Ole B. Hovind stilte politikerne til veggs

 

Tidligere sykehjemslege Ole B. Hovind, som er ny leder for Seniorsakens Ressursgruppe helse og omsorg, hadde forberedt spørsmål til politikerne på lokallagene i Oslos debattmøte 28. august. De gode spørmålene under fikk ikke konkrete svar.

Alle partier har gode program for eldreomsorgen. Likevel  blir den  tema i hver eneste valgkamp. Det loves hver gang meget, men utviklingstakten er ikke større enn at det akkurat holder følge med utvikling i antall eldre. Dermed stoler ikke folk flest på løftene.

Skyldes dette mangel  på:          Vilje

                                                              Penger

                                                              Organisering

                                                              eller

                                                              Gjennomføringsevne?

 

Samhandlingsreformen er egentlig en sparereform som vil og skal føre til en endring av helsetjenesteproduksjonen ( hvilket ord, gjennomsyret av empati…)  for pasienter med kroniske lidelser, spesielt de eldste.

Senest i går kom nok en advarsel mot undervurderte konsekvenser. Vi hører om svingdørspasienter, pakketransporter, reduksjon av langtids sykehjemsplasser på bekostning av akuttplasser mm. og manglende kompetanse i  mottakerapparatet

Omorganiseringen skal evalueres. Det bør også omfatte det medisinske servicenivå,  dødelighet for de ulike sykdoms- og aldersgrupper, samt hvem som er tapere i dette nye Svarte-Per spillet; kommuner, stat, politikeres troverdighet eller de eldre.

Vil  partiene invitere  de eldres organisasjoner som medlemmer i styringsgruppen for å sikre at disse – og andre spørsmål – blir skikkelig belyst? Jeg kan forsikre dere om at det er betydelig kunnskap blant våre medlemmer som kan gjøres tilgjengelig.

 

Fra nåværende regjering legges det stor vekt på å fortelle at eldreomsorgen er styrket med 24000 nye årsverk de siste 8 årene.

Tall fra statistisk sentralbyrå forteller at kun 1 tredel av dette er gått til eldre dvs 70+. Resten er sannsynligvis gått til kompensasjon for  omlegging  av rusomsorg og psykiatri til korttids- og poliklinisk behandling, samt økning av andre grupper med kroniske sykdommer.

Slik tallene brukes i offentlig  debatt  skapes det et  inntrykk av at politikerne ikke ser ting i sammenheng, eller  verre  ikke forstår de komplekse sammenhenger i sektoren.

Hva vil partiene gjøre for skaffe seg troverdighet innen eldreomsorgen?

 

 

Rett til verdig eldreomsorg.

Skal man hevde sine rettigheter i henhold til Kommunehelseloven og Verdighetsgarantien, krever det mer energi og lengre tidshorisont enn det de fleste  skrøpelige eldre har. Hva vil partiene gjøre for å styrke rettskravene slik at hurtig avgjørelse kan tas?

 

Sykehjem er et minisamfunn på godt og vondt. Dersom man blir utsatt for medpasienter som roper,  spytter, ikke vil vaske seg og annen oppførsel, er dagens regelverk slik at de friskeste ikke har noen rettigheter, mens de som  er til stor sjenanse har et sterkt regelverk i ryggen slik at tiltak overfor dem som oftest faller inn under berepet tvang med nøye fastlagte prosedyrer og rettigheter.

Hva vil partiene gjøre for å styrke de mer mentalt klare pasienter et godt og trivelig opphold?

 

Pasienter i sykehjem har ofte svekket sanseapparat som hørsel og syn. Det er nå mange ansatte med dårlig beherskelse av norsk. Det skaper mange misforståelser  ( noen ufrivillig morsomme også).

Videre kommer det etterhvert flere og flere inn på våre sykehjem som ikke behersker norsk. Manglende kommunikasjon skaper utrygghet, mistillit og angst/uro.

Hva vil dere gjøre med dette store problemet?