Hvem skal hjelpe mor og far?

Vi gir deg råd og hjelp når det offentlige svikter.

 Uten pårørende stopper Helse-Norge!

VI tror de fleste eldre vil klare seg selv og bo hjemme så lenge som mulig. Men i mange kommuner blir eldre kasteballer mellom sykehus, omsorgsboliger, hjemmetjenesten, og ikke minst pårørende.

Selv om eldre i dag lever lenger og er friskere enn noen gang, er det fortsatt mange som trenger hjelp.

Eldre får mindre

I Kommune-Norge satses de på omsorgsboliger og hjemmetjenester, mens sykehjem bygges ned. Av økonomiske hensyn. Mange pårørende føler seg presset til å ta mer ansvar og yte større innsats enn de egentlig ønsker eller har krefter til. Når ektefelle, mor eller far blir utskrevet fra sykehuset altfor tidlig, og kommunen ikke har et egnet tilbud, er det vanskelig å stå imot.

Vi mener at eldreomsorg skal være statlig finansiert på linje med sykehus. Da kan man ikke skylde på dårlig kommuneøkonomi og vanskelige prioriteringer. At funksjonshemmede, psykisk syke og yngre med demens skal «krangle» om den sammen potten, er uverdig!

Skal flaks eller behov avgjøre hvor mye hjelp du skal få?

Alle som trenger hjelp skal få det i sin egen kommune. Og det skal være helsepersonell som vurderer behovet, ikke byråkrater slik det er i dag. Det er enkle krav, men politikerne vegrer seg på tross av sine løfter.

Vi jobber for lovfestet rett til sykehjemsplass

Inntil vi får gjennomslag for kravet, vil vi fortsette å tilby hjelp til alle som møter veggen i sin egen kommune. Seniorsaken tar enkeltskjebner på alvor!