Innspill til helseminister Høie

THOMAS BOEHMER_RAPPORT liteHelse- og omsorgsdepartementet har invitert Seniorsaken til å gi innspill til plan for ny helse og omsorgstjeneste.

I Seniorsakens innspill understrekes det først og fremst at eldre skal gis samme helsetjenester, kvalitativt og kvantitativt, som resten av befolkningen. Ingen bør diskrimineres pga. alder eller omsorgsbehov, og alle bør få oppleve en verdig alderdom.

Vi ser det som ønskelig at de eldre kan bo så lenge hjemme som mulig, og være sikret sykehjemsplass når de trenger det.

Seniorsaken har valgt å bare ta opp momenter som er vesentlig for vår aldersgruppe:

Bemanning med sykehjemsleger bør være lovbestemt
At legen har tilstrekkelig tid for pasient og pårørende i en vanskelig situasjon på sykehjem er et livsviktig behov som ikke bør styres av kommunaløkonomi, men av forpliktende statlige retningslinjer.

Økt støtte til pårørende i demensomsorgen

Avlastningsopphold og avlastningsressurser kan gjøre det mulig for pårørende å ta hovedomsorg for den demente så lenge det er forsvarlig.

Mer kunnskap om ernæring hos eldre

Ernæring er ikke bare et spørsmål om kunnskap og kost. Mange eldre blir underernært som følge av isolasjon, ensomhet og depresjon. Problemet må forstås i en

større sammenheng og erkjennes allerede i hjemmesykepleien

Økt fysisk aktivitet med satsing på styrketrening
Det må søkes alternative tiltak for å forhindre økende behov for sykehjem og sykehus.

Fysisk trening hos eldre må innbefatte styrketrening. For å oppnå bedret muskelstyrke bør man trene to ganger per uke. Det offentlige vil kunne spare store summer ved å subsidiere dette.

Bedre rehabilitering

Bevilgninger til rehabilitering har vært redusert gjennom flere år. Økte bevilgninger, som er foreslått i statsbudsjettet 2014, vil kunne bedre funksjonen hos mange etter ortopediske inngrep hvor pasienten bare i liten grad har blitt informert om sine rettigheter til opptrening.

Akutt behandling i sykehus

Et stort antall eldre får hoftebrudd som fortrinnsvis skal opereres innen 24 timer. Forsinket operasjon øker risikoen for blodpropp.

Seniorsaken vil igjen understreke viktigheten av at de eldre kan bo hjemme så lenge som mulig og få sykehjemsplass når de trenger det. Dette kan oppnås ved a stimulere de eldre til aktivitet, fysisk og mentalt før de blir pleietrengende.

Innspillene er utformet av tidligere leder for Ressursgruppen for helse og omsorg, Thomas Bøhmer prof. em.,  Seniorsakens styre og administrasjon, samt  tidligere sykehjemslege og dagens leder av ressursgruppen Ole B. Hovind.

 

Seniorsaken i maktens korridorer

Siden regjeringsskiftet i 2013 har vi blant annet:

  • Tilskrevet Finanskomiteen om de negative konsekvensene for seniorer i

2014- budsjettet.

  • Levert innspill til ny helseplan etter invitasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet
  • Purret på tidligere henvendelse til Helse- og omsorgsdepartementet om manglende språkopplæring og pasientsikkerhet
  • Holdt innlegg på Landbruks- og matdepartementets konferanse om eldre og ernæring

 

I samarbeid med Seniorenes fellesorganisasjon har vi:

  • Avholdt møte med arbeids- og sosialminister Robert Eriksson
  • Avholdt møte med statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg i Helse- og omsorgsdepartementet.  
  • I mars vil vi møte finansminister Siv Jensen

 

500 underskrifter er borte
«Sykehjemsplass når man trenger det!» har vært et av hovedkravene Seniorsaken har hatt til politikerne i lang tid. Få dager før stortingsvalget 2013 overleverte Seniorsaken bortimot 10 500 underskrifter  til Stortingets visepresident Marit Nybakk (AP) som lovet å levere  underskriftene til riktig instans etter valget uansett politisk utfall. Vi vet ikke hvem underskriftene ble levert til. I møte med statsekretær Astrid Nøklebye Heiberg (H) 24. januar fikk vi ingen bekreftelse på at underskriftene var ivaretatt i Helse og omsorgsdepartementet.

I tillegg til at Seniorsaken krever at alle som trenger det skal ha lovfestet rett til sykehjemsplass, er det også et krav at kvaliteten i tjenestene garanterer en forsvarlig og verdig omsorg uansett om de eldre er på sykehus, sykehjem, i omsorgsbolig eller hjemme.

God omsorg, pleie og behandling er avhengig av mange ulike og sammensatte faktorer. Under belyser vi to av dem; bemanning gjennom nyutdannede sykepleieres valg av arbeidsplass og manglende språkkompetanse i helse og omsorgstjenestene.