Budsjettfremlegget for 2015 – trygdeavgiften

Til finanskomiteen,

Seniorsaken har med interesse gått igjennom regjeringens budsjettforslag og vil med dette gjøre komitéen oppmerksom på enkelte sider ved budsjettfremlegget som våre medlemmer reagerer sterkt over.

Seniorsaken har de seneste årene merket seg at skatteopplegget for lønnsinntekter og pensjonsinntekter ensidig bedrer skattesituasjonen for lønnsmottakere uten at pensjonistene får nyte godt av de samme justeringene. Det mest iøynefallende er endringene i trygdeavgiften som ble hevet fra 3% i 2010 til 4,7% i 2011 uten at det ble gitt noen begrunnelse for endringene annet enn behovet for økte inntekter for staten. Det ble riktignok gitt kompensasjon for de laveste pensjonsinntektene, men for middels og høyere pensjoner fremsto denne omleggingen som urettferdig. Trygdeavgiften ble hevet med 0,4% i 2014 både for pensjonsinntekter og lønnsinntekter, for så å bli foreslått redusert for lønnsmottakerne med 0,1% i 2015 uten tilsvarende reduksjon for pensjonistene. Seniorsaken er av den prinsipielle oppfatning at dette er en urimelig forskjellsbehandling.

Seniorsaken har hele tiden ment at trygdeavgiften skal være en del av finansieringen for folketrygden. Helt fra starten har mann skilt mellom helsedelen og pensjonsdelen i trygdeavgiften. Det har alltid vært en forutsetning at pensjonistene som ikke opptjener pensjonspoeng skal slippe å betale pensjonsdelen i trygdeavgiften. Verken regjeringen eller Stortinget har gitt noen saklig begrunnelse for hevingen av pensjonistenes trygdeavgift, men behandlet avgiften som en ren bruttoskatt. Dette er ikke akseptabelt.

Seniorsaken ber altså Finanskomitéen om å revurdere denne avgiften slik at trygdeavgiften for pensjoner avspeiler de faktiske kostnadene for helsedelen, sett i et livsløpsperspektiv.