Seniorsaken protesterer mot at eldre behandles som «pakkepost»!

I dag sitter Astrid Kristiansen (f. 1919) og venter på å bli sendt som ”pakkepost” fra Madserud sykehjem til Fagerborghjemmet. Hun har hatt korttidsplass på Madserud og er innvilget langtids sykehjemsplass av bydelen. Men det er ikke ledig langtidsplass i øyeblikket, derfor vil bydelen flytte henne til en ny kortidsplass.

Den gamle damen er kronisk syk, dement, svært svaksynt og har en tarmsykdom som medfører periodevise sterke smerter, diaré og oppkast. Hun har nylig hatt lungebetennelse og er svært svak. Tilsynslegen ved sykehjemmet, Gudleik Leir mener hun er ”forflytningsdyktig.»  De pårørende er uenige og finner det uetisk å forflytte et svakt og sykt gammelt menneske. -Vi kan ikke akseptere at min mor – og andre eldre i samme situasjon blir behandlet på så uverdig måte i livets sluttfase, sier datteren.

Seniorsaken er enig og henviser til Oslos Helse-, sosial- og eldreombud som i sin årsmelding for 2012 gir flere råd til politikerne om tiltak som kan heve kvaliteten i tjenestene. Ombudet er blant annet bekymret over at mange eldre sendes ”som pakkepost” mellom korttidsplasser før de får langtidsplass. De stadige flyttingene skaper engstelse – ikke minst hos demente.

Både Astrid Kristiansen og hennes mann Leif Kristiansen (f. 1918) har fått innvilget søknad om sykehjemsplass. Begge har flere sammensatte lidelser – begge ønsker å gjenforenes på sykehjem med langtidsplass så snart som mulig.  De forstår at det ikke kan skje straks, men aksepterer ikke at de skal sendes rundt som ”pakkepost” inntil langtidsplass blir ledig.

Siste! Astrid Kristiansens medisinske tilstand har forverret seg. Sykehjemslegen besluttet seg derfor til å beordre innleggelse på sykehus for en vurdering der. Han forutsetter at hun deretter overføres til permanent plass på sykehjem. Saken er dermed foreløbig løst!