Et landsmøte i optimismens tegn!

Seniorsakens landsmøte 2013 ble satt på Akershus festning 29. mai det var over 60 fremmøtte medlemmer hvorav 38 delegater. Landsmøtet samlet seg om ny mål, strategi og handlingsplan og foretok vedtektsendringer som styrker lokallagenes innflytelse på styringen av organisasjonen. Som nye styremedlemmer ble valgt Tordis Aavatsmark, Oslo og Bitten Linge, Molde. De erstatter Tove Nakken og Sveinung O. Flaaten som hadde frasagt seg gjenvalg. Som nye varamedlemmer ble valgt Thomas Bøhmer, Oslo og Per Kjølseth, Rogaland.

Styrets orientering om Seniorsakens virksomhet i 2012 ble tatt til etterretning. Årsberetning og aktivitetsregnskap for 2012 ble enstemmig godkjent.

Landsmøtet foretok vedtektsendringer som i hovedsak dreide seg om en styrkning av lokallagenes innflytelse på styringen av Seniorsaken. Blant annet vil det etter forslag fra Seniorsaken Bergen i fremtiden bli utarbeidet flerårige rullerende mål, handlingsplaner og budsjetter. Landsmøtet valgte også å opprettholde Seniorsakens ressursgrupper, der styret hadde foreslått en mer uformell organisering.

Strategi, mål og tiltaksplanen for 2013 ble livlig diskutert. Styret fikk mange gode råd. Noen budsjettposter ble endret. Landsmøtet besluttet å beholde kontingenten på dagens nivå.

Som ny leder av Kontrollkomiteen ble valgt Reidar Quande og som nye medlemmer ble valgt Gunnar Serck-Hansen, Oslo og Tom Rømer Svendsen.

Bernt Krabberød fortsetter som leder av Valgkomiteen der Per Walter Jensen og Erik Rekdal blir nye medlemmer, begge Oslo. Liv Clemens og Johan Storm Munch fortsetter som varamedlemmer.

Blant innkomne forslag kan nevnes at Seniorsaken Skedsmos ønsket at Seniorsaken skal engasjere seg i arbeidet for opplysning og utredning av alternative boformer for seniorer, som bofellesskap. Landsmøtet var enig og styret ble bedt om å opprette en prosjektgruppe.

Seniorsaken Rogaland foreslo at Seniorsaken arbeider for opprettelsen av et eldreombud. Landsmøtet støttet forslaget under forutsetning av at der blir et eldreombud i Seniorsakens regi. Et forslag fra Seniorsaken Vestfold om salg av gaveabonnement på Seniormagasinet fikk også landsmøtets tilslutning. Styret ble bedt om å utrede den praktiske gjennomføringen.

Landsmøtet ble hilst velkommen av Arild Kristensen, styreleder i Seniorenes fellesorganisasjon som orienterte om arbeidet i organisasjonen (der Seniorsaken er med) og de mål den har satt seg. Agnete Michaelsen fra Nasjonalforeningen for folkehelsen orienterte om Årets TV-aksjon der inntekten går til arbeid for demente. Seniorsaken støtter aksjonen og vil delta aktivt.

Ingrid Kløve, leder av Seniorsaken Bergen, var en dyktig og effektiv møteleder.

 Landsmøte1Arild Kristensen har inntil nylig ledet Forsvarets Seniorforbund. Nå leder han Seniorenes Fellesorganisasjon. Han var vår «vert» på Akershus.

Landsmøte2Delegatene satt benket i Auditoriet i Forsvarsmuseet.
Landsmøte3Anette Hannestad – et «menig» medlem som sa sin mening.
Landsmøte4Leder av valgkomiteen Bernt Krabberød presenterte valgkomiteens innstilling.
Landsmøte5Stig Klingstedt med to blomsterpiker
(avtroppende styremedlemmer) Tove Nakken og Ruth Haugland.
Landsmøte6Styreleder Stig Klingstedt og møteleder Ingrid Kløve var godt fornøyd med avviklingen av landsmøtet.
Landsmøte7Etter landsmøtet ble det skålt og skrålt på Restaurant Skansen.
Landsmøte8Landsmøte9Landsmøte10Landsmøte11