Høyres drøm om en frivillig organisasjon for de pårørende eksisterer allerede – det er Seniorsaken!

Høyre presenterte sin «eldreplan» nylig. Et av punktene var å støtte etableringen av en frivillig organisasjon som kan representere de pårørende lokalt og nasjonalt. -Kjære Erna Solberg – den organisasjonen du forestiller deg ble stiftet for elleve år siden. Den heter Seniorsaken, fastslår Tore Henning Larsen, daglig leder i Seniorsaken.Seniorsaken er en partipolitisk uavhengig, frivillig organisasjon med lag og kontakter over hele Norge. Et av våre viktigste arbeidsfelter er nettopp rådgivning og støtte til pårørende som opplever at deres kjære har problemer i forhold til helse- og omsorgstjenester levert av kommunene, enten fordi de ikke får de tjenestene de mener de har krav på eller fordi tjenestetilbudet ikke holder mål.

Høyres eldreplan er godt mottatt av Seniorsaken selv om den ikke innebærer noe konkret løfte om antall nye sykehjemsplasser.

Punkt 1 i Høyres plan vil likevel hjelpe et stykke på vei: Her heter det: ”Etablere nasjonale kvalitetsnormer for pleie- og omsorgssektoren”. Vi kunne tenke oss at man i tillegg fikk nasjonale retningslinjer for når sykehjemsinnleggelse er påkrevet og som forplikter kommunene. Først da vil man skape den trygghet og forutsigbarhet som Norges eldste forventer.

Punkt 2. Innføring av en ordning med ”Bruker og pårørende utvalg” etter modell fra foreldreutvalg i skolen.

Punkt 3 er etableringen av en frivillig organisasjon som kan representere pårørende lokalt og nasjonalt.

Punkt 4. Kompetansehevning gjennom en statlig satsning på etter- og videreutdanning i pleie- og omsorgssektoren. 

Punkt 5. Tilsynsmeldinger og årsrapporter til pasient- og brukerombudene skal behandles i kommunestyrene.

Punkt 6. Utrede og etablere en meldeordning for avvik for kommunehelsetjenesten, som kobles opp mot Helsetilsynet og Kunnskapssentret.

Punkt7. Innføre kompetansekrav i den kommunale helse- og omsorgsloven.

Punkt 8. Innføre nasjonale krav til legedekning på sykehjem og likestille lønnsvilkårene for sykehjemsleger og sykehusleger. 

Punkt 9. Satse på økt forskning i primærhelsetjenesten og etablere flere undervisningssykehjem.

Punkt 10. Etablere en forpliktende nasjonal opptrappingsplan for habiliterings- og rehabiliteringsfeltet.

Punkt 11. Innføre fritt rehabiliteringsvalg.

Planen har mange punkter Seniorsaken kan si deg enig i. Hovedproblemet med politiske planer lansert i en valgkamp er et det er et langt skritt fra ord til handling. Høyre vil som alle sine forgjengere bli bedømt etter resultatene.