Hvordan våger de?

Hvordan våger rikspolitikerne å gi storslåtte løfter om «sykehjemsplass til alle som trenger det», når de vet at det ikke kan gjennomføres?

Anna Marie Vareide | leder Seniorsaken, Skedsmo

Publisert i Romerikes Blad 09.09.2014

Hvordan skal kommunene leve opp til rikspolitikernes løfter om å prioritere eldreomsorgen, når også andre svake grupper i lokalsamfunnet har behov som ikke er dekket?

Hvordan kan løftene gis, all den tid de vet at det er den enkelte kommune som må iverksette det som loves?

Hvordan våger rikspolitikerne å gi storslåtte løfter om «sykehjemsplass til alle som trenger det», og 12.000 sykehjemsplasser fra 2008 til utgangen av 2015, når de vet at det ikke kan gjennomføres? Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå økte antall alders- og sykehjemsplasser bare med 567 i perioden 2005-2013.

Verre enn jeg trodde

Det viser en undersøkelse som sto i Aftenposten 7. september. Realitetene i Kommune-Norge er mer begredelige enn vi – i hvert fall jeg – hadde trodd.

Statlige midler gis, men det er som investeringstilskudd og til bygging av nye plasser. Driftingen derimot, må kommune ne klare selv. Midlene må øremerkes! Uten det, settes mange kommuner i gapestokken.

I Skedsmo ble det lovet sykehjemsplasser, og vi fikk omsorgsboliger. Var det en villet begrepsforvirring? Vi tror det.

La oss slippe å se nye sykehjemsplasser, senger og flott spesialutstyr stå ubrukt grunnet manglende midler til drift.

Det viser seg at når nye plasser bygges, blir nesten tilsvarende antall av eksisterende plasser fjernet. Da øker ikke kapasiteten.

En annen forklaring på den beskjedne økningen av plasser, forklares med at tomannsrom er blitt gjort om til enerom. Dette er på landsbasis. Vi i Skedsmo vil nok stille oss undrende til om vår kommune er med i den statistikken.

Er det bare eldre som er pleietrengende? Ca halvparten av boligene til pleie- og omsorgsformål blir benyttet av folk under 67 år. Disse trenger også plassene i høyeste grad. Slike eksempler viser det enorme gapet mellom løfter og virkelighet. I Skedsmo ble det lovet sykehjemsplasser, og vi fikk omsorgsboliger. Var det en villet begrepsforvirring? Vi tror det.

Mest krevende

Av alle fremtidige utfordringer på det menneskelige plan, er den kraftige økningen i antall eldre den mest krevende.

Alle vil bo i eget hjem så lenge som mulig. Selvfølgelig vil vi det! Derfor er det bra at det satses på flere ansatte og større ressurser i hjemmetjenestene.

Med bedret hjemmetilbud ser jeg for meg avtakende behov for omsorgsboliger. Da er sykehjemsplass etter hvert det mest nødvendige. Sykehjem er for de aller svakeste som verken kan klare seg hjemme eller i omsorgsbolig. Derfor er sykehjem selvfølgelig også det som koster kommunene mest.

Sykehjemsplassene må vi ha, og tempoet må opp! Vi har et stort gap mellom behov og tilbud allerede i dag.

Hvordan?

Eldreomsorg burde, på det økonomiske området, være et statlig ansvar.

Overførte midler må øremerkes, også drifting av postene.

Tør vi å sette lit til nåværende regjering? Jeg vet ikke.