Seniorsaken krever lovbestemt rett til sykehjemsplass

I Norge har alle barn lovbestemt rett til barnehageplass. Og den sittende regjering bruker enhver anledning til å ta æren for at denne retten har gitt full barnehagedekning.

Seniorsaken krever at eldre skal få lovbestemt rett til sykehjemsplass og fritt sykehjemsvalg. Dette er en forventning til den kommende regjering, uansett fløy og sammensetning.

For at kommunene skal ta sitt ansvar og tilby eldre forsvarlig og verdig omsorg må midlene som overføres øremerkes til pleie av trengende eldre. I dag står kommunene fritt til å disponere midlene ut i fra egne ønsker uten å måtte prioritere sine eldre innbyggeres behov for pleie og omsorg .

Uten øremerkede midler til eldre vil ulike grupper pleietrengende i kommunene måtte kjempe om de samme midlene. Seniorsaken mener selvfølgelig at kommunene skal ta vare på alle sine innbyggere. Men som det er i dag synes det som at de må få et lovpålagt krav for at de skal ta vare på sine eldre.