Seniorsakens råd til helseminister Jonas Gahr Støre!

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre inviterte til eldresamråd mandag 24. juni i Helse- og omsorgsdepartementet. Statsråden ønsker å få innspill til regjeringens eldrepolitikk på disse områdene: Morgendagens eldre som en viktig ressurs. Trygge tjenester til syke og pleietrengende eldre. Fra Seniorsaken stilte Tore Henning Larsen, daglig leder og Vidar Lønn-Arnesen, leder av Ressursgruppen for informasjon og samfunnskontakt.  Begge ble intervjuet av TV2 Nyhetene.

Seniorsakens beste råd til helseminister Jonas Gahr Støre var å sørge for at løftene om flere fykehjemsplasser ikke ender som harskt valgflesk også etter dette valget.  Stortingsmelding 29 ”Morgendagens eldreomsorg” byr på mange positive tanker. Likevel er det gjennomføringen det står og faller med.

Seniorsaken hadde følgende innspill til helseministeren:

  • Sykehjem – for få plasser i forhold til dagens og fremtidens behov. Her har regjeringen sviktet. Omsorgsboliger er ingen løsning for de sykeste.
  • Innovasjon nødvendig – ny teknolog, innovative boligløsninger. Stat og kommunesektoren holder igjen, ingen virkelig vilje til å satse.
  • Rehabilitering – må bli neste store satsing i omsorgssektoren. Lite har skjedd, planene er så langt uklare.
  • Fysisk aktivitet – seniorer og eldre må stimuleres til å ta ansvar for egen helse gjennom fysisk aktivitet og yrkesmessig og sosialt engasjement. Myndighetenes oppgave er å legge til rette.
  • Frivillighet – et godt tilskudd men må ikke bli en statlig oppgave. Det sivile samfunn og organisasjonene må mobiliseres. Myndighetene fødselshjelper.
  • Private aktører – ingen løsning uten et offentlig-privat samarbeid. Arbeiderpartiets motstand mot private aktører er en bremsekloss.
  • Nye turnuser – dagens eldreomsorg drives ineffektivt på grunn av små stillingshjemler og turnuser som ikke går opp. Fagforeningenes ønsker kan ikke ved hver anledning gå foran brukernes behov.
  • For små kommuner – kommunestrukturen i Norge er en vesentlig hindring for muligheten til å bygge gode og effektive fagmiljøer – risikerer å kaste bort penger på ineffektivt byråkrati.

Bakgrunnen for møtet var stortingsmeldingen om Morgendagens omsorg som Stortinget behandlet 17.juni. Statens seniorråd har tidligere uttalt: ”Det har vært mindre oppmerksomhet omkring alle de positive konsekvensene av en stadig friskere befolkning, og hvordan eldre selv kan være løsningen på mange seniorpolitiske utfordringer, om forholdene legges til rette for det.”