Frivillighet er en viktig ressurs – men kun en del av løsningen!

Helseminister Jonas Gahr Støre bruker fredag den 19. april til å lansere stortingsmeldingen om ”Morgendagens eldreomsorg”. Ett av hovedtekkene i meldingen er forslaget om å invitere spreke pensjonister til å overta deler av omsorgsarbeidet. Ideen er at eldre hjelper de gamle. Arbeidet skal organiseres som frivillighetsinnsats, altså uten lønn. Seniorsaken applauderer forslaget ettersom det opprinnelig ble lansert av oss. Gjennom flere år har vi gjort det klart for politikerne fra alle partier at bemanningssituasjonen i helsevesenet i fremtiden, kun kan løses gjennom utstrakt bruk av frivillighet.

Uten å kjenne detaljene i Arbeiderpartiets utspill, vil vi gjøre noen presiseringer. Frivillighet alene kan ikke løse utfordringene i eldreomsorgen. Den medisinskfaglige delen av jobben, liksom sykepleien, må fortsatt utføres av kvalifisert personell, men frivillige ”varme hender” kan bli et godt supplement. Seniorsaken har lansert flere forslag til modeller for tjenesten, blant annet under begrepet ”omsorgsvokterne”. Inntil nå har vi ikke fått særlig gehør.

En massiv frivillighetsinnsats er kun mulig hvis den organiseres på en god måte. Det forutsetter profesjonelle koordinatorer i kommunene og samarbeid med seniorenes organisasjoner, som Seniorsaken. En grad av opplæring vil også være nødvendig – det betyr kursvirksomhet. Vi er også skeptiske til at tjenesten kan la seg realisere uten noen form for betaling. De kommende generasjoner av eldre er muligens ikke like idealistiske som dagens eldre og tidligere generasjoner. Å gi en viss kompensasjon kan dermed bli nødvendig, ikke minst for å understreke at oppgaven man har påtatt seg er en forpliktelse.