Ny politisk plattform

I går presenterte partilederne i den nye regjeringen sine ambisjoner, løfter og mål for de kommende fire år.

Ifølge Ole Hovind, som er leder for Seniorsakens ressursgruppe for helse og omsorg og tidligere sykehjemslege, er det grunn til å glede seg over «den nye politikken» innen omsorg for eldre og pleietrengende.
– Dette er et langt skritt i riktig retning, sier han.

Hovind mener dokumentet er preget av en gjennomgående endringsvilje. Og endringskraft!

Nettopp på grunn av det høye ambisjonsnivået, krav til omfattende strukturendringer og store investeringer, mener Hovind det er god grunn til å ha høye forventninger, men han maner også til tålmodighet. – Det krever tid å gjennomføre de mange omfattende endringene dokumentet beskriver, sier han.

At Fremskrittspartiets valgløfte om lovfestet rett til sykehjemsplass har blitt om omformulert til at retten til heldøgns pleie og omsorg skal utredes med sikte på innføring i perioden,  skaper ikke stor bekymring hos Hovind. – Kravet om lovfestet rett til omsorg og pleie er så viktig for Frp at her er det all grunn til å stole på dette vil bli innført. Men også i denne sammenhengen mener Hovind det er nødvendig gi den nye regjeringen tid. – For at denne retten skal fungere i praksis er omfattende endringer i Helse-Norge nødvendige. Men han tror absolutt det er mulig å skape store forandringer relativt raskt.

I det politiske dokumentet står det at regjeringen vil at staten skal ta et større økonomisk ansvar for å sikre at kommunene bygger ut tilstrekkelig kapasitet og kvalitet i eldreomsorgen.

Hovind mener dette er riktig vei å gå, samtidig som utfordringene ikke må stikkes under en stol. – Tilstrekkelig utbygging vil kreve store kapitalinvesteringer fra staten, men vil med dagens modell øke driftskostnadene som belastes kommunebudsjettet. På den annen side vil etablering av nye sykehjem skape arbeidsplasser i kommunene.

Hovind mener det er mulig å finne løsninger på problematikken om stat og kommune ser på alternative løsninger, og andre modeller enn de vi har i dag.

Regjeringen tenker allerede i de baner når dokumentet beskriver følgende tiltak

  • Ta initiativ til en forsøksordning med statlig finansiering for eldreomsorgen, som kommunene kan søke på. Forsøksordningen skal inkludere et begrenset antall kommuner, vare over tid og evalueres.