Seniorsakens nyhetsbrev for mars 2013

Seniorsaken har kommentert de urovekkende rapportene om bruk av lovstridig tvang ved norske sykehjem i media. Bakgrunnen er denne: Noen ganger må en bruke tvang for å gi pasienter nødvendig helsehjelp og unngå alvorlig helseskade. I slike tilfeller må ansatte være sikre på at nødvendige vurderinger er gjort, og at vilkårene for bruk av tvang er tilstede. I løpet av 2011 og 2012 gjennomførte tilsynsmyndighetene tilsyn i 103 kommuner. Det ble gjennomført 48 tilsyn i 2011 og 55 tilsyn i 2012: • I 89 av de 103 kommunene ble det funnet lovbrudd. • Det ble påpekt noen færre lovbrudd i 2012 enn i 2011: – i ca 85 prosent av de undersøkte kommunene ble det påpekt lovbrudd i 2012 – i ca 90 prosent av de undersøkte kommunene ble det påpekt lovbrudd i 2011. Tilsynet viser at ansatte ofte ikke har tilstrekkelig kunnskap til å fange opp og identifisere situasjoner hvor pasienten mangler samtykkekompetanse og viser motstand. Det viser seg også at tvang blir brukt i utstrakt grad uten at vilkår er vurdert og vedtak om tvungen helsehjelp er fattet. Til tross for opplæringsaktiviteter på området de siste årene, viser tilsynet at ansatte fortsatt mangler kunnskap om regelverket. Dette gjelder også kunnskap om mulighet til å bruke tvang der det er nødvendig for å forhindre alvorlig helseskade.

Oslos Helse-, sosial- og eldreombud gir råd til bystyret.

I sin årsmelding for 2012 gir Oslos Helse-, sosial- og eldreombud flere råd til politikerne om tiltak som kan heve kvaliteten i tjenestene. Helsetjenestene bør innlemmes i meldeordningen til Kunnskapssentret. Fleksibilitet i bruken av korttidsplasser bør økes, for å unngå stadig flytting av pasienter. Arbeidet med å oppgradere sykehjemmene bør forseres. Dobbeltrom på sykehjem bør kun benyttes til pasienter med kortidsplass. Sykehjemsetatens prosjekt med medisingjennomgang for sykehjemspasienter bør videreføres på fast basis. Pasienter bør få kopi av henvisninger fra fastlegen til andre tjenestetilbud. Pasienter bør få kopi av alle prøvesvar, med en vurdering fra fastlegen. Informasjon om Helse-, sosial- og eldreombudet bør gis samtidig med vedtak som fattes om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Vi merker oss også følgende: Ombudet har mottatt få henvendelser som direkte kan tilskrives samhandlingsreformen.  Det mottar imidlertid henvendelser som gir grunnlag for bekymring for om kommunene er tilstrekkelig beredt til å møte utfordringene reformen medfører. I debatten om hvorvidt Oslo har et tilstrekkelig antall sykehjemsplasser, skriver ombudet: ”Dersom det er korrekt som ansatte på bestillerkontorene i noen tilfelle gir uttrykk for, er det i større grad bydelens økonomi enn Sykehjemsetatens tilbud som avgjør hvorvidt det gis et tilbud.” Ombudet er også bekymret over at mange eldre sendes ”som pakkepost” mellom korttidsplasser før de får langtidsplass. De stadige flyttingene skaper engstelse. Sykehjemmenes forfatning opptar ombudet: Noen steder tilbyd det rom til sykehjemspasienter som ikke har en standard som en kan forvente i dag.  Følgelig bør arbeidet med oppgradering av sykehjemmene forseres. Flere pårørende har også bedt ombudet vurdere spørsmål knyttet til medisinering. Særlig gjelder dette bruken av sterke medisiner ved begynnende Alzheimer. Ombudet tar ikke noen stilling til bruken av medisiner, men gir kommunen ros for å ha foretatt en større undersøkelse og avdekket feil ved medisineringen ved mange sykehjem. Denne gjennomgangen bør bli en rutine. Ombudets vurderinger korresponderer med Seniorsakens oppfatninger.

Oslos Sentrale Eldreråd er bekymret over antall sykehjemsplasser

I sin årsmelding for 2012 skriver Oslos Sentrale Eldreråd: ”Gjennom flere år har det spredd seg en oppfatning av alt antallet eldre går ned i Oslo, i noen år fremover, for så å øke sterkt 2022. Dette gjentas også i årets budsjett, kap. 3,1 side 37 «2. Situasjonsbeskrivelse» der det står «Antallet over 80 år forventes redusert». Når det gjelder sykehjemsplasser så blir det feil å vurdere behovet bare ut fra 80 +.  Kommunen selv opererer med at 2,3 % av personer mellom 67 og 79 er institusjonsbeboere. Legges disse tallene sammen med 80 +, vil det klart fremgå at behovet for sykehjemsplasser vil øke hele tiden fremover.  Ved å spre et inntrykk av at det ikke er behov for flere sykehjemsplasser skaper en feil holdning til hele problemstillingen, hos alle involverte.”                    

Det Sentrale Eldrerådet påpeker også at ”begrepet «eldrebølge» er sterkt misvisende. Det at det blir flere eldre i byen er ingen bølge. Det er en varig tilstand og alle budsjetter må ha dette faktum som reelt grunnlag.”

Et kreativt forslag er følgende: ”Oslo Kommune kan sikre seg tomt til å bygge nye sykehjem ved at sikrer seg bruksretten til noe av det areal tilhørende gamle Aker Sykehus, som ligger utenfor arealet til Samhandlings-arena Aker. Her vil det være plass til å bygge sykehus i serie, for eksempel 10 sykehjem med 100 plasser i hvert, delvis som spesialiserte sykehjem; for demente, for demente ikke etniske nordmenn som mister norskkunnskapene p.g.a. demens, for funksjonshemmede med spesielle behov osv. Det vil være kostnadseffektivt både i oppføring og drift, samtidig som man kan gjøre bruk av det mangfoldige tilbud som Samhandlingsarena Aker vil by på. I mange år fremover vil Oslo trenge «avlastningssykehjem» for pasienter som bor på sykehjem som skal rehabiliteres. Et slikt avlastningssykehjem kan også legges til dette området.” 

Fantastisk Claus Dahl-show til inntekt for Seniorsaken!

Claus Dahl har gjort det igjen! Sammen med Hot Club de Norvège trollbandt den 86-årige grand seigneur et entusiastisk publikum lørdag 9. mars i Den Gamle Logen med sin nostalgiske kabaret -”Viser-Vidd- & Vers”! Hot Club de Norvège består av Jon Larsen (gitar), Per Frydenlund (gitar, Finn Hauge (fiolin og munnspill) og Svein Aarbostad (bass). Nærmere Django Reinhardt kommer du ikke på denne planeten. Claus Dahl er en uforlignelig stand up komiker med vitser og vers som satt tett og treffsikkert – og vidd i overflod. Arrangementet var I likhet med i fjor tilegnet Seniorsaken, og overskuddet går i sin helhet til vårt arbeid. Slike gutter vil gamle Norge (og Seniorsaken) ha!

Seniorsakens kommentar til Forskningsrådet

Seniorsaken har gitt en kommentar til Forskningsrådets programplan vedr. «Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Vi vil særlig tilrå at følgende programmer inkluderes:

 · Folkehelse med forskning om hva som påvirker og kan bedre folkehelsen, årsaker til sosiale helseforskjeller og virkemidler som kan redusere slike forskjeller.

 · Psykisk helse med forskning om årsaksforhold, forebygging og behandling av psykiske lidelser og temaer som barn og unges psykiske helse, kulturelle faktorer og dobbeltproblematikk rus og psykiske lidelser.

 · Velferd, aldring og migrasjon (VAM) med temaer knyttet til aldring, konsekvenser av økt velstand og rikdom, internasjonal migrasjon, familie og samfunn, verdiskaping og organisering i arbeidslivet, og oppslutning om, organisering og styring av velferdssamfunnet.

 · Sykefravær, arbeid og helse med temaer som sykefravær og utstøting fra arbeidslivet, arbeidsmiljø, arbeidshelse og forebyggende virksomhet i arbeidslivet.

Dersom folkehelsen bedres blir gevinsten stor. Det vil bli færre med behov for ulike former for helsetjenester, og det vil bli flere som vil kunne utføre de tjenestene som trengs. For Seniorsaken var det naturlig å fremheve betydningen av at flere står lenger i arbeid. I den forbindelse påpekte vi den dobbeltkommunikasjon som foreligger når det gjelder eldres deltakelse i yrkeslivet. På den ene siden ønsker man at folk skal stå i arbeid. På den andre siden innebærer gjeldende lovgivning at folk som har lyst og evne til å fortsette i arbeidslivet likevel ikke har rett til det. I tillegg fremhevet vi at eldre og andre allerede gjør en stor frivillig innsats for å holde samfunnshjulene i gang. En kartlegging og beregning av samfunnsnytten av dette burde inngå som en del av forskningsprogrammet

 Protester mot glatte fortau

Seniorsaken har mottatt flere protester fra seniorer som protesterer mot glatte fortau i vinter. Flere har også etterlyst et faktagrunnlag for å bedømme de økonomiske og sosiale konsekvensene av dårlig vintervedlikehold i form av bruddskader, behandlingsutgifter, sykemeldinger osv. Enkelte har også påpekt at mange «godt voksne» som bor hjemme og som «ikke tør» gå ut fordi de er redde for å falle, risikerer å bli «fanger» i egne hjem.

”I Montreal – som på mange måter kan sammenlignes med Oslo mht vintervær, blir gater og fortau i de sentrale delene av byen ryddet i løpet av 24 timer. Snøen blir fysisk kjørt bort. Det forutsetter noen andre og kortere tidsfrister for eiere å fjerne biler, men det lar seg i høy grad gjennomføre. Oslo bør ikke ha en dårligere servicegrad enn Gardermoen – eller Montreal for den slags skyld. Brukne bein og lemmer er svært kostbart og folk som blir uføre er ennå dyrere for samfunnet. Øk innsatsen med vintervedlikehold i Oslo. Det gir ikke bare bedre helse, det gir øket trygghet, det gir også folk et iøynefallende bevis for at kommunen er til for dem og det gir en mulighet for mange å kunne bevege seg ut – som ellers i for høy grad blir tvunget til å holde seg inne,” skriver vårt medlem Arne Bruusgaard.

Seniorsakens Odd Grann medlem av Kvalitetsutvalget for sykehjem

Seniorsakens Odd Grann er i egenskap av leder i Det Sentrale Eldrerådet i Oslo blitt medlem av Kvalitetsutvalget for Sykehjem. Utvalget som ledes av direktøren for sykehjemskomiteen skal påse at alle avviksmeldinger blir fulgt opp. Odd anbefaler derfor pårørende å stille spørsmål om avviket (spesielt medisineringen) er meldt som avvik.

 

Seniorsakens Landsmøte 2013 avholdes 29. mai

Seniorsakens Landsmøte 2013 avholdes 29. mai. Vi har vært så heldige at vi har fått låne Auditoriet på Akershus Festning. Saker som ønskes tatt opp må leveres styret senest 8 uker i forveien. Alle medlemmer har møte og talerett, men kun delegater kan stemme. Blant viktige saker på landsmøtet er nytt strategi- og handlingsprogram, nye organisasjonsmodell og vedtektsendringer.

Seniorhåndboka 2013 kommer i mai!

Seniorhåndboka 2013 kommer i månedsskiftet april/mai. Den er fullt oppdatert på rettigheter, takster, økonomi, juss og helse og inneholder mye nytt stoff. Du kan bestille den nå. Redaktør er som tidligere vår informasjonssjef Dag Bredal. Boken har 160 sider og koster kroner 100 for medlemmer og kroner 150 for andre. Porto ved forsendelse kommer i tillegg. Boken kan også kjøpes over disk i vårt sekretariat i Bygdøy allé 5 og gjennom våre lokalforeninger.

Bestill nå: Seniorhåndboka 2013 kan bestilles på e-post: seniorsaken@seniorsaken.no eller på telefon 22 12 18 90.

Medlemsfordelene som forsvant!

Seniorsaken har gjennom flere måneder i fjor høst og vinter vært i forhandlinger med Norsk Familieøkonomi (NOFA) om en “pakke” med økonomiske medlemsfordeler. I Seniormagasinet nr 1 i år meddelte vi gledesstrålende medlemmene at alle brikker var falt på plass og at “pakken” var klar til å åpnes. Stor var imidlertid skuffelsen da det ble klart at NOFA bare kunne levere en mindre “pakke” enn vi hadde forhandlet om – til en pris vi ikke kunne akseptere. Følgelig ble vi nødt til å avslå tilbudet. Forhandlingene er dermed brutt og vi vil se oss om etter en annen leverandør. Seniorsaken beklager! Vi kan imidlertid fortsatt tilby gode priser på trening hos SATS og gebyrfritak hos BN Bank for den som tegner seniorlån.

Bli med og foreslå Årets Hederssenior 2013

Alle medlemmer kan være med og foreslå kandidater til hedersbevisningen Årets Hederssenior 2013. Kåringen skjer på Den Internasjonale Eldredagen 1. oktober i Oslo Rådhus. Frist for forslag er 1. juni. Forsalg sendes Seniorsakens sekretariat: seniorsaken@seniorsaken.no. Hederssenior for 2012 var Ingeborg Moræus Hanssen.

Seniorsaken trenger flere telefonververe!

Seniorsaken trenger interne telefonververe. Har du et kjært forhold til å snakke i telefon og er entusiastisk tilhenger av Seniorsaken, er du den kvinne eller mann vi trenger. Poenget er å ringe opp folk som har skrevet seg på våre protestlister og tilby medlemskap. Kan du binde deg til en fast dag i våre kontorer i Bygdøy allé 5, kan vi love deg en spennende tid med mange fantastiske kolleger. Ikke nøl med å kontakte daglig leder Tore Henning Larsen i Seniorsaken på telefon 908 66 705. Snarest!

Seniorsaken trenger jurist!

Seniorsaken søker en jurist/advokat som på frivillig basis – én dag i uken – kan besvare henvendelser pr. telefon fra våre medlemmer vedr. spørsmål som gjelder primært familiejus, arv og skifte. Henvendelse til advokat Audhild Freberg Iversen på telefon 22 12 18 96.

Få gratis ukeskort på SATS

Du kan få én ukes gratis prøvetrening hvis du kontakter bedrift@sats.no. Du kan også ringe telefon 23 30 70 63. Dette tilbudet gjelder alle SATS-sentrene i hele landet.  Opplys at du er medlem av Seniorsaken. Husk at du som medlem av Seniorsaken har 33 % rabatt på medlemskap og at den som trener regelmessig lever lenger og bedre!

Jazz og underskriftsaksjon på Aker Brygge 3 og 4. juni

I forbindelse med Seniorcruise for sykehjemsbeboerne i Oslo, som Seniorsaken arrangerer i samarbeid med Oslo kommune, blir det gladjazz og underskriftsaksjon for ”Sykehjemsplass når du trenger det” på Aker brygge i Oslo 3 og 4. juni.

Bli med på ”Senior SpaceCamp 2013”!

Bli med Seniorsaken, romfartslegenden Erik Tandberg, professor i romforskning Alv Egeland og maleren Frans Widerberg på tur til Andøya Rakettskytefelt 18-22. august 2013!

Påmelding innen 31. mars til Filip Nicolaisen på telefon 992 51 733 eller e-post filip@rocketrange.no. Turen går direkte fra Gardermoen til Andenes flyplass med Norwegian. Prisen er kroner 7 500,- og inkluderer flyreise, opphold alle måltider og opplevelser. Kun drikke til maten er ikke inkludert.

Ny dato for årsmøte i Seniorsaken Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum

Seniorsaken Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum lokallag har måttet endre datoen for årsmøtet. Ny dato er torsdag 21. mars 2013 kl. 18.00. Sted: Kafeen, Gjestad bo- og aktivitetssenter, Gardermovegen 38, Jessheim. Alle er velkomne. Enkel servering. Etter årsmøtet vil Hanne Tretterud Lund orientere om Senioraktiviteter i regi av Den Norske Turistforening. Dersom du har behov for opplysninger om, eller transport til møtet, kan du ringe tlf. 63 98 08 17 / 934 80 585.

Seniorsaken Vestre Aker, Ullern og Frogner inviterer til dialogmøte om demens

Møtet vil finne sted på Diakonhjemmet sykehus den 25. april kl 1800 og skjer i samarbeid med sykehuset. Blant paneldeltagerne er Birgitta Fyrand (pårørende) og Ole B. Hovind (lege). Møteleder er Seniorsakens daglige leder, Tore Henning Larsen.

 

ANNONSE:

Gammel nok et er bemanningsbyrå for seniorer og pensjonister. Vi hjelper våre kunder med å finne rett kandidat til korte og lengre oppdrag.  Vi tilbyr rekruttering og personalutleie innen mange bransjer og ulike fagområder. Gammel nok har fokus på seniorer og deres erfaringskompetanse. Følgende medarbeidere etterspørres:

 1. 1.     Medarbeidere detaljhandel

Vi søker nå på vegne av kunde etter 5-8 personer innenfor detaljhandel i Akershus og Buskerud. Oppdragene vil være av kortere eller lengre varighet.

 Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Kundebetjening og salg
 • Kontorarbeid og økonomi
 • Lagermedarbeidere

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Gode kunnskaper og/eller interesse for håndverksbransjen
 • Positiv, engasjert og serviceinnstilt
 • Salgserfaring en fordel

 

Kort søknad med CV sendes innen 15. April 2013 til: kontakt@gammelnok.no

 1. 2.     Innkjøper

Vi søker etter en innkjøper for vår kunde, en internasjonal aktør innen olje og gass.

 Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Innkjøpsarbeid, innkjøpsplanlegging
 • Utarbeidelse av strategier, økonomiske kalkyler mm.
 • Etablere og videreutvikle samarbeid med nye og eksisterende leverandører
 • Bistå ledelsen med administrative oppgaver ved behov

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Teknisk og/eller økonomisk bakgrunn på bachelor/masternivå
 • Analytisk, resultat- og løsningsorientert
 • Selvgående, teamspiller, strukturert og engasjert
 • Erfaring fra forhandlinger
 • Gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

 

Kort søknad med CV sendes innen 30. mars 2013 til: kontakt@gammelnok.no

Henvendelser og spørsmål i forbindelse med stillingene kan rettes til:
Truls Nordby Johansen, tlf. 976 18272