Protokoll fra Seniorsakens Landsmøte 2013

Seniorsakens Landsmøte 2013 fant sted på Akershus festning 29. mai.

PROTOKOLL

 1. Godkjenning av innkalling

Vedtak: Godkjent

 1. Navneopprop (samt eventuelle fullmakter)

Det var 38 stemmeberettigede. Oslolagene stilte med flere kandidater enn den forholdsmessige fordelingen fastsatt i vedtektene skulle tilsi. Landsmøtet ble spurt om det kunne godkjennes.

Vedtak: Godkjent.

Seniorsaken Vestfold ble stiftet 21. mars 2013. Seniorsakens vedtekter kan tolkes slik at et lag må være stiftet innen 31.12 foregående år for å kunne stille delegater til landsmøtet. Formuleringen er ikke entydig. Styret foreslo derfor at Seniorsaken Vestfold måtte ha anledning til å stille med 3 delegater.

Vedtak: Godkjent. (Seniorsaken Vestfold hadde imidlertid besluttet ikke å være representert på Landsmøtet).

 1. Valg av møteleder

Styret foreslo Ingrid Kløve, leder av Seniorsaken Bergen som møteleder.

Vedtak: Ingrid Kløve ble valgt.

 1. Godkjenning av dagsorden.

Etter forslag fra Seniorsaken Bergen ble det foreslått å bytte om post 7 og 8 på dagsorden, slik at godkjenning av forretningsorden ble gjort før landsmøtet behandlet mistillitsforslaget mot styret og sekretariatet fra Seniorsaken Vestfold.

Vedtak: Godkjent.

 1. Valg av to personer til å undertegne protokollen.

Leif Strøm (Seniorsaken Kristiansand) og Kristian Nordby (Oslo Nord) ble foreslått.

Vedtak: Leif Strøm og Kristian Nordby ble valgt.

 1. Valg av to personer som tellekorps.

Odd-Gunnar Olsen (Ullensaker) og Britt Selig (Sekretariatet) ble foreslått.

Vedtak: Odd-Gunnar Olsen og Britt Selig ble valgt.

 1. Forretningsorden.

Det var ikke foreslått endringer i den etablerte forretningsordenen. Seniorsaken Bergen ba om at eventuelle endringer som ble gjort i den utsendte dokumentasjonen forut for landsmøtet i fremtiden ble markert i dokumentene.

Vedtak: Forretningsordenen ble enstemmig vedtatt med synspunktene fra Seniorsaken Bergen.

 1. Mistillitsforslaget fra Seniorsaken Vestfold.

Mistillitsforslaget fra Seniorsaken Vestfold (med tiltredelse fra Seniorsaken Spania) gjaldt bruk av fondsmidler tildelt Seniorsaken fra Anders Jahres Humanitære stiftelse for bruk i arbeidet for seniorer i Vestfold. Seniorsaken har ved to anledninger mottatt støtte fra stiftelsen, første gang kr 25 000 i 2011 og deretter kr 50 000 i 2012. Disponeringen av midlene har ikke vært styrebehandlet og styret vedgår at bruken av midlene burde ha vært gjenstand for bedre planlegging – slik at utbyttet om mulig kunne vært større. Imidlertid var det slik at midlene ble stilt til disposisjon for Seniorsaken sentralt og at de i sin helhet ble brukt til aktiviteter i Vestfold og for å markere Seniorsaken i fylket gjennom informasjon om våre saker. Styret tilbakeviste på det grunnlag mistillitsforslaget fra Seniorsaken Vestfold som hevdet at styret hadde misbrukt oppdraget fra stiftelsen og at pengene ble brukt på en uriktig måte. (Seniorsaken Vestfold hevder at midlene skulle ha blitt disponert av Seniorsaken Vestfold. Imidlertid var Seniorsaken Vestfold ikke etablert på det gjeldende tidspunkt. Det var heller ikke Seniorsaken Larvik, som kun hadde et interimsstyre.) Regnskapet for virksomheten i Vestfold er godkjent av Seniorsakens revisor og er oversendt Anders Jahres Humanitære Stiftelse.

Seniorsaken Vestfold ba om at hele saken ble vurdert av Kontrollkomiteen, som har gitt følgende uttalelse:

 

«Kontrollkomiteen har gjennomgått Anders Jahres Humanitære Stiftelses regelverk, innsendte søknader til fondet samt rapporteringen for årene 2011 og 2012 for mottatte midler. Midlene er blant annet benyttet til markedsføring og etablering av lokalt nettverk. Mottatte fondsmidler er i sin helhet benyttet i Vestfold fylke. Ifølge den dokumentasjon vi er forelagt, mener vi midlene er brukt innenfor de rammer søknader og tilsagn tilsier. Vi har etterlyst noe mer dokumentasjon for noen reiseregninger uten resultat.

 

Konklusjon:  Kontrollkomiteen kan ikke si at håndteringen av saken gir grunn til mistillit verken til styret eller Seniorsakens ledelse sentralt.»

 

Landsmøtet ble også orientert om konflikten mellom styret og Seniorsaken Spania. Seniorsaken Spania ble opprettet uten at det hadde vært gjenstand for behandling i styret og uten at Seniorsakens vedtekter var tilpasset eksistensen av lokallag i utlandet. Derfor ble lokallaget etablert på bakgrunn av et sett spilleregler som fikk et mer eller mindre ad hoc-preg. Styret har nå vedtatt at Seniorsaken Spania skal likestilles økonomisk med alle andre lag i Seniorsaken og dette er også foreslått innarbeidet i vedtektene.

 

Flere av delegatene ba om at det nye styret som ble valgt på landsmøtet så snart som mulig måtte invitere Seniorsaken Vestfold til samtaler for å finne en minnelig løsning og få uenigheten ut av verden.

 

Seniorsaken Rogaland foreslo at landsmøtet utsatte avstemningen om mistillitsforslaget slik at styret kunne forhandle med Seniorsaken Vestfold (som eventuelt ville tilbakekalle mistillitsforslaget).

Vedtak: Forslaget falt mot 9 stemmer.

 

Styret gjorde det klart at det ikke kunne fortsette uten landsmøtets tillit. Mistillitsforslaget ble deretter tatt opp til avstemning:

Vedtak: Mistillitsforslaget ble enstemmig forkastet.

 1. Styrets orientering om Seniorsakens virksomhet i 2012.

Møteleder gikk punktvis gjennom orienteringen. Informasjons og samfunnskontakt, Helse og omsorg. Arbeid og yrkesdiskriminering. Juss og økonomi. Andre aktiviteter. Lokallagenes aktiviteter. Sekretariatets virksomhet.

Vedtak: Orienteringen ble enstemmig godtatt.

 1. Godkjenning av

a. Årsberetning for 2012.

Det ble påpekt at landsmøtet 2012 ble holdt 22. mai (ikke 29. mai som det sår i årsberetningen), samt at jubileumsturen til Bergen ikke var nevnt i oversikten, at Seniorsaken Oslo Nord ble omtalt som Seniorsaken Bjerke.

Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig godkjent (med noen små endringer).

b. Aktivitetsregnskap for 2012.

Flere av postene i regnskapet ble kommentert. Det ble uttrykt bekymring over tap av medlemmer og hvordan dette påvirker økonomien fremover.

Vedtak: Aktivitetsregnskapet ble enstemmig godkjent.

c. Revisors beretning.

Landsmøtet påpekte at Seniorsakens revisor ikke er meddelt Brønnøysund. Revisors beretning var en såkalt ”ren” beretning som anbefalte fortsatt drift.

Vedtak: Statsautorisert revisor Sven Flattum ble gjenvalgt som Seniorsakens revisor.

d. Kontrollkomiteens beretning.

Reidar Quande redegjorde for Kontrollkomiteens arbeid. Han konkluderte med at ”Komiteen finner at organisasjonen har fulgt opp, og i det meste nådd de mål som var satt opp, dog med ett vesentlig unntak, nemlig å øke antall medlemmer.” Videre påpekte komiteen at det er uheldig at ”budsjett og strategi- og handlingsplan først blir vedtatt av Landsmøtet i mai. Det innebærer at organisasjonen er uten ”styringsverktøy” årets 5 første måneder.”

Vedtak: Enstemmig godkjent.

 1. Forslag til endring av vedtektene.

Kapittel 1. Verdier og arbeidsområder: Det ble foreslått å ta inn at Seniorsaken er en ”landsomfattende” organisasjon og at målet er å fremme ”seniorenes/pensjonistenes sak i Norge”.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Kapittel 2. Medlemskap.  Ny §2-2 åpner for Medlemskap – utland.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Kapittel 3 Sentralstyret. Seniorsaken Bergen ville ha en endring i § 3-3 om arbeidsoppgaver og ansvar. På bakgrunn av Kontrollkomiteens anbefaling ble følgende ordlyd foreslått: ”Sørge for at det utarbeides flerårig mål, strategi og handlingsplaner med tilhørende aktivitetsplaner og budsjett for de nærmeste år.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Kapittel 4. Daglig leder – Administrasjon. Det ble reist spørsmål om det i §4-1 skal brukes betegnelsen Generalsekretær/leder eller bare bruke betegnelsen ”leder”. Det ble også stilt spørsmål om man skulle beholde ordlyden generalsekretær/leder ”møter etter avtale på Sentralstyrets møter, med tale og forslagsrett.” Styret ba Landsmøtet om å beholde ordlyden og dermed overlate til sentralstyret å treffe bestemmelser om hva som er praktisk og formålstjenlig. Seniorsaken Rogaland ønsket å stryke ”etter avtale” i § 4-2 slik at generalsekretær/leder får en selvstendig møterett.

Vedtak: Forslaget  fra Seniorsaken Rogaland fikk 9 stemmer og ble ikke vedtatt. Kapittel 4 ble detter enstemmig vedtatt.

Kapittel 5 Landsmøtet.

 • §5-1 Ressursgruppene ble av valgkomiteen foreslått nedlagt. I styrets forslag til nye vedtekter mister derfor landsmøtet retten til å velge ledere av ressursgruppene. Flere delegater argumenterte for at Seniorsaken har behov for den kompetanse ressursgruppene representerer og ba styret beholde ressursgruppene og påse at de fungerer som forventet, samt at lokallagene tas med på råd om sammensetningen –  og at disse forslagene måtte inn i § 3-3. Seniorsaken Bergen foreslo deretter at Seniorsaken opprettholder ordningen med ressursgrupper men at disse underlegges sentralstyret som avgjør formål og sammensetning og at dette innarbeides i § 3-3.

Vedtak: Forslaget fra Seniorsaken Bergen ble enstemmig vedtatt.

Seniorsaken Bergen foreslo endringer i § 5-6 pkt 4, der Landsmøtet pålegges å bli orientert om Prinsipp- og arbeidsprogram, samt budsjett for året. Ordlyden foreslås erstattet med ”fastsette” og stryke ”for året”.

Seniorsaken Vestre Aker forslo at det under § 5-6 pkt 2 også skal tas med ”velge referent” som en av Landsmøtets oppgaver.

Vedtak: Endringsforslagene fra Seniorsaken Bergen og Seniorsaken Vestre Aker ble enstemmig vedtatt.

Kapittel 6 Lokallag. Kapittel 7 Vedtektsendring og Kapittel 8 Oppløsning.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

 1. Fastsettelse av kontingent.

Vedtak: Ingen endring ble enstemmig vedtatt.

 1. Den nye Seniorsaken – Strategi, mål og tiltaksplan for 2013

Flere av delegatene ville ikke bruke overskriften ”den nye Seniorsaken”.  I stedet ble det foreslått ”Seniorsaken mål og strategier – ny giv.”  Videre ble det uttrykt ønske om at overskriften anga varigheten for å markere at dette er en rullerende plan. Det ble også gitt uttrykk for at arbeidsområdene burde rangeres etter hva som var høyest prioritert. Ressursgruppen for helse og omsorg ønsket at ”fysisk aktivitet” skulle bli et eget punkt under ”arbeidsområder”. Enkelte mente profileringen knyttet til SOS-telefonen og sykehjemsplasser ikke var heldig når man søkte å tiltrekke seg yngre medlemmer. Kraftigere fokusering av økonomi og livsglede ble foreslått. Andre mente at det måtte overlates til styret å vurdere hvordan det skulle prioriteres til enhver tid.

Vedtak: Med disse kommentarene ble strategi- og tiltaksplanen enstemmig vedtatt.

 1. Budsjett for 2013.

Det ble foreslått å øke inntektsbudsjettet for kontingent fra kr 5 mill til kr 5,2 mill. med tanke på økt medlemstilgang. Det ble stilt spørsmål vedrørende ulike poster, blant annet ble det bedt om at man i fremtiden refererer postene bedre til handlingsplanene som er lagt. At ressursgruppene var oppført med kr 0 i budsjettet, ble påtalt.  Et poeng var også at Seniorsaken i søknaden om momsrefusjon ikke hadde tatt med lokallagenes innkjøp.

Følgende forslag ble satt til votering: Inntekter medlemskontingent økes med kr 200 000 til kr 5 200 000. Postene 5220 og 5230 strykes (fri telefon og avis) til sammen en besparelse på kr 15 000. Ressursgruppene kommer med i budsjettet med en bevilgning på kroner 50 000.  Post 6730 Honorar Senior reduseres med kr 50 000 til kroner 100 000.

Vedtak: Budsjetter for 2013 ble med disse endingene enstemmig vedtatt.

 1. Godkjenning av revisors honorar.

Styret får fullmakt til å fastsette honoraret.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

 1. Innkomne forslag.

Sak 1. Forslag fra Seniorsaken Skedsmo om bofellesskap.

Styret vil nedsette en arbeidsgruppe med mandat til å utvikle og øve press på politikere/kommuner for utvikling av ulike boformer.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 2. Forslag fra Seniorsaken Rogaland om eldreombud.

Styret støtter forslaget om at Seniorsaken arbeider for at det blir opprettet et eldreombud i Seniorsakens regi.

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 3. Forslag fra Seniorsaken Vestfold om fordeling av årlig medlemskontingent mellom Seniorsaken sentralt og lokallagene.

Vedtak: Forslaget fra Seniorsaken Vestfold ble enstemmig avvist.

Sak 4. Forslag fra Seniorsaken Vestfold om fordeling av økonomiske ressurser mottatt fra stat, fylkeskommuner og kommuner, samt private.

Styret fastslår et det fremsatte forslag er nærmest identisk med den praksis som er vedtektsfestet i § 6-7.

Vedtak: Forslaget fra Seniorsaken Vestfold ble enstemmig avvist.

Sak 5. Forslag fra Seniorsaken Vestfold om gaveabonnement på Seniormagasinet.

Styret finner forslaget interessant og vil opprette en prosjektgruppe med mandat til å utrede saken nærmere.

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 6. Forslag fra Seniorsaken Vestfold om frivillig innsats kontra lønnede medarbeidere som pensjonister – (der Seniorsaken maksimalt kan gi en godtgjørelse til pensjonister på 1.G.)

Styret avviser forslaget med den begrunnelse at Seniorsaken hverken kan eller ønsker å fremstå som en arbeidsgiver med negative særordninger for egne ansatte.

Vedtak: Forslaget fra Seniorsaken Vestfold ble enstemmig avvist.

 1. Instruks for Kontrollkomiteen.

Ny instruks som gir Kontrollkomiteen utvidete oppgaver og utvider komiteen fra 2 til 3 medlemmer.

Vedtak: Ny instruks ble enstemmig vedtatt.

 1. Valg.

Som nye styremedlemmer ble valgt Tordis Aavatsmark, Oslo og Bitten Linge, Molde. De erstatter Tove Nakken og Sveinung O. Flaaten som hadde frasagt seg gjenvalg. Som nye varamedlemmer ble valgt Thomas Bøhmer, Oslo og Per Kjølset, Rogaland.

Som ny leder av Kontrollkomiteen ble valgt Reidar Quande og som nye medlemmer ble valgt Gunnar Serck-Hansen, Oslo og Tom Rømer Svendsen.

Bernt Krabberød fortsetter som leder av Valgkomiteen der Per Walter Jensen og Erik Rekdal blir nye medlemmer, begge Oslo. Liv Clemens og Johan Storm Munch fortsetter som varamedlemmer.

Seniorsaken har etter dette følgende tillitsvalgte:

Styret:

Stig Klingstedt,                      styreleder,       Akershus

Odd Himle,                            nestleder         Hordaland

Håvard Jernskau                    medlem           Akershus

Tordis Aavatsmark                     «                  Oslo

Bitten Linge                               «                  Møre og Romsdal

Thomas Bøhmer,                    varamedlem    Oslo

Per Kjølset,                                «                  Rogaland

Kontrollkomite:

Reidar Quande,                      leder                Akershus

Gunnar Serck-Hansen            medlem           Oslo

Tom Rømer Svendsen                «                  Oslo

Valgkomite:

Bernt Krabberød                    leder                Oslo

Per Walter Jensen                   medlem              «

Erik Rekdal                                «                     «

Liv Clemens                           varamedlem       «

Johan Storm Munch                   «                  Oppland

Revisor:

Statsautorisert revisor Sven Flattum             Oslo

 

 

Leif Strøm (Seniorsaken Kristiansand)                     Kristian Nordby (Oslo Nord)