Grove krenkelser av menneskerettigheter på norske sykehjem

Av Stig Klingstedt, leder av Seniorsakens Ressursgruppe juss/økonomi

I løpet av de seneste dagene har det kommet sjokkrapporter om brudd på menneskerettighetene på sykehjem i Norge. Og det er ikke engangstilfeller som avsløres.

Seniorsaken har i mange år arbeidet intenst for å få kommunene til å bygge tilstrekkelig mange sykehjemsplasser. Samtidig har vi vært sterkt opptatt av kvaliteten på eldreomsorgen, både i den enkeltes hjem og på sykehjemmene. Eldreomsorg er individomsorg, mener vi. Vi får stadig meldinger om at det svikter mange steder. Nå er det også slått fast fra autoritativt hold at det er til dels grov svikt i eldreomsorgen. Når de elementære menneskerettighetene brytes bør alle varsellamper lyse.

Seniorsaken er klar over at mange kommuner har eldreomsorg av høy kvalitet, men vi er dypt bekymret over situasjonen som rår andre steder. Vi har derfor gjentatt vårt krav overfor regjeringen om at man i statsbudsjettet for 2016 tar grep for å få en eldreomsorg som landet kan være stolt av. Det vesentligste kravet er at staten enten øremerker midler til eldreomsorgen eller selv tar over ansvaret helt og holdent. På den måten unngår man dagens ”Svarteper-spill” mellom statlige og kommunale myndigheter der det nesten alltid er de svakeste som blir lidende.

I tillegg er det nødvendig at staten har et effektivt tilsyn med sykehjemmene og driften av dem. Der må både Fylkesmannen og Statens Helsetilsyn utstyres med tilstrekkelige ressurser og hensiktsmessige tvangsmidler slik at mangler raskt blir rettet opp.

Vi ber alle ved landets sykehjem; ansatte, pårørende, brukere og ikke minst mennesker med lederansvar, umiddelbart varsle når våre eldste og svakeste blir utsatt for vold, trusler eller straff.