkomite:

Bernt Krabberød                        leder                                    Vestre Aker
Per Walter Jensen                      medlem                               Vestre Aker
Elsa Kristiansen                          medlem                               Rogaland

 

Liv Clemens                                varamedlem                        Frogner
Arne Vestergaard Larsen            varamedlem                        Sarpsborg/Østfold

 

Revisor:

Statsautorisert revisor Sven Flattum

 

 

———- o ———

 

Voss/Sarpsborg 15. juni 2014

 

 

 

                  Sign.                                                                 Sign.                                   

Ingrid Kløve                                                  Arne Vestergaard Larsen